[Галерија] „Го заслужуваме правото на среќа“ – парадата на гордоста продолжи кај „Школка“ во градски парк

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со обраќања на активисти и забавна програма со пејачи и диџеи, втората парада на гордоста продолжи во градскиот парк во Скопје кај „Школка“ каде е предвидено и да заврши во 17 часот, откако претходно стотици граѓани го започнаа маршот од паркот „Жена борец“ во центарот на градот.

  Во градскиот парк се обрати и Марија Костадиновска која посочи дека на настанот е дојдена како мајка на Ана. Таа рече дека се надева дека и други родители ќе бидат на настанот.

  „Се надевам дека малку ќе сфатат дека имаат единствени деца, дека само тие деца се нивни деца. За џабе не рекол еден поет ‘сакајте ги свои деца, затоа што животот ќе ги казнува и кога не се’, тие се криви во наводници, нормално, затоа што се свои, затоа што се толку многу независни, затоа што знаат кого сакаат. Меѓутоа ние како родители треба да им овозможиме, такво нешто мора да им овозможиме за да бидат секогаш свои, за да можат животот да го преживеат како што треба, а камоли да се кријат од сопствените родители кога гледате дека секогаш стојат зад ѕидовите. За да излезат од ѕидовите, мора родителот малку да им помогне“, рече Костадиновска.

   

  View this post on Instagram

   

  A post shared by Radio MOF (@radiomof)

  На родителите таа им порача, како што кажа, да се свестат малку и да ги прифатат сопствените деца, но и да ги видат кои се, дека се дел од нив.

  „Нека седнат да разговараат со сопствените деца, слободно, отворено. Ако сакаат, ако некогаш посакаат да разговараат со родител како мене, на пример, слободно можат, бидејќи јас не сум психолог, ни психијатар, ама сум мајка, мајка сум на една прекрасна ќерка, се надевам дека е прекрасна, затоа што јас сум прекрасна мајка“, рече таа.

  Активистката Елена Петровска пак, која е дел од организацијата на настанот вели дека денеска го освојуваат јавниот простор за да ја афирмираат борбата за видливост и рамноправно учество во сите сфери на живеење.

  „Ние го заслужуваме правото на среќа, како и сите оние кои што не напаѓаат, го имаат, а не се свесни за тоа. Години наназад луѓе од нашата заедница се физички напаѓани, трпат семејно насилство, сите сме жртви на драстичен говор на омраза, закани и кривични дела, а од Јавното обвинителство, полицијата и останатите институции молк. Да не заборавиме, тој молк сака да не избрише и раѓа насилство врз нас. Затоа, бараме суштинска промена во постапувањето кон овие дела како за секој еден граѓанин, ние не сме граѓани од втор ред“, рече Петровска.

  фото: Радио МОФ

  Од „Школка“ таа порача итно донесување на Законот за правно признавање на родот, затоа што, како што рече, се додека секој од ЛГБТ заедницата не излезе од приклештеноста на системски бариери, никој од нив не е слободен.

  „За човековите права, не се дебатира, и никој од нас не е должен да ја докажува нашата човечност, за да биде заштитен од системот“, додаде Петровска.

  Во меѓувреме, таа во својот говор рече дека во изминатите месеци, под превезот на борба против дигитализација во образованието, се промовирале анти-хуманистички и анти-цивилизациски вредности насочени кон ЛГБТ заедницата.

  фото: Радио МОФ

  „Овие десничарски политики и бескрупулозната пропаганда со лажни информации сака да ја изврти сликата за нас во општеството, и да не претстави како штетници,  недостојни и безвредни да бидеме дел од образованието, да ни ги одземе човековите права и се бори против родовата еднаквост, подривајќи ја борбата за женските права. Но, би сакале да испратиме јасна порака, колку таа пропаганда и напади се големи и силни, толку повеќе нашиот отпор ќе биде посилен. Никој од нас не смее да не сведе на идеологија, ние сме човечки битија кои заслужуваат еднаквост и почит“, додаде таа.

  Па оттука, таа посочи дека затоа тие се залагаат за суштински реформи и демократизирање на институциите.

  фото: Радио МОФ

  фото: Радио МОФ

  фото: Радио МОФ

  Ова е втора по ред парада на гордоста, откако во 2019 во земјава за прв пат беше организиран ваков настан.

  Е.П./И.С./М.К.

 • Me fjalime nga aktivistë dhe një program argëtues me këngëtarë dhe DJ, parada e dytë e krenarisë vazhdoi në parkun e qytetit në Shkup në “Guaca” ku është planifikuar të përfundojë në 0ra 17 pasdite, pasi qindra qytetarë filluan marshimin nga parku “Gruaja luftëtar” në qendër të qytetit.

  Marija Kostadinovska gjithashtu iu drejtua në parkun e qytetit, duke treguar se ajo erdhi në ngjarje si nëna e Anës. Ajo tha se shpreson që prindërit e tjerë do të jenë në këtë ngjarje.

  “Shpresoj se pak do ta kuptojnë se kanë fëmijë unik, se vetëm ata fëmijë janë fëmijët e tyre. Jo më kot një poet tha ‘duaji fëmijët e tu, sepse jeta do t’i ndëshkojë dhe kur nuk janë’, ata janë fajtorë në thonjëza, normalisht, sepse janë vetvetja, sepse janë kaq të pavarur, sepse e dinë kë duan. Sidoqoftë, ne si prindër duhet t’iu mundësojmë, një gjë e tillë duhet tu mundësojmë që të jetë gjithmonë vetvetja, në mënyrë që ata të mund të jetojnë jetën e tyre siç duhet, e lëre më të fshihen nga prindërit e tyre kur shihni se gjithmonë qëndrojnë mbrapa mureve. Në mënyrë që të dalin nga muret, prindi duhet t’i ndihmojë pak”, tha Kostadinovska.

   

  View this post on Instagram

   

  A post shared by Radio MOF (@radiomof)

  Ajo i’u drejtua prindërve, siç tha, të vetëdijesohen pak dhe të pranonin fëmijët e tyre, por edhe t’i shohin kush janë, se ata janë pjesë e tyre.

  “Le të ulen dhe të flasin me fëmijët e tyre, lirisht, hapur. Nëse duan, nëse ndonjëherë dëshirojnë të flasin me një prind si unë, për shembull, lirisht mund ta bëjnë, sepse unë nuk jam psikolog apo psikiatër, por unë jam nënë, unë jam nënë e një vajze të bukur, shpresoj ajo është e mrekullueshme, sepse unë jam nënë e tillë”, tha ajo.

  Aktivistja Elena Petrovska, e cila është pjesë e organizimit të ngjarjes, thotë se sot ata po pushtojnë hapësirën publike për të afirmuar luftën për dukshmërinë dhe pjesëmarrje të barabartë në të gjitha sferat e jetës.

  “Ne e meritojmë të drejtën për lumturi, si të gjithë ata që na sulmojnë, e kanë atë të drejtë dhe nuk janë të vetëdijshëm për të. Vite më parë, njerëzit nga komuniteti ynë u sulmuan fizikisht, pësuan dhunë në familje, ne të gjithë jemi viktima të gjuhës drastike të urrejtjes, kërcënimeve dhe krimeve, dhe Prokuroria Publike, policia dhe institucionet e tjera heshtin. Mos të harrojmë, se ajo heshtje dëshiron të na fshijë dhe të lindë dhunë ndaj nesh. Prandaj, kërkojmë një ndryshim thelbësor në trajtimin e këtyre akteve si për çdo qytetar të vetëm, ne nuk jemi qytetarë të klasit të dytë”, tha Petrovska.

  Nga “Guaca” ajo bëri thirrje për miratimin e menjëhershëm të Ligjit për Njohjen Ligjore të Gjinisë, sepse, siç tha ajo, derisa të gjithë në komunitetin LGBT të dalin nga ngatërresa e barrierave të sistemit, asnjë prej tyre nuk është i lirë.

  “Të drejtat e njeriut nuk debatohen dhe askush nga ne nuk është i detyruar të provojë njerëzimin tonë në mënyrë që të mbrohet nga sistemi,” shtoi Petrovska.

  Ndërkohë, ajo tha në fjalën e saj se muajt e fundit, nën maskën e luftimit të digjitalizimit në arsim, janë promovuar vlera anti-humaniste dhe anti-civilizuese që synojnë komunitetin LGBT.

  “Këto politika djathtiste dhe propagandë e paskrupullt me informacion të rremë duan të shtrembërojnë imazhin për ne në shoqëri, dhe të na paraqesin si dëmtues, të padenjë dhe të pavlefshëm për të qenë pjesë e arsimit, të heqin të drejtat tona njerëzore dhe të luftojnë kundër barazisë gjinore, duke rrënuar luftën për të drejtat e grave. Por ne do të dëshironim të dërgonim një mesazh të qartë, sa më e madhe dhe më e fortë të jetë propaganda dhe sulmet, aq më e fortë do të jetë rezistenca jonë. Askush prej nesh nuk duhet të reduktohet në ideologji, ne jemi qenie njerëzore që meritojmë barazi dhe respekt”, shtoi ajo.

  Prandaj, ajo theksoi se kjo është arsyeja pse ata janë të përkushtuar ndaj reformave thelbësore dhe demokratizimit të institucioneve.

  Kjo është parada e dytë e krenarisë me radhë, pasi në vitin 2019 në vend për herë të parë u organizua një ngjarje e tillë.

  Е.P. / I.S. / М.К.