[Фото] Започна втората парада на гордоста во Скопје

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со знаменца, транспаренти, музика од подвижна бина и со стотици луѓе, предмалку започна втората парада на гордоста во Скопје, која треба да заврши во градскиот парк.

  Граѓани уште од 10 часот се собраа во паркот „Жена борец“, каде можеа да ги подигнат алките за влез на парадата која е организирана од Националната мрежа против хомофобија и трансфобија.

  Аљбулена Карага / фото: Радио МОФ

  Една од учесничките на парадата беше и Аљбулена Карага, која на настанот беше дојдена со нејзиното семејство. Во изјава за Радио МОФ, таа вели дека „љубовта е љубов“, додавајќи дека би требало сите да можат да ја негуваат и изразуваат љубовта, и гласно да може да ја покажуваат.

  „За жал тоа во најголем дел во хомофобично општество како нашето не е возможно, и затоа е важно да се организираат вакви паради“, рече Карага.

  Истовремено пак, таа вели дека една од најважнтие работи е семејството да биде поддршка за младите ЛГБТ лица.

  „За жал има еден куп семејства кои не се, и затоа може да имаме, да негуваме другарства и да креираме семејства кои ги бираме. Апелирам до родители, јас сум мајка самата, да не дојдат до ситуација, нивно дете да бара поддршка во туѓо место, тоа би ми било мене како мајка баш тешко за поднесување. Така да, се надевам дека ќе негуваме генерации кои ќе можат да бидат автентични, слободни и сакани“, додаде Карага.

  фото: Радио МОФ

  Нарциса Тунтева оваа година е дел од волонтерскиот тим на настанот, запрашана зошто го прави тоа, посочува дека и самата е дел од ЛГБТ заедницата и дека поради тоа сака да помогне, додавајќи дека „ако не си помагаме едни со други, од своите што сем, кој ќе ни помага тогаш…“.

  Нарциса Тунтева / фото: Радио МОФ

  „За мене значи едно ослободување и знак дека луѓето мора да бидат слободни, значи еднашка во годината да бидат со себе, и да не бидат во стеги, а воедно претставува и прослава на ова дека сме различни луѓе, но сепак сме исти“, вели Тунтева.

  Таа упати порака до јавноста луѓето повеќе да се сакаат и да не осудуваат поради тоа што сите имаат различни судбини, додавајќи дека самите не бирале тоа што се.

  „Луѓето едноставно да се освестат дека не е секој ист, затоа што ако би биле исти не би бил овој свет, овој што е“, вели Тунтева.

  Активистот Стефан Петровски од организацијата „Субверзивен фронт“ вели дека на настанот очекуваат да има околу 2.000 луѓе, сепак потенцирајќи дека дел од луѓето, поради рестрикциите и времето може да бидат обесхрабрени или ќе чувствуваат страв.

  Стефан Петровски / фото: Радио МОФ

  „Се надеваме дека тоа ќе може да се надмине, еве барем денеска гледаме многу поголема атмосфера, а веќе е 10 часот, не сме дојдени уште до 12, така да се надевам дека ќе имаме баш толкава група да го прославиме овој ден за нас, месецот на гордоста, и да ги одбележиме сите достигнувања што заедницата ги има постигнато во последните година дена, а ги има доста“, изјави Петровски за Радио МОФ.

  Овогодишното мото на настанот гласи „Вон ѕидовите“, а Петровски објаснува дека тоа се однесува на заедничкото искуство кое било поврзано со изолацијата и карантинот поради коронавирусот. Тој истовремено додава дека слоганот бил повеќе инспиративен околу заедницата, односно, како што рече дека е конечно време повторно да излезат „Вон ѕидовите“, што технички го направиле и на првата парада.

  фото: Радио МОФ

  „Но сега официјално одиме со тој слоган бидејќи бевме сите присилно или ставени да бидеме во таа изолација, како и остатокот од државата. Но, за ЛГБТ заедницата таа изолација може да влијае многу полошо, отколку нели за не-ЛГБТ луѓето, поради тоа што големи потешкотии со враќање во тој живот, во тие четири ѕида, ако го имаат надминато, нели, излезено, стекнато круг на пријатели, и она што го викаме избрано семејство кое ги прифаќа. И одеднаш го немаш тоа, и си присилен цел месец да седиш дома, изолиран или изолирана без тие контакти што може да те стави во многу лош ‘мајндсет’“, рече Петровски.

  Зиљка / фото: Радио МОФ

  На настанот присуствува и германката Зиљка која одреден период веќе живее во земјава.

  Таа за Радио МОФ изјави дека е среќна што во Македонија има можност да се организира парада.
  Истовремено, посочи дека за неа е добро тоа што гледа дека има млади луѓе и дека има толеранција.

  Парадата се очекува да заврши во градскиот парк кај „Школка“ каде ќе се обратат бројни активисти, а каде дополнително ќе биде организирана и забавна програма.

  Организаторите претходно посочија дека настанот е протест, но и прослава, на која, како што велат, се реафирмираат надежите за посолидарно, похумано и поправедно општество.

  фото: Радио МОФ

  Е.П./М.К.

 • [Foto] Filloi parada e dytë e krenarisë në Shkup

  Me flamuj, banderola, muzikë nga binë lëvizëse dhe qindra njerëz, para pak filloi parada e dytë e krenarisë në Shkup, e cila duhet të përfundojë në parkun e qytetit.

  Qytetarët u mblodhën në parkun “Gruaja Luftëtare” nga ora 10 e mëngjesit, ku mund të ngrinin unazat për hyrje për paradën e organizuar nga Rrjeti Kombëtar kundër Homofobisë dhe Transfobisë.

  Një nga pjesëmarrëset në paradë ishte Albulena Karaga, e cila erdhi në ngjarje me familjen e saj. Në një deklaratë për Radio MOF, ajo tha “dashuria është dashuri”, duke shtuar se të gjithë duhet të jenë në gjendje të kultivojnë dhe të shprehin dashurinë, dhe zëshëm ta tregojmë.

   

  “Fatkeqësisht, për pjesën më të madhe në një shoqëri homofobike si e jona, kjo nuk është e mundur, dhe kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të organizohen parada të tilla”, tha Karaga.

  Në të njëjtën kohë, ajo thotë se një nga gjërat më të rëndësishme është që familja të jetë mbështetëse për të rinjtë LGBT.

  “Fatkeqësisht, ka shumë familje që nuk janë, dhe kjo është arsyeja pse ne mund të kemi, të kultivojmë miqësi dhe të krijojmë familjet që i zgjedhim. U bëj thirrje prindërve, unë jam nënë vetë, që të mos vinë në një situatë, fëmija i tyre të kërkojë mbështetje në një vend tjetër, do të ishte shumë e vështirë për mua si nënë ta duroja. Kështu që, shpresoj se do të risin breza që mund të jenë autentikë, të lirë dhe të dashur”, tha Karaga.

  foto: Radio MOF

  Narcisa Tunteva është pjesë e ekipit vullnetar në këtë ngjarje këtë vit, kur u pyet pse e bën këtë, ajo tregon se është pjesë e komunitetit LGBT dhe se për shkak të kësaj ajo dëshiron të ndihmojë, duke shtuar se “nëse nuk ndihmojmë njëri-tjetrin, kush do të na ndihmojë atëherë …”.

  “Për mua, kjo do të thotë një çlirim dhe një shenjë që njerëzit duhet të jenë të lirë, do të thotë një herë në vit të jenë me veten e tyre, dhe të mos jenë në kthetra, gjithashtu është një festë e në lidhje me atë se jemi njerëz të ndryshëm, por megjithatë jemi të njëjtë”, thotë Tunteva.

  Ajo i dërgoi mesazh publikut që njerëzit duhet ta duan njëri-tjetrin më shumë dhe të mos na gjykojnë sepse të gjithë kanë fat të ndryshëm, duke shtuar se ata nuk kanë zgjedhur atë që janë.

   

  “Njerëzit thjesht duhet të kuptojnë se jo të gjithë janë njësoj, sepse nëse do të ishin të njëjtë, kjo botë nuk do të ishte ajo që është”, tha Tunteva.

  Aktivisti Stefan Petrovski nga organizata “Fronti Subversiv” thotë se presin që të kenë rreth 2.000 njerëz në ngjarje, megjithatë, duke theksuar se disa njerëz, për shkak të kufizimeve dhe kohës mund të ç’inkurajohen ose do të ndiejnë frikë.

  “Shpresojmë kjo do të mund të tejkalohet, të paktën sot shohim një atmosferë shumë më të madhe, dhe tashmë është ora 10, nuk kemi arritur deri në 12, kështu që shpresoj të kemi një grup të tillë për të festuar këtë ditë për ne, muajin e krenarisë, dhe të shënojmë të gjitha arritjet që komuniteti ka arritur në vitin e fundit, dhe ka shumë”, tha Petrovski për Radio MOF.

  Motoja e ngjarjes së këtij viti është “Jashtë mureve” dhe Petrovski shpjegon se i referohet përvojës së përbashkët që lidhej me izolimin dhe karantinën për shkak të koronavirusit. Në të njëjtën kohë, ai shton se parulla ishte më frymëzuese rreth komunitetit, përkatësisht, siç tha ai se ishte më në fund koha për të dalë përsëri “Jashtë Mureve”, gjë që ata e bënë teknikisht në paradën e parë.

  “Por tani zyrtarisht shkojmë me atë parullë sepse të gjithë u detyruam ose u vendosëm të ishim në atë izolim, si pjesa tjetër e vendit.” Por për komunitetin LGBT, ai izolim mund të ketë efekt shumë më të keq sesa për njerëzit jo-LGBT, për shkak të vështirësive të mëdha për t’u rikthyer në atë jetë, në ato katër mure, nëse e kanë tejkaluar, apo jo, kanë dalë, kanë fituar një rreth të miq, dhe atë që ne e quajmë një familje të zgjedhur që i pranon ata. Dhe papritmas nuk e keni atë, dhe jeni të detyruar të rrini në shtëpi për një muaj të tërë, të izoluar ose të izoluar pa ato kontakte që mund t’ju fusin në një “majndset” shumë të keq”, tha Petrovski.

  Në këtë ngjarje morrën pjesë edhe gjermania Ziljka e cila ka jetuar në vend për një kohë.

  Ajo për Radio MOF tha se është e lumtur që në Maqedoni ka mundësi të organizohet paradë.

  Njëkohësisht, theksoi se për të është mirë që sheh se ka të rinj dhe se ka tolerancë.

  Parada pritet të përfundojë në parkun e qytetit te “Guaca” ku do të drejtohen aktivistë të shumtë, dhe ku do të organizohet një program argëtues.

  Organizatorët më parë theksuan se ngjarja është një protestë, por edhe një festë, e cila, siç thonë ata, riafirmon shpresat për një shoqëri më solidare, më humane dhe më të drejtë.

  E.P / M.K