Вести

НАкС: Платите се формираат произволно и политички – системска корупција во високото образование

Платите во високото образование се нерамномерни, од околу 500 до 2.000 евра за редовни професори. Нема пропишани посебни и критериуми, кои МОН би ги употребило во распределба на парите во јавните универзитети и научните установи. Распределбата се врши произволно и…