Единствениот македонски метал фестивал „Metal Discharge“ за првпат ќе трае две вечери

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „Местото каде што спојот на енергијата, емоциите и внатрешниот порив да се каже она што ни лежи на душа се разлеваат во зоната на празнење. Овде, секој миг е одраз на чистата мисла, искрената љубов и страст кон музиката. Борбата за подобро утре никогаш не престанува! Конечно нашиот сон се исполнува. Два дена со многу бендови, секој спремен да ја разоткрие својата уникатна приказна“, велат организаторите во најавата за петтиот „Metal Discharge“ во Битола, единствениот фестивал во Македонија за авторска метал музика.

  На журката која првпат ќе трае два дена (7 и 8 јуни) ќе настапат 14 бендови кои свират различни метал-правци, а голем дел од нив ќе ги промовираат своите нови албуми.

  „И двата дена журката ќе започне од 19:30 часот и ќе има по 7 бендови од вечер“, истакнува Антонио Талевски, еден од организаторите, во разговор со Радио МОФ.

  фото: „Metal Discharge“ / Инстаграм

  Според него, растот на фестивалот е нужен поради метал експанзијата на македонската сцена во последните години, но се случува и благодарејќи на продадените карти минатата година.

  „Задоволни сме од посетеноста минатата година, склопот на генерации моментално е погоден, нѐ поддржуваат и млади и постари. Пропорционално на добрата посетеност, финансиски е издржливо и тоа ни даде елан да одиме на следен чекор“, забележува тој.

  На дводневниот металски маратон кој традиционално се одржува на отвореното ракометно игралиште во Битола оваа година ќе настапат македонските бендови „Saidon“, „Misanthrope“, „Inner Hate“, „Sinful Glare“, „Беседа“, „Trendkill“, „ВЕЛ“, „Peach Vice“, „Мракодав“ и „Baryogenesis“ и бендовите „Svartgren“, „Cardinal Point“, „Quasarborn“ и „War Engine“ од Србија.

  Процесот на селектирање на бендовите бил тежок поради големиот број пријавени бендови, како домашни, така и од Бугарија, Србија и Грција. Па, и покрај проширување на фестивалот, Талевски вели дека не стигаат да им дадат шанса на сите и затоа прават свирки и настрана од фестивалот и се трудат на сите да им излезат во пресрет.

  „Изборот на бендови секоја година се прави по ист алгоритам. Во предвид се земаат сите фактори, но предност секогаш имаат младите кои имаат актуелно издание и постарите афирмирани бендови. Бендовите кои имаат издадено албум во скоро, пример оваа година, исто така имаат предност. Изборот е тежок, треба да се направи и стилски баланс“, раскажува тој.

  Исто така, на „Metal Discharge“ за првпат ќе има и бесплатно место за камп, кое може да се обезбеди со пополнување регистрација.

  „Тешко беше да добиеме дозвола за кампот. Физички, има место во Битола, но малку тешко ја убедивме локалната самоуправа во планот, беа скептични, меѓутоа се изнајде решение. Најдовме место многу близу до паркот, таму беше планирано да има градски базен, но сè уште не е реализиран и искористивме прилика“, открива организаторот.

  За во иднина вели дека размислуваат за поставување и втора бина, но и организирање денски журки. Ова е експериментална година во која ќе се пребројат и ќе ја испитаат сцената и љубителите, објаснува Талевски.

  фото: „Metal Discharge“ / Инстаграм

  На локалната екипа металци кои го организираат фестивалот им помагаат и организациите „Пондер“ од Битола и „Q records“ од Куманово.

  „Целата организација тече природно, функционираме како комуна. Правиме свирки на бендовите, тие ни помагаат, наоѓаат други бендови. Сега веќе има и размена, односно почнуваме и на балканско ниво, посебно со Србија. Ја разбраа луѓето идејата, ја гледаат искреноста“, посочува Антонио.

  Инаку, меѓу второто и третото издание на фестивалот имаше пауза од 10 години и тој сега полека фаќа континуитет.

  Картите се веќе пуштени во продажба и до недела (21 април) чинат 700 денари, а можат да се купат во „Везилка“ и „Bourbon street“ во Битола, „Q records“ во Куманово, „Интегра системи“ во Прилеп, „Custom pub“ во Скопје и во „Irish pub Five“ во Охрид.

  Ангела Петкова

 • Festivali i vetëm maqedonas i zhanrit metal “Metal Discharge“ për herë të parë do të zgjasë dy mbrëmje

  “Vendi ku bashkimi i energjisë, emocioneve dhe nxitja e brendshme që të thuhet ajo që na flenë në shpirt derdhen në zonën e shkarkimit. Këtu, çdo çast është reflektim i mendimit të pastër, dashurisë së sinqertë dhe pasionit ndaj muzikës. Lufta për të nesërme më të mirë nuk ndalet asnjëherë! Përfundimisht ëndrra jonë po plotësohet. Dy ditë me shumë bende, çdonjëri i përgatitur ta zbulojë historinë e tij unikate”, thonë organizatorët në paralajmërimin për edicionin e pestë të “Metal Discharge” në Manastir, festivalin e vetëm në Maqedoni për muzikë autoriale metal.

  Në festën që për herë të parë do të zgjasë dy ditë (7 dhe 8 qershor) do të performojnë 14 bende që luajnë zhanre të ndryshme metal, ndërsa një pjesë prej tyre do t’i promovojnë albumet e tyre.

  “Që të dy ditët festa do të fillojë nga ora 19:30 dhe do të ketë nga 7 bende në çdo mbrëmje”, thekson Antonio Talevski, një nga organizatorët, në bisedë me Radio MOF.

  фото: „Metal Discharge“ / Инстаграм

  Sipas tij, rritja e festivalit është e nevojshme për shkak të ekspansionit të metalit në skenën maqedonase në vitet e fundit, por realizohet edhe falë biletave të shitura vitin e kaluar.

  “Jemi të kënaqur nga frekuentimi vitin e kaluar, kombinimi i gjeneratave momentalisht është i përshtatshëm, na mbështesin edhe të rinj edhe më të moshuar. Në proporcion me frekuentimin e mirë, financiarisht është i qëndrueshëm dhe ajo na jep shtysë që të hedhim hapin e radhës”, thotë ai.

  Në maratonën dyditore të metalit që mbahet tradicionalisht në sallën e hapur të hendbollit në Manastir, këtë vit do të performojnë bendet maqedonase „Saidon“, „Misanthrope“, „Inner Hate“, „Sinful Glare“, „Беседа“, „Trendkill“, „ВЕЛ“, „Peach Vice“, „Мракодав“ и „Baryogenesis“ dhe bendet „Svartgren“, „Cardinal Point“, „Quasarborn“ dhe „War Engine“ nga Serbia.

  Procesi i përzgjedhjes së bendeve ka qenë i vështirë për shkak të numrit të madh të bendeve të paraqitura, si nga vendi ashtu edhe nga Bullgaria, Serbia dhe Greqia. Megjithatë, edhe përkundër zgjerimit të festivalit, Talevski tha se nuk arrijnë t’u japin shans të gjithëve dhe për këtë bëjnë performanca edhe jashtë festivalit dhe mundohen t’i përfshin të gjithë.

  “Zgjedhja e bendeve çdo vit bëhet sipas algoritmit të njëjtë. Merren parasysh të gjithë faktorët, por çdoherë kanë përparësi të rinjtë të cilët  aktualisht kanë publikuar dhe bendet më të vjetra të afirmuara. Bendet të cilat kanë publikuar album së fundmi, për shembull këtë vit, gjithahshtu kanë përparës. Zgjedhja është e vështirë, duhet të bëhet edhe balancë i stilit”, thotë ai.

  Gjithashtu, në „Metal Discharge“ për herë të parë do të ketë edhe vend falas për kamp, i cili mund të sigurohet me plotësiminin e regjistrimit.

  “Ishte e vështirë të marrim leje për kampin. Fizikisht, ka vend në Manastir, por pak vështirë e bindëm vetëqeverisjen lokale në planin, ishin skeptikë, megjithatë u gjet zgjidhje. Gjetëm vend shumë afër parkut, aty ishte planifikuar të ketë pishin të qytetit, por ende nuk është realizuar dhe e shfrytëzuam rastin”, tregon organizatori.

  Talevski sqaron se, për në të ardhmen mendojnë të vendosin edhe skenë të dytë, por edhe të organizojnë festa ditore. Ky është vit eksperimentues në të cilin do të numërohen dhe do të shqyrtojnë skenën dhe admiruesit.

  фото: „Metal Discharge“ / Инстаграм

  Ekipit metal lokal të cilët e organizojnë festivalin i ndihmojnë edhe organizatat “Ponder” nga Manastiri dhe “Q records” nga Kumanova.

  “Gjithë organizimi rrjedhë natyrshëm, funksionojmë si bashkësi. Bëjmë performanca të bendeve, ata na ndihmojnë, gjejnë bende të tjera. Tani veç më ka edhe shkëmbime, përkatësisht fillojmë edhe në nivel ballkanik, posaçërisht me Serbinë. Njerëzit e kanë kuptuar idenë, e shohin sinqeritetin”, thekson Antonio.

  Ndryshe, mes edicionit të dytë dhe të tretë të festivalit kishte pauzë prej 10 viteve dhe tani ai dalëngadalë po kap vazhdimësinë.

  Angela Petkova