[Фото] Две скулптури на бактерии утрово никнаа во Скопје – потсетуваат на недостатокот јавни тоалети

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Во утринските часови во центарот на Скопје, младиот уметник Озбек Ајваз претстави уште две скулптури од неговиот проект за подигнување на свеста и информирање на граѓаните за секојдневната опасност од патогените бактерии кои се појавуваат во места каде што не постојат јавни тоалети и санитарни услови.

  Во близина на ТЦ „Буњаковец“, е прикажана бактеријата Klebsiella, која има потенцијал да биде сериозна опасност на ширење на зараза. Клебсиелата е патогена бактерија која може да предизвика различни видови на инфекции, вклучувајќи уринарни инфекции, пневмонија и инфекции на крвотокот.

  Втората скулптура, која ја претставува бактеријата Proteus mirabilis е изложена во Градскиот парк кај фонтаната Лотус. Таа исто како и другата бактерија, е лесно пренослива и може да предизвика голем број на инфексции кај луѓето.

  „Недостигот од пристап на основни хигиенски услови ги изложува луѓето на ризик од контакт со различни патогени бактерии кои можат сериозно да му наштетат на човековото здравје. Недостигот на пристап до чиста вода, хигиенски средства и други санитарни хигиенски услови може да го зголеми ширењето на бактерии како клебсиела и протеус мирабилис да резултира со зголемен број на
  здравствени проблеми во заедницата“, вели уметникот.

  Тој потсетува дека за подобра заштита, есенцијално е да се обезбедат пристојни јавни тоалети, особено на јавни места како паркови, улици и трговски центри.

  „Проширувањето на пристапот до хигиенски услови не само што го подобрува здравствениот статус на заедницата, туку и спречува ширење на заболувања и компромитирање на квалитетот на јавното здравје“, посочува Ајваз.

 • [Foto] Dy skulptura të baktereve mbinë mëngjesin e sotëm në Shkup – rikujtojnë mungesën e tualeteve publike

  Në orët e hershme të mëngjesit në qendrën e Shkupit, artisti Ozbek Ajvaz prezantoi edhe dy skulptura nga projekti i tij për ngritjen e vetëdijes dhe informimin e qytetarëve për rrezikun e përditshëm nga bakteret patogjene të cilat paraqiten në vend ku nuk ka tualete publike dhe kushte sanitare.

  Në afërsi të QT “Bunjakovec” është ekspozuar bakteria Klebsiella, e cila ka potencial të jetë rrezik serioz të përhapjes së infeksionit. Klebsiella është bakter e cila mund të shkaktojë lloje të ndryshme të infeksioneve, përfshirë infeksionet urinare, pneunominë dhe infeksionet e qarkullimit të gjakut.

  Skulptura e dytë, e cila paraqet bakteren Proteus mirabilis është ekspozuar në Qytetin e Shkupit te fontana Lotus. Ajo sikurse edhe bakteria tjetër, është lehtë e transmetueshme dhe mund të shkaktojë numër të madh të infeksioneve te njerëzit.

  “Mungesa e qasjes së kushteve bazike higjienike i ekspozon njerëzit në rrezik nga kontakti me baktere të ndryshme patogjene të cilat munden seriozisht ta dëmtojnë shëndetin njerëzor. Mungesa e qasjes te uji i pastër, mjetet higjienike dhe kushte të tjera sanitare higjienike mund të rrisë përhapjen e baktereve si klebsibilla dhe proteus mirabilis, të rezultojë me rritje të numrit të problemeve shëndetësore në komunitet”, tha artisti.

  Ai rikujton se, për mbrojtje më të mirë, është esenciale që të sigurohen tualete publike të denjë, posaçërisht në vende publike si parqe, rrugë dhe qendra tregtare.

  “Përhapja e qasjes ndaj kushteve higjienike jo vetëm që e përmirëson statusin shëndetësor të komunitetit, por edhe ndalon përhapjen e sëmurjes dhe komprometimit të cilësisë së shëndetit publik”, thekson Ajvaz.