[Видео] Јасно и гласно: Долг е патот до квалитетно образование во Македонија

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Долг пат ја чека Македонија за да добие квалитетно образование во основните и средни јавните училишта. Најави за реформи има, но нивната имплементација бара време. Така на пример, новиот модел за поквалитетно основно образование, од 1 до 3 одделение требаше да стартува лани, но освен најави, конкретна имплементација се уште нема.

  „Има и објективни и субјективни причини. Објективните се врзани со комплетната смена на кабинетот на министерот. Еден министер замина со цел свој тим, дојде сосема нов министер, со цел свој тим. Второ, сакаме големи промени, ама големите промени понекогаш мала ситница ќе ви ги одложи за три до шест месеци. Ќе има во септември пилотирање за прво, второ и трето одделение, со нови програми и сето она што е ветувано“, најави заменик заменик министерот за образование Петар Атанасов.

  Атанасов беше гостин во студиото на Радио МОФ, во емисијата „Јасно и гласно“, заедно со наставникот Божо Бубало, професорката Јулијана Јолевска и Стефани Спировска од Младинскиот образовен форум. На Светскиот ден на образованието, се говореше на темата беше „Бесплатно образование за сите – квалитетно само за привилегираните?“, со посебен осврт на квалитетот на наставата и притисокот кој го чувствуваат наставниците.

  Запрашана зошто учениците се принудени да учат дома со родителите, или да плаќаат приватни часови, професорката Јулијана Јолевска издвојува две причини, преобемните и застарени програми, и големиот број на ученици во една паралелка.

  „Се соочуваме со двоен притисок, од една страна реализацијата на обемната програма, и огромниот број ученици поради што не може да посветите доволно време“, објаснува професорката по филозофија, Јулијана Јолевска која признава дека двои дополнителни часови за одредени лекции со цел учениците да немаат дупки во знаењата.

  „Не можеме несериозно да ја сфаќаме нашата позиција како едукатори“, вели Јолевска.

  Наставникот Бошко Бубало пак се осврна на притисоците со кои тој лично се соочува. Вели, секој наставник ќе лаже ако рече дека никогаш немал притисок да смени оценка.

  „Ќе биде оценката така како што некој ќе ти каже. Во некои училишта директорите си земаат слобода да дојдат со список на ученици и да кажат – повели списокот, овие деца кај тебе ќе имаат петка. Ако се бориш, се бориш со ветерници“, револтирано раскажува Бубало.

  Стефани Спировска од Младинскиот образовен форум пак се осврна на важноста на меѓуврсничката едукација и неформалното образование, во насока на надминување на јазот меѓу учениците кои доаѓаат од различни средини.

  „Јасно и гласно“ е емисија посветена на проблемите кои ги засегаат младите, но и на предизвиците со кои соочуваат во својата област. Секоја емисија останува како подкаст за прегледување на ФБ и Јутјуб каналот на Радио МОФ.

 • (Video) Qartë dhe zëshëm: Është e gjatë rruga drejt arsimit cilësor në Maqedoni

  24/01/2019 – LAJME, ARSIM

  Maqedoninë e pret rrugë e gjatë në mënyrë që të fitojë arsim cilësor në shkollat publike fillore dhe të mesme. Paralajmërime për reforma ka, por implementimi i tyre kërkon kohë.  Kështu për shembull, modeli i ri për arsim fillor më cilësor, prej klasës të 1-rë deri në klasën e 3-të, duhej të fillonte vjet, por përveç paralajmërime, implementim konkret ende nuk ka.

  “Shkaqe ka edhe objektive edhe subjektive.  Objektivet lidhen me ndryshimin e tërësishëm të kabinetit të ministrit.  Një ministër u largua me gjithë ekipin e tij, erdhi një ministër tërësisht i ri, me gjithë ekipin e tij.  E dyta, dëshirojmë të ketë ndryshime, por ndryshimet e mëdha ndonjëherë një imtësi e vogël do t’i prolongojë për tre deri në gjashtë muaj.  Në shtator do të ketë pilotim për klasën e parë, të dytë dhe të tretë, me programe të reja dhe me gjithë atë që është premtuar”, paralajmëroi zëvendës ministri i Arsimit, Petar Atanasov.

  Atanosov ishte I ftuar në studion e Radio MOF, në emisionin “Qartë dhe zëshëm”, së bashku me mësimdhënësin Bozho Buballo, profesoren Julijana Jolevska dhe Stefani Spirovska nga Forumi Arsimor Rinor.  Në Ditën botërore të arsimit, u diskutua rreth temës “Arsimi pa pagesë – cilësor vetëm për të privilegjuarit?”

  E pyetur pse nxënësit janë të detyruar të mësojnë në shtëpi me prindërit ose të paguajnë orë privat, profesoresha Julijana Jolevska, shpalosi dy shkaqe, programet të ngarkuara së tepërmi dhe të vjetërsuara dhe numrin e madh të nxënësve në një paralele.

  “Po përballemi me një presion të dyfishtë, nga njëra anë realizimin e programit vëllimor dhe numrin e madh të nxënësve për çka nuk mund të përkushtoni kohë të mjaftueshme”, sqaron profesoresha e filozofisë, Julijana Jolevska e cila pranon se mban orë plotësuese për mësime të caktuara me qëllim nxënësit të mos kenë zbrazëtira në njohuritë e tyre.

  “Nuk mund ta kuptojmë pozitën tonë si edukatorë në mënyrë jo serioze”, thotë Jolevska.

  Mësimdhënësi Boshko Bubalo, foli në lidhje me presionet me të cilat ballafaqohet ai personalisht.  Thotë, çdo mësimdhënës do të gënjejë nëse thotë se asnjëherë nuk ka pasur presion për të ndryshuar notë.

  “Nota do të jetë ashtu siç do të thotë dikush.  Në disa shkolla drejtorët marrin lirinë të vijnë me listë të nxënësve dhe të thonë – urdhëro listën, këta fëmijë te ti do të kenë pesë. Nëse lufton, do të luftosh me mullinj ere”, tregon i revoltuar Bubalo.

  Stefani Spirovska nga Forumi Arsimor Rinor, foli në lidhje me rëndësinë e edukimit ndër – moshatar dhe arsimin joformal, në drejtim të tejkalimit të dallimeve ndërmjet nxënësve që vijnë mjedise të ndryshme.

  “Qartë dhe zëshëm” është emision kushtuar problemeve të cilat kanë të bëjnë me të rinjtë por edhe për sfidat me të cilat përballen në sferën e tyre. Çdo emision ngel në nënkastin për kërkim në FB dhe YouTube kanalin e Radio MOF .