[Мапа] Десетици пожари низ Македонија – каде гореше и сè уште гори?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Изгорени куќи, автомобили, штали, училиште, евакуација на луѓе, загинати животни и исчезната жена. Ова е досегашниот исход од пожарите кои беа, а дел се и сè уште активни низ целата земја. На број, најмалку 70-тина пожари. Гори од сува трева, грмушки, нискостеблеста шума и растенија до огромни површини борови шуми, барем според податоците на Центарот за управување со кризи (ЦУК) од каде што ги црпиме податоците.

  Македонската јавност деновиве е бомбардирана од информации за бројни пожари низ целата земја. За поголема прегледност на овие информации, Радио МОФ првично подготви мапа на активните пожари и пожарите кои избувнаа во периодот од 30 јули до 6 август, но мапата постојано се ажурира со нови податоци.

  Податоците ги собравме од официјалните извештаи на Центарот за управување со кризи кои ги регистрираат посериозните пожари.

  * Извор: Центар за управување со кризи (ЦУК)

  И додека некои критикуваа за неспособност на институциите, други преку социјалните мрежи бараа помош и спас.

  Уште еднаш излезе на површина и проблемот со недостиг на пожарникари и стариот возен парк на територијалните противпожарни единици, според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации (ЦГК). Според ова истражување, на 30-те територијални единици им недостигаат 536 пожарникари за да го достигнат законскиот минимум. Просечната старост пак на возилата е 28 години. Авионите за гаснење пожар на Дирекцијата за заштита и спасување пак, сè уште не се користат и стојат во гаража, бидејќи не се сервисирани од минатата година.

  Во меѓувреме пак, од воздух се гаси со хеликоптерите на Армијата, а истовремено на помош се и четири хеликоптери од Србија кои деновиве долетаа во земјава. Во битката со огнената стихија, Македонија побара и доби помош и од соседна Бугарија која испрати 25 пожарникари и 6 противпожарни возила. Помош пристигна и од Словенија која испрати 17 противпожарни возила и 46 пожарникари. Утрово пак, пристигна и првата група од конвојот на Австрија составена од 60 припадници и 20 возила.

  И временската прогноза не им оди во прилог на пожарникарите. Во следните десетина дена се прогнозира суво и топло време, со температури над 30-тиот степен.

  Владата вчера поради пожарите прогласи и кризна состојба на територијата на целата држава во траење од 30 дена, поради потребата од рационално користење на националните ресурси, како и координирано дејствување на институциите.

  Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) пак, упати апел за зголемена внимателност и совесно и одговорно однесување.

  „Во услови на екстремно високи температури што подолг временски период ја зафатија нашата земја и најмало невнимание може да биде причина за пожар што може да има катастрофални последици по здравјето на луѓето, природата и животната средина“, велат од МЖСПП.

  Мартин Колоски

 • [Harta] Dhjetëra zjarre në mbarë Maqedoninë – ku digjej dhe digjet ende?

  Shtëpi të djegura, makina, hambarë, shkolla, evakuim njerëzish, kafshë të ngordhura dhe grua e zhdukur. Ky është rezultati i zjarreve që kanë rënë dhe disa janë ende aktive në të gjithë vendin. Në numër, të paktën 70 zjarre. Digjet nga bari i thatë, shkurret, pyjet fushore dhe bimët në zona të gjera të pyjeve me pisha, të paktën sipas të dhënave të Qendrës për Menaxhim me Kriza (QMK) nga e cila ne nxjerrim të dhëna.

  Opinioni maqedonas këto ditë është i bombarduar me informacione për zjarre të shumta në mbarë vendin. Për të pasur një pasqyrë më të mirë të këtyre informacioneve, Radio MOF fillimisht përgatiti një hartë të zjarreve aktive dhe zjarreve që shpërthyen në periudhën nga 30 korriku deri më 6 gusht, por harta përditësohet vazhdimisht me të dhëna të reja.

  Të dhënat i kemi mbledhur nga raportet zyrtare të Qendrës për Menaxhim me Kriza që regjistron zjarret më të serioze.

  * Burimi: Qendra për Menaxhim me Kriza (QMK)

  Ndërsa disa kritikuan paaftësinë e institucioneve, të tjerë kërkuan ndihmë dhe shpëtim përmes rrjeteve sociale.

  Problemi i mungesës së zjarrfikësve dhe makinave për fikjen e zjarrit të vjetruara të njësive territoriale të zjarrfikësve është shfaqur sërish, sipas hulumtim të Qendrës për Komunikime Qytetare (QKQ). Sipas këtij hulumtimi, të 30 njësive territoriale u mungojnë 536 zjarrfikës për të arritur minimumin ligjor. Mosha mesatare e automjeteve është 28 vjet. Avionët zjarrfikës të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim janë ende të pashfrytëzuara dhe qëndrojnë në garazh, pasi nuk kanë janë servisuar që nga viti i kaluar.

  Në ndërkohë po shuhet nga ajri me helikopterët e Ushtrisë, e në të njëjtën kohë po ndihmojnë edhe katër helikopterë nga Serbia, të cilët këto ditë kanë mbërritur në vend. Në betejën me zjarrin, Maqedonia kërkoi dhe mori ndihmë nga Bullgaria fqinje, e cila dërgoi 25 zjarrfikës dhe 6 makina zjarrfikëse. Ndihma ka ardhur edhe nga Sllovenia, e cila dërgoi 17 makina zjarrfikëse dhe 46 zjarrfikës. Mëngjesin e sotëm ka mbërritur grupi i parë i autokolonës austriake, që përbëhet nga 60 anëtarë dhe 20 automjete.

  Dhe parashikimi i motit nuk është në favor të zjarrfikësve. Në dhjetë ditët e ardhshme parashikohet mot i thatë dhe i nxehtë me temperatura mbi 30 gradë.

  Ditën e djeshme, për shkak të zjarreve, Qeveria shpalli gjendjen e krizës në të gjithë vendin për një periudhë 30-ditore, për shkak të nevojës për shfrytëzim racional të burimeve kombëtare, si dhe veprimit të koordinuar të institucioneve.

  Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor (MMJPH), nga ana tjetër, apeloi për shtim të vigjilencës dhe sjellje të ndërgjegjshme dhe të përgjegjshme.

  “Në kushtet e temperaturave jashtëzakonisht të larta që prej kohësh kanë përfshirë vendin tonë dhe pakujdesia më e vogël mund të jetë shkaktar i një zjarri që mund të ketë pasoja katastrofike për shëndetin e njeriut, natyrën dhe mjedisin”, thonë nga MMJPH.

  Martin Koloski