За 18% се зголемило плаќањето со платежни картички, објави Народната банка

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Во 2023 и 2024 година употребата на платежните картички од граѓаните за извршување на плаќањата во трговијата во земјата се зголемило за 18%, додека вредноста на плаќањата за 17%, објави Народната банка на Република Северна Македонија (НБРСМ).

  Оттаму се децидни дека граѓаните се повеќе ги уживаат придобивките од дигиталните плаќања. Од НБРСМ посочуваат дека дигитализацијата предизвикува постојана промена во навиките на граѓаните при извршувањето на плаќањата, па тие сѐ почесто ги користат современите канали на плаќањата, за што говорат и податоците за 2023 година.

  „Бројот и вредноста на плаќањата на граѓаните со кредитни трансфери (т.н. платни налози) забележуваат годишен раст од 5% и 12%, соодветно. Иако плаќањата со кредитни трансфери сѐ уште најмногу се вршат на шалтерите на банките (71%), податоците за изминатата година ја потврдуваат и сѐ почестата употреба на дигиталните канали, со годишен раст од 16% кај бројот и 19% кај вредноста на плаќањата иницирани електронски. Притоа, граѓаните сѐ почесто ги употребуваат мобилните апликации за извршување на плаќањата коишто забележаа раст од 22% кај бројот и 30% кај вредноста“, велат од НБРСМ.

  Нивните податоци покажуваат дека на крајот од 2023 година во оптек биле 1.9 милиони платежни картички, од кои 76% биле бесконтактни.

  Инфраструктурата за прифаќање плаќања со платежни картички, броела 32.198 уреди на физичките места на продажба, кај 15.804 трговци во земјата, од кои дури 95% ја поддржувале бесконтактната технологија.

  „Бројот на картички со бесконтактна технологија и уредите на физичките места на продажба коишто ја поддржуваат оваа технологија забележа годишен раст (во споредба со 2022 година) од 0,5%, односно 18%. Годишен раст од 6% во однос на 2022 година е забележан и кај бројот на трговците коишто прифаќаат платежни картички при продажба на стоки и услуги на физичките места на продажба во земјата“, додаваат од НБРСМ.

  Трговците за извршување плаќања со платежните картички, според податоците, плаќале надоместок во висина од 1.12% од вредноста на прометот.

  „Најголемо намалување се забележува кај надоместокот за плаќањата за дејноста информатичка технологија и бела техника и услугите на државните институции (за 0,08 п.п. кај двете групи дејности) и на бензинските станици (за 0,06 п.п.)“, додаваат од НБРСМ.

  Целосните податоци може да се погледнат на следниов ЛИНК.

 • Pagesa me kartela pagesore është rritur për 18 %, publikoi Banka Popullore

  Në vitin 2023 dhe 2024 përdorimi i kartelave pagesore nga qytetarët për realizimin e pagesave në tregti në vend është rritur për 18%, derisa vlera e pagesaveë për 17%, publikoi Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

  Prej aty janë decid se qytetarët gjithnjë e më shumë i gëzojnë përfitimet nga pagesat digjitale. Nga BPRMV theksojnë se, digjitalizimi shkakton nbdryshim të përhershëm në shprehitë e qytetarëve gjatë realizimit të pagesave, prandaj ata gjithnjë e më shpesh i shfrytëzojnë kanalet bashkëkohore të pagesave, për çka flasin edhe të dhënat për vitin 2023.

  “Numri dhe vlera e pagesave të qytetarëve me transfere kreditore shënojnë rritje vjetore prej 5% dhe 12%. Edhe pse pagesa me transferta kreditore ende e realizojnë më së shumti në sportelet e bankave (71%), të dhënat për vitin e kaluar e konfirmojnë edhe përdorimin giithnjë e më të shpeshtë të kanaleve digjitale, me rritje vjetore prej16% te numri dhe 19% te vlera e pagesave të inicuara në mënyrë elektronike. Me këtë, qytetarët gjithnjë e më shpesh i përdorin aplikacionet celurare për realizimin e pagesave të cilat shënuan rritje prej 22% te numri dhe 30% te vlera”, thonë na BPRMV.

  Të dhënat e tyre tregojnë se në fund të vitit 2023 kishte 1.9 milionë kartela pagesore në qarkullim, prej të cilave 76% ishin pa kontakt.
  Infrastruktura për pranimin e pagesave me kartela pagesore, ka numëruar 32.198 pajisje të vendeve fizike të shtijes, te 15.804 tregtarë në vend, prej të cilëve madje 95% kanë mbështetur teknologjinë pa kontakt.

  “Numri i kartelave me teknologjinë pa kontakt dhe pajisjet e vendeve fizike të shitjes të cilat e mbështesin këtë teknologji shënojnë rritje vjetore (në krahasim me vitin 2022) prej 0,5%, përkatësisht 18%. Rritje vjetore prej 6% në krahasim me vitin 2022 është shënuar edhe te numri i tregtarëve të cilët pranojnë kartela pagesore gjatë shitjes së mallrave dhe shërbimeve në vendet fizike të shitjes në vend”, shtojnë nga BPRMV.

  Sipas të dhënave, tregtarët kanë paguar kompensim vlerë prej 1.12% nga vlera e fitimit për realizimin e pagesae me kartelat pagesore.

  “Ulja më e madhe vërehet te kompensimi për pagesat për veprimtarinë teknologji informatike dhe teknikë të bardhë dhe shërbimet e institucioneve shtetërore (për 0.08 p.p te të dy grupet e veprimtarive) dhe te popmat e benzinës (për 0,06 p.p)”, shtojnë nga BPRMV.

  Të dhënat e plota mund të shihen në LINK-un vijues.