Стартап Викенд Охрид, настан наменет за сите млади ентузијасти

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Второто издание на Стартап Викенд Охрид годинава ќе се одржи од 26 до 28 Април во просториите на универзитетот „Апостол Павле” во Охрид. 

  Како што информираат организаторите настанот е наменет за сите млади ентузијасти кои имаат бизнис идеја или проект, но им е потребен тим, ресурси или менторска поддршка за реализирање на истиот.

  „Покрај ентузијастите со идеја, настанот е отворен и за сите оние без конкретна идеја и тим. Тие би формирале свои тимови меѓу себе и би учествувале на настанот исто како и останатите однапред пријавени тимови.  Тимовите ќе ги доразвијат своите идеи со подршка на над 20 ментори и ќе го претстават својот концепт пред жири од истакнати ИТ професионалци, бизнисмени и инвеститори.Единствено ограничување на овој настан се слободните места“, додаваат од таму.

  Целта на овој стартап е да се даде можност за вмрежување на новата генерација на професионалци, претприемачи, иноватори и стартап ентузијасти како и шанса за развој и ласирање на својот стратап во Македонија и странство.

  „Дел од менторите на овој хакатон се претставници на стартап сцената во нашиот екосистем: Cognism, Aqtos, FitKit, FinqUp, Boksy, Microtica, Modeliks, Embed Social, Slice, Vidict и други. Покрај претставниците на стартап сцената, учество ќе земат и претставници од: Eurolink, Piksel, Brainster, Qinshift, RedBull, Sefidanis, Impact foundation, JW Player, NEST Group, Google for startups и други.“, велат организаторите. 

  Организатори на овој настан се  Стартап Македонија, Стартап Викенд Охрид, Универзитетот ,,Св. Апостол Павле” и Стартап заедницата од Охрид, вклучително и голем број на стратап основачи и стартап ентузијасти. 

  Инаку на првто издание на Стартап Викенд Охрид во 2022 година учество зедоа 60 учесници, 40 ментори и над 20 подржувачи. Учесниците креираа 10 стартап решенија, кои што се претставија со своја питч презентација пред стручното жири.

  Стартапот „Advices.mk“, во режија на Димитар Чуковски, Ања Поповиќ и Јован Иловски, го освои првото место.

  Билетите за учество на второто издание на Стартап Викенд Охрид се достапни тука.

 • Startup Weekend Ohrid, ngjarje e dedikuar për të gjithë entuziastët e rinj

  Edicioni i dytë i Startup Weekend Ohrid këtë vit do të mbahet nga 26 deri më 28 prill në hapësirat e universitetit “Apostol Pavle” në Ohër.

  Siç informojnë organizatorët, ngjarja i dedikohet gjithë entuziastëve të rinj të cilët kanë ide biznesi apo projekt, por u nevojitet ekip, resurse apo mbështetje mentoruese për realizimin e së njëjtës.

  “Përpos entuziastët me ide, ngjarja është e hapur edhe për të gjithë ata ka ide konkrete dhe ekip. Ata do të formonin ekipet të tyre mes veti dhe do të merrnin pjesë në ngjarjen njëjtë sikurse edhe ekipet e paraqitura paraprakisht. Ekipet do t’i zhvillojnë më tej idetë e tyre me mbështetjen e mbi 20 mentorëve dhe do të paraqesin koncept para një jurie prej profesionistësh të shquar të TI-së, biznesmenë dhe investitorë. Kufizimi i vetëm i kësaj ngjarje është vendet e lire”, shtojnë prej aty.

  Qëllimi i këtij startup-i është që t’i jepet mundësia për rrjetëzim gjeneratës së re të profesionistëve, sipërmarrësve, inovatorëve dhe entuziastëve të startup-it si dhe shans për zhvillim dhe lansim të startup-it të vet në Maqedoni dhe jashtë vendit.

  “Një pjesë e mentorëve në këtë hackathon janë përfaqësues të skenës starup në ekosistemin tonë:

  „Дел од менторите на овој хакатон се претставници на стартап сцената во нашиот екосистем: Cognism, Aqtos, FitKit, FinqUp, Boksy, Microtica, Modeliks, Embed Social, Slice, Vidict dhe të tjerë. Përpos përfaqësuesve të skenës startup, do të marrin pjesë edhe përfaqësues nga: Eurolink, Piksel, Brainster, Qinshift, RedBull, Sefidanis, Impact foundation, JW Player, NEST Group, Google for startups dhe të tjerë”, thonë organizatorët.

  Organizatorët e kësaj ngjarje janë Startup Maqedonia, Startup Weekend Ohrid, Universiteti “Shën Apostol Pavle” dhe startup bashkësia nga Ohri, përfshirë edhe një numër të madhe të startup themeluesve dhe startup entuziastëve.

  Ndryshe në edicionin e parë të Startup Weekend Ohrid në vitin 2022, morën pjesë 60 pjesëmarrës, 40 mentorë dhe mbi 20 mbështetës. Pjesëmarrësit krijuan 10 startup zgjidhje, të cilët u prezantua me prezantimin e tyre pitch para jurisë profesionale.

  Startup-i “Advices.mk”, me regji të Dimitar Çukovski, Anja Popoviq dhe Jovan Ilovski, e mori vendin e parë. Biletat për pjesëmarrje në edicionin e dytë të Startup Weekend Ohrid janë të disponueshme këtu.