ССМ: Минималната синдикална кошница за јуни изнесува повеќе од 60 илјади денари

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Вредноста на минималната сидникална кошница за јуни изнесува 60.325 денари, соопшти денеска Сојузот на синдикати на Македонија (ССМ).

  Пресметката е под претпоставка за семејство од двајца родители и две деца, кои живеат во сопствен стан од околу 60 квадрати. Доколку семејството живее во изнајмен стан и мора да плаќа кирија, износот на кошничката би бил 75.700 денари.

  Поделени по ставки, за трошоци за храна и пијалоци од минималната синдикална кошничка отпаѓаат 21.952 денари (36,4%), трошоците за образование изнесуваат 7.022 денари (11,6%), додека трошоците за транспорт се 4.871 денар (8.1%).

  Во меѓувреме, трошоците за облека и обувки изнесуваат 4.962 денари (8,2%), трошоците за станарина, вода, електрична енергија и греење се 6.014 денари (10%), 4.378 денари (7,3%) за рекреација и култура, додека за ресторан и хотели трошокот изнесува 3.890 денари (6,4%).

  Нешто околу 3.240 денари (5,4%) од трошоците отпаѓаат за комуникација, 1.827 денари (3%) за хигиена, 1.069 денари (1,8%) за здравје и 1.100 денари (1,8%) за останати стоки и услуги.

  Инаку, вредноста на кошничката во јуни е зголемена за 235 денари во споредба со претходниот месец, кога изнесуваше 60.090 денари, а за 3.162 денари е зголемена во споредба со јануари годинава кога изнесуваше 57.163 денари, односно за 5.5%.

 • LSM: Shporta minimale sindikale për muajin qershor mbi 60 mijë denarë

  Vlera e shportës minimale sindikale për muajin qershor është 60.325, njoftoi sot Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM).

  Llogaritja është bazuar në supozimin e një familjeje prej dy prindërve dhe dy fëmijëve, të cilët jetojnë në banesë personale prej rreth 60 metra katrorë. Nëse familja jeton në banesë me qira dhe duhet të paguajë qira, vlera e shportën do të ishte 75.500 denarë.

  Të ndara sipas artikujve, 21.952 denarë shkojnë për harxhime për ushqim dhe pije (36,4%), për arsimim 7.022 (11,6%), derisa harxhimet për transport janë 4,781 denarë (8,1%).

  Ndërkohë, harxhimet për veshje dhe mbathje janë 4.962 denarë (8,2%), për banesë, ujë, energji elektrike dhe ngrohje janë 6.014 denarë (10%), 4.378 denarë (7.3%) për rekreacion dhe kulturë, ndërsa për restoran dhe hotele shpenzimet janë 3.890 denarë (6.4%)

  Diku rreth 3.240 denarë (5.4%) të harxhimeve janë për komunikim, 1.827 (3%) për higjienë, 1.069 denarë (1,8%) për shëndet dhe 1.100 denarë (1.8%) për shërbimet e tjera.

  Ndryshe, vlera e shportës minimale për muajin qershor është rritur për 235 denarë në krahasim me muajin e kaluar, kur ishte 60.090 denarë, ndërsa në krahasim me muajin janar të këtij viti është rritur për 3.162 denarë, kur ishte 57.163 denarë, përkatësisht për 5.5%.