Просветен инспекторат: Поздравот на гостиварските основци не бил војнички, туку благодарност за турските донации

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Државниот просветен инспекторат не констатиралe проблем во постапките на надлежните во основното училиште „Мустафа Кемал Ататурк“ во Гостивар, на чија Фејсбук страница беа објавени фотографии во кои наставници, родители и деца упатуваат војнички поздрав.

  Од Инспекторатот за Радио МОФ велат дека бил извршен инспекциски надзор во училиштето, од каде утврдиле дека на 16 октомври, родители на ученици од турска национална припадност, доставиле барање до училиштето да се изрази благодарност кон Република Турција за нејзините донации.

  „На ден 17.10.2019 година во дворот на училиштето по иницијатива на родителите, биле собрани одреден број на родители од ученици од наставата на турски јазик заедно со нивните деца кои чекале да влезат на настава. Присутни биле и дел на наставниците и директорот на училиштето. Од сликите со кои располага училиштето, се гледаат ученици, директорот и една наставничка со ставена десна рака на чело во знак на поздрав, а зад нив е спуштено знаме на Република Турција со изразени димензии. Немало никаков говор ниту верско или друго обележје.

  Претставниците на училиштето, директорот и помошник директорот нагласуваат дека за наведениот настан нема никаква друга замисла, освен да се изрази една благодарност за донациите на Република ТурцијаПоаѓајќи од горното, не може да се констатира дека настанот имал друга позадина, освен тоа што го изјавуваат претставниците на училиштето“, велат инспекторите.

  Радио МОФ го откри проблемот, откако на Фејсбук страницата на училиштето беа објавени фотографии со детален опис на настанот. Неколку часа по објавата, страницата беше избришана, но Радио МОФ го зачува принт скринот. Во појаснувањето на турски јазик стои:

  „Значајна поддршка за Република Турција и Мехметчик од страна на ОУ ,,Мустафа Кемал Ататурк” во Гостивар, Северна Македонија. На датум 17.10.2019 директорот, наставниците и учениците на ОУ ,,Мустафа Кемал Ататурк” во Гостивар, со војнички поздрав под турското знаме ја поддржаа прекуграничната воена операција ,,Бариш Пинар” започната од Република Турција.“

  Поддршка за настанот стигна и преку ФБ профилот на турската амбасадорка Тулин Еркал Кара.

  Настанот пак го осудија Хелсиншкиот комитет за човекови права и од Министерството за образование и наука, од каде најавија инспекција. Но, инспекторите од Државниот просветен инспекторат, не најдоа проблем во војничкиот поздравот упатен од основци, родители и наставници од „Мустафа Кемал Ататурк“ од Гостивар.

  Како проблем пак кој го забележале, тоа што во организацијата на наставата во училиштето воочлива е националната ексклузивност.

  „Во првата наставна смена учат учениците од наставата на македонски јазик и наставата на албански јазик, вкупно дваесет и пет паралеки и една паралека на турски јазик, која е со дневен престој. Додека во втората наставна смена учат ексклузивно дваесет и пет паралелки на турски наставен јазик по една паралелка на македонски и на албански јазик со дневен престој. На директорот и на помошник директорот на училиштето ум е укажано дека ваквата организациона поставеност на наставните смени не води кон унапредување на здравата клима во училиштето, развојот на мултикултурализмот и меѓуетничката интеграција на учениците и вработените“, додаваат од Инспекторатот од каде велат дека во насока на меѓуетничката интеграција во училиштето е извршена и едукација на директорот и помошник директорот на училиштето.

  Турскиот војнички поздрав стана актуелен за време турската офанзива во Сирија, кон средината на месец октомври. Светската јавност беше алармирана откако и УЕФА најави истрага за војничкиот поздрав на турските фудбалери, по голот на ѕвездата на клубот Евертон, Ценк Тосун, кој даде гол на натпреварот против Албанија. Како што објави БиБиСи, победата на Турција со 1:0 во Истанбул се случи среде судирите на турската армија со курдските борци во северна Сирија. УЕФА во повеќе наврати објави дека не дозволува политички гестови на фудбалски натпревари.

  Ј.Ј.

 • Inspektorati arsimor: Përshëndetja e filloristëve nga Gostivari nuk ka qenë ushtarake, por faleminderim për donacionet turke

  Inspektorati Shtetëror i Arsimit nuk ka konstatuar problem në procedurat e kompetentëve në shkollën fillore “Mustafa Kemal Ataturk” në Gostivar” në Fejsbuk faqen e të cilit janë publikuar fotografi ku mësimdhënës, prindër dhe fëmijë bëjnë përshëndetje ushtarake.

  Nga Inspektorati për Radio MOF thonë se është bërë mbikëqyrje inspektuese në shkollën, nga ku kanë konstatuar se më 16 tetor, prindër të nxënësve të përkatësisë etnike turke, kanë paraqitur kërkesë te shkolla të shprehet faleminderim ndaj Republikës së Turqisë për donacionet e saj.

  “Më datë 17.10.2019 në oborrin e shkollës me iniciativë të prindërve, janë mbledhur numër i caktuar i prindërve të nxënësve me mësim në gjuhën turke së bashku me fëmijët e tyre të cilët kanë pritur në hyjnë në mësim.  Kanë qenë të pranishëm edhe një pjesë e mësimdhënësve dhe drejtori i shkollës. Nga fotografitë me të cilat disponon shkolla, shihet se nxënësit, drejtori dhe një mësimdhënëse me vendosjen e dorës së djathtë në kokë në shenjë përshëndetje, ndërsa prapa tyre është vendosur flamuri i Republikës së Turqisë me dimensione të konsiderueshme.  Nuk ka pasur asnjë fjalim, as kremtim fetar ose kremtim tjetër.

  Përfaqësuesit e shkollës, drejtori dhe ndihmës drejtori theksojnë se për ngjarjen në fjalë nuk ka asnjë paramendim tjetër, përpos të shprehë një faleminderim për donacionet e Republikës së Turqisë.  Duke u nisur nga kjo që u tha më lartë, nuk mund të konstatohet se ngjarja ka pasur prapavijë tjetër, përpos asaj që e kanë deklaruar përfaqësuesit e shkollës”, thonë inspektorët.

  Radio MOF e zbuloi problemin, pasi në Fejsbuk faqen e shkollës u paraqitën fotografi me përshkrim të detajuar të ngjarjes.  Disa orë pas publikimit, faqja u shlye, por Radio MOF ka ruajtur print skrin.  Në sqarimin në gjuhën turke thuhet:

  “Mbështetje e konsiderueshme për Republikën e Turqisë dhe Mehmetçik nga SHF “Mustafa Kemal Ataturk” në Gostivar, Maqedonia e Veriut.  Më datë 17.10.2019 drejtori, mësimdhënësit dhe nxënësit e SHF “Mustafa Kemal Ataturk” në Gostivar, me përshëndetje ushtarake nën flamurin turk e mbështetën operacionin ushtarak tej kufitar “Barish Pinar” të filluar nga Republika e Turqisë.“

  Mbështetje për ngjarjen arriti edhe nëpërmjet FB profilit të ambasadores turke, Tulin Erkal Kara.

  Terörle mücadelesini uluslararası hukuka uygun olarak kararlılıkla sürdüren Türkiye’ye ve kahraman Mehmetçiğe selam ve…

  Posted by T.C. Üsküp Büyükelçiliği on Saturday, 19 October 2019

  Ngjarjen, nga ana tjetër e dënuan Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës, prej nga paralajmëruan inspektim.  Por, inspektorët e Inspektoratit Shtetëror të Arsimit, nuk gjetën problem në përshëndetjen ushtarake dërguar nga filloristet, prindërit dhe mësimdhënësit e “Mustafa Kemal Ataturk” nga Gostivari.

  Si problem të cilin e kanë vërejtur, është ajo që në organizimin e mësimit në shkollë kanë konstatuar ekskluzivitet nacional.

  “Në turnin e parë mësimor, mësojnë nxënës në mësim në gjuhën maqedonase dhe mësim në gjuhën shqipe, gjithsej njëzet e pesë paralele dhe një paralele në gjuhën turke, e cila është me qëndrim ditor. Ndërsa turni i dytë mësimor, mësojnë ekskluzivisht njëzet e pesë paralele me mësim në gjuhën turke nga një paralele në gjuhën maqedonase dhe në gjuhën shqipe me qëndrim ditor.  Drejtorit dhe ndihmës drejtorit të shkollës ju është bërë me dije se vendosja e këtillë organizative e turneve mësimore nuk çon drejt avancimit të klimës së shëndetshme në shkollë, zhvillimit të multikulturalizmit dhe integrimit ndëretnik të nxënësve dhe të punësuarve”, shtojnë nga Inspektorati, prej nga thonë se në drejtim të integrimit ndër etnik në shkollë është bërë edukimi i drejtorit dhe ndihmës drejtorit të shkollës.

  Përshëndetja ushtarake turke, u bë aktuale gjatë ofensivës turke në Siri, kah mesi i muajit tetor.  Publiku botëror u alarmua pasi edhe UEFA paralajmëro hetim për përshëndetjen ushtarake të futbollistëve turq, pas golit të yllit të klubit Everton, Cenk Tosun, i cili shënoi gol në ndeshjen kundër Shqipërisë. Siç raportoi BBC, fitorja e Turqisë me 1:0 në Stamboll ndodhi në mes të konfliktit të armatës turke me luftëtarët kurd në pjesën veriore të Sirisë.  UEFA disa herë publikon se nuk lejon gjeste politike në ndeshjet e futbollit.

  J.J