МОН: Државниот просветен инспекторат ќе го истражува случајот со училиштето „Мустафа Кемал Ататурк“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „Политиката е неприфатлива во образованиот процес“, реагира Министерството за образование и наука за случајот во гостиварското училиште „Мустафа Кемал Ататурк“.

  Пред два дена, училиштето сподели фотографии на Фејсбук на кои се гледа како основци, во придружба на своите наставници, под турското знаме, упатуваат војнички поздрав во знак на поддршка на прекуграничната турска воена офанзива, која алудира на таа во Сирија.

  „Тоа е апсолутно неприфатливо и секако надлежниот инспекциски орган, односно Државниот просветен инспекторат соодветно ќе постапи и одлучи согласно констатираното за време на надзорот, информираат од МОН.

  „Ги повикуваме менаџментите на училиштата, вклучително и на ОУ „М. К. Ататурк“ да се воздружуваат и да спречуваат организирање на било какви активности кои имаат политичка позадина и испраќаат политичка порака. Само така ќе ги заштитиме децата и ќе им овозможиме нормален воспитно – образовен процес кој има најголема улога во нивното оформување и реализирање како личности“, стои во реакцијата на Министерството.

  Оттаму потсетија на Законот за основно образование кој забранува и санкционира политичко организирање и дејствување во училиштата.

  Своја реакција за случајот имаа и Хелсиншкиот комитет за човекови права и првата детска амбасада „Меѓаши“.

  Фотографиите од војничкиот поздрав првично беа споделени на Фејсбук страницата на училиштето, но уште истиот ден објавата беше избришана.

  Војнички поздрав од основци и наставници во Гостивар за турската воена офанзива

 • MASH: Inspektorati Shtetëror i Arsimit do të hetojë rastin me shkollën “Mustafa Kemal Ataturk”

  “Politika nuk është e pranueshme në procesin arsimor”, reagon Ministria e Arsimit dhe Shkencës, për rastin me shkollën e Gostivarit “Mustafa Kemal Ataturk”.

  Para dy ditë, shkolla shpërndau fotografi në Fejsbuk, në të cilat shihet se si filloristët, në shoqërimin e mësimdhënësve të tyre, nën flamurin turk, bëjnë përshëndetje ushtarake në shenjë të mbështetjes së ofensivës ushtarake turke tej kufitare, e cila aludon për atë në Siri.

  “Kjo është absolutisht e pa pranueshme dhe sigurisht se organi inspektues kompetent, respektivisht Inspektorati Shtetëror i Arsimit, do të veprojë dhe vendosë në pajtim me atë që u konstatua gjatë inspektimit, informojnë nga MASH.

  “I bëjmë thirrje menaxhmentit të shkollës, përfshirë edhe SHF “M.K. Ataturk” të përmbahen dhe të parandalojnë organizimin e çfarë do lloj aktiviteteve të cilat kanë prapavijë politike dhe dërgojnë mesazh politik. Vetëm kështu do të mbrojmë fëmijët dhe do të mundësojmë proces edukativ – arsimor normal, i cili ka rolin më të madh në formimin dhe realizimin e tyre si persona”, qëndron në reagimin e Ministrisë.

  Ata përkujtuan në Ligjin për arsimin fillor i cili ndalon dhe sanksionon organizimin politik dhe veprimin politik në shkolla.

  Reagim në lidhje me rastin kishin edhe Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut dhe Ambasada e parë për fëmijë “Megjashi”.

  Fotografitë nga përshëndetja ushtarake, fillimisht u shpërndanë në Fejsbuk faqen e shkollës, por që të njëjtën ditë kur u publikuan u shlyen.

  Војнички поздрав од основци и наставници во Гостивар за турската воена офанзива