Војнички поздрав од основци и наставници во Гостивар за турската воена офанзива

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Неколку стотици основци од гостиварското училиште „Мустафа Кемал Ататурк“, во придружба на своите наставници, под турското знаме, упатуваат војнички поздрав во знак на поддршка на прекуграничната турска воена офанзива, која алудира на таа во Сирија.

  Фотографиите се споделени вчера на Фејсбук страницата на училиштето, а во појаснувањето стои дека на 17 октомври 2019 година, директорот, наставниците и учениците од основното училиште „Мустафа Кемал Ататурк“ со овој чин даваат значајна поддршка на турската прекугранична воена офанзива.

  Во коментарите под нив, пак, се дава отворена поддршка на владеењето на актуелниот турски претседател Реџеп Таип Ердоган.

  Официјалниот број на гостиварското училиште е недостапен. Изостана одговор и на прашањето на Радио МОФ поставено на нивната ФБ страница, околу тоа за каков настан се работи и што научиле учениците од него.

  Градоначалникот на Општина Гостивар, Арбен Таравари за Радио МОФ вели дека не е известен за случката, но додава дека општинските служби ќе реагираат за овој настан.

  „Мојот став е дека во училиштата не смее да има капка политика. Недозволиво е било каков вид на политички игри во училиштата. Како што знаете Министерството за образование и ги одзеде ингеренциите на Општина Гостивар во сферата на образованието. Директорот на училиштето е нов директор, назначен од Министерот за образование од пред два-три месеци. Јас ќе побарам од Секторот за образование при Општина Гостивар да разговараат со директорот, но ние сепак немаме ингеренции врз разрешување и поставување директори“, вели Таравари.

  И првата детска амбасада во светот „Меѓаши“ остро реагира на ваквите информации.

  „На овој начин се врши манипулација и индоктринација на деца во училиштата во државата. Се користат децата за величање на воени интервенции наместо да ги учат на мирољубиви начини на трансформација на конфликти. Не ги информираат учениците за негативните последици од војните односно за статистиките на загинати деца во конфликтите, ниту за состојбите во кои се нашле децата чии родители загинале во воените конфликти и животот по загубата на родител, или, пак, за животот на родители по загубата на дете во воен конфликт“, велат од „Меѓаши“ за Радио МОФ.

  Радио МОФ претпладнево побара став за случајот од Министерството за образование и наука. До објавувањето на текстот не добивме одговор.

  Ј.Ј.

 • Përshëndetje ushtarake nga nxënësit  dhe mësuesit e shkollave fillore në Gostivar për ofensivën ushtarake turke

  Qindra nxënës të shkollës fillore nga Shkolla Mustafa Kemal Ataturk në Gostivar, të shoqëruar nga mësuesit e tyre, nën flamurin turk, bënë përshëndetje ushtarake në mbështetje të një sulmi ushtarak ndërkufitar turk që aludon për atë në Siri.

  Fotografitë u ndanë dje në faqen e shkollës në Facebook, dhe në sqarim thuhet se më 17 tetor 2019, drejtori, mësuesit dhe studentët e Shkollës Fillore Mustafa Kemal Ataturk i japin mbështetje të konsiderueshme sulmit ushtarak ndërkufitar turk.

  Ndërkohë në komentet më poshtë, jepet mbështetje e hapur për  udhëheqjen e Presidentit turk në detyrë Rexhep Tajip Erdogan.

  Numri i telefonit i shkollës në Gostivar nuk është në disponim. Po ashtu, nuk kishte asnjë përgjigje në pyetjen e Radio MOF të postuar në faqen e tyre të FB-së se çfarë ishte ngjarja dhe çfarë mësuan studentët nga ajo.

  Kryetari i Komunës së Gostivarit Arben Taravari i tha Radio MOF se ai nuk ishte i informuar për incidentin, por shtoi se shërbimet komunale do të reagojnë për këtë ndodhi.

  “Mendimi im është se nuk duhet të ketë asnjë pikë politike në shkolla. Çdo lloj lojërash politike në shkolla është i papranueshëm. Siç e dini Ministria e Arsimit i ka hequr ingerencat e Komunës së Gostivarit në fushën e arsimit. Drejtori i shkollës është një drejtor i ri, i emëruar nga Ministri i Arsimit dy ose tre muaj më parë. Unë do t’i kërkoj Sektorit të Arsimit të Komunës së Gostivarit të bisedojë me drejtorin, por ne ende nuk kemi asnjë autoritet për shkarkim dhe emërim të drejtorëve, “tha Taravari.

  Dhe ambasada e parë e fëmijëve në botë “Megjashi” reagoi ashpër ndaj informacioneve të tilla.

  “Kështu manipulohen dhe indoktrinohen fëmijët në shkolla në vend. Shfrytëzohen fëmijët për t’i glorifikuar ndërhyrjet ushtarake sesa t’u mësojnë atyre mënyra paqësore të transformimit të konflikteve. Ata nuk i informojnë nxënësit për pasojat negative të luftërave apo statistikat e fëmijëve të vrarë në konflikte, as për situatat në të cilat fëmijët, prindërit e të cilëve kanë vdekur në konflikte ushtarake dhe jeta pas humbjes së një prindi, ose për jetën e prindërve pas humbjes së fëmijës në një konflikt ushtarak ”, tha Megjashi për Radio MOF.

  Radio MOF këtë mëngjes kërkoi një qëndrim për rastin nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës. Nuk morëm përgjigje deri sa u botua teksti.

  J.J