Повик за учесници на обуки за работни вештини во Тетово

Конкурс за учесници во обуки за стекнување вештини за вработување Младински образовен форум распишува конкурс за учесници на циклус обуки за подготовка за вработување и работа составен од осум модули, во склоп на проектот на USAID Младинска мрежа за стекнување вештини за вработување (YES)кои ќе се спроведуваат во Тетово, за време во периодот од 13- 17-ти февруари 2013. Oбуките се бесплатни, а ќе бидат на македонски јазик. Бројот на учесници е ограничен.

Сите учесници кои ќе ги посетат обуките ќе добијат сертификат за учество. Сите заинтересирани да се пријават на tetovo@mof.org.mk најдоцна до 10ти февруари 2013, со задолжително пополнување на апликација за учество, достапна на македонски и на албански јазик.

Листа на модули во циклусот обуки за подготовка за вработување и работа:

 1. Вовед во обуката

2. Личен развој

3. Вештини за барање работа

4. Комуникациски вештини

5. Соодветно однесување на работно место

6. Тимска работа и лидерство

7. Безбедност, права и обврски на работа

8. Финансиски вештини

 За учество апликантите треба да ги исполнат следните услови:

 Да се на возраст од 18- 27 години

  • Да се невработени
  • Да не се во процес на образование (можност имаат студенти на магистерски студии)
  • Да не се водат како невработени во Агенцијата за вработување на Р.М.
  • Да се во можност да ги посетат сите седум обуки

Повеќе информации за конкурсот:

Маја Петровска                                                                                                                                                         Младински образовен форум
071 303 032; 078 220 801
maja_petrovska@mof.org.mk
www.mof.org.mk

Konkurs për pjesëmarrës

Повик за учесници на обуки за работни вештини во ТетовоForumi Rinor Arsimor shpall konkurs për pjesëmarrës në ciklin e trajnimeve për përgatitje për punësim dhe punë, të përbërë nga 8 module, në kuadër të projektit të USAID, “Rrjeti rinor për zhvillim të aftësive për punësim”,(YES),që do të realizohen në Tetovë, në periudhën kohore nga 13 deri më 17shkurt, 2013.

Trajnimet do të jenë në gjuhën maqedonase. Gjithë pjesëmarësit në këto trajnime do të marin çertifikatë për pjesëmarje.   Gjithë të interesuarit të paraqiten në tetovo@mof.org.mk, më së voni deri më 10 shkurt 2013. Numri i pjesëmarësve është i kufizuar. Trajnimet janë falas!

 

Listë e moduleve në ciklin, Trajnime për përgatitje për punësim dhe punë:

1.  Hyrje në trajnim

2.  Zhvillim personal

3.  Aftësi për të kërkuar punë

4.  Aftësi komunikuese

5.  Sjellje adekuate në vendin e punës

6.  Punë ekipore dhe lidership

7.  Siguri, të drejta dhe detyrime në punë

8.  Aftësi financiare

Aplikantët për pjesëmarje duhet të plotësojnë kushtet vijuese:

Të jenë të moshës nga 18-27 vjec

  •  Të jenë të papunë
  • Тë mos jenë ne proces arsimor (mundësi kanë studentët në studime post diplomike)
  •  Të mos evidentohen si të papunë nga Agjencia për punësim e RM
  •  Të kenë mundësinë ti vizitojnë gjithë trajnimet

Formulari i aplikimit:  http://www.radiomof.mk/radiomof_backend/wp-content/uploads/2013/02/Aplikatsija-za-uchestvo-na-obuka-ALB.doc

Informacione më të gjera rreth Konkursit:

Maja Petrovska Forumi Rinor Arsimor
071 303 032; 078 220 801
maja_petrovska@mof.org.mk
www.mof.org.mk