Платформа за родова еднаквост: Како се ближат изборите, така се засилува говорот на омраза

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Пред почетокот на предизборната кампања за претстојните парламентарни и претседателски избори, Платформата за родова еднаквост ги повикува и партиите и нивните приврзаници да покажат демократски капацитет и да се воздржат од навреди и ширење на говор на омраза.

  „И изминатите предизборни циклуси беа одбележани со исклучително силен говор на омраза, кој притоа особено беше фокусиран кон жените што беа вклучени во предизборниот процес. И овојпат кампањата сѐ уште официјлно не е почната, а веќе сме сведоци на сексистички и шовинистички напади врз жените. Повторно, социјалните мрежи се најголем расадник на непристојност, нецивилизираност, навреди, мизогинија па и отворен сексистички говор на омраза“, соопштува Платформата.

  Платформата го осудува говорот на омраза кој, велат тие, се засилува како што се ближат изборите и апелираат за одговорно и цивилизирано однесување.

  „Родово базираниот говор на омраза охрабрува насилство кон одредена личност или група врз основа на припадноста на одреден род. Интегритетот на жените во јавната сфера е на удар особено кога ќе се ‘дрзне’ активно да учествува во донесувањето на одлуки. Непостоење на систем на казнивост, како и релативизацијата на говорот на омраза претставува услов за ширење на нетолеранција и атмосфера на линч. ‘Критиката’ или осудата кон жените активни во јавниот живот, секогаш е на лична основа, во форма на говор на омраза што најчесто се заснова на коментари со сексуална конотација и родови стереотипи и предрасуди. Особено се на удар жените кои не се плашат да учествуваат во јавниот живот и да го искористат своето демократско право да учествуваат на избори како кандидати без разлика на нивната возраст, етничка или религиска припадност“, забележуваат од Платформата.

  Од таму потенцираат дека ниту една жена не треба да биде мета на родово базиран говор на омраза. Сè додека јавноста ги гледа жените единствено низ сексистичка призма, велат од Платформата, ниту ќе видиме повеќе жени на одлучувачки позиции, ниту ќе се искорени објективизацијата на жените во сите полиња на нејзиното постоење.

  „Солидарно застануваме зад жените што учествуваат во јавниот живот затоа што само декларативните заложби кои не соодветствуваат со реалноста нема вистински да ја унапредат родовата еднаквост. Само со практични чекори може да се постигнат суштински промени и подобрување на родовата еднаквост во економската, социјалната, политичката и во сите други сфери на општеството“, соопштува Платформата.

  Според Платформата, идејата дека местото на жените е во домот е застарена, навредлива и дискриминаторска идеја која значи исклучување на жените и уназадување на целото општество.

 • Platforma për barazi gjinore: Sa më shumë afrohen zgjedhjet, aq më tepër intensifikohet gjuha e urrejtes

  Para fillimit të fushatës parazgjedhore për zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe presidenciale, Platforma për barazi gjinore iu bën thirrje partive dhe aktivistëve të saj të tregojnë kapacitet demokratik dhe të përbahen nga fyerjet dhe përhapja e gjuhës së urrejtjes.

  “Edhe ciklet e kaluara parazgjedhore u shënuan me gjuhë të fortë të urrejtjes, e cila më pas ishte e fokusuar posaçërisht ndaj grave që ishin të përfshira në procesin parazgjedhor. Edhe këtë herë fushata ende nuk ka filluar zyrtarisht, ndërsa veç më jemi dëshmitarë të sulmeve seksiste dhe shoviniste ndaj grave. Përsëri, rrjetet sociale janë terreni më i madh i paturpësisë, jocivilizimit, fyerjeve, mizogjinicë por edhe i gjuhës së hapur seksiste të urrejtjes”, thuhet në kumtesën e Platformës.

  Platofrma e dënon gjuhën e urrejtjes e cila, thonë ata, intensifikohet me afrimin e zgjedhjeve dhe apelon për sjellje të përgjegjeshme dhe civizuese.

  “Gjuha e urrejtjes e bauzar në gjini inkurajon dhunë ndaj një personi apo grupi të caktuar në bazë të përkatësisë së një gjinie të caktuar. Integritet i grave në sferën publike është një shënjestër posaçërisht kur ato “guxojnë” të marrin pjesë aktive në miratimin e vendimeve. Mos ekzistimi i sistemit të ndëshkueshmërisë, si dhe relativizimi i gjihës së urrejtjes paraqet kusht për përhapjen e jotolerancës dhe atmosferës së linçimit. “Kritika” apo dënimi ndaj grave aktive në jetën publike, është çdoherë në bazë personale, në formë të gjuhës së urrejtjes që më së shpeshti bazohet në komente me konotacion seksual dhe stereotipe dhe paragjykime gjinore. Posaçërisht janë në shënjestër gratë që nuk kanë frikë të marrin pjesë në zgjedhje si kandidate pavarësisht moshës së tyre, përkatësisë etnike apo religjioze”, thonë nga Platforma.

  Prej aty potencojnë se, asnjë grua nuk duhet të jetë shënjestër e gjuhës së urrejtjes së bazuar në gjini. Derisa opinioni i sheh gratë vetëm përmes prizmit seksist, thonë nga Platforma, as nuk do të shohim më shumë gra në pozita vendim-marrëse, as do të çrrënjohet objektivizimi i grave në të gjitha fushat e ekzistimit të saj.

  “Qëndrojmë me solidaritet pas grave që marrin pjesë në jetën publike sepse zotimet vetëm deklarative që nuk korrespondojnë me realitetin nuk do të avancojnë në të vërtetë barazinë gjinore. Vetëm me hapa praktik mund të arrihen ndryshime thelbësore dhe përmirësim i barazisë gjinore në sferën ekonomike, sociale, politike dhe në të gjitha sferat e tjera në shoqëri”, kumton Platforma.

  Sipas Platformës, ideja se, vendi i grave është në shtëpi është e vjetëruar, ofenduese dhe ide diskriminuese që do të thotë përjashtim i grave dhe regres i gjithë shoqërisë.