Младите од Чаир бараат младински центар, општината ја чека новата влада за да го реализира проектот

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Иако е ветен пред многу години, Општина Чаир се’ уште не го отвори младинскиот центар, простор кој би им служел на младите. Младите од оваа општина велат дека чувствуваат недостиг на таков центар, бидејќи тоа ги ограничува во организирањето различни активности, но го ограничува и нивниот развој.

  Матурантката Шќипоња Абдулаи, за Радио МОФ изјави дека е штета што Општина Чаир, иако се наоѓа во еден град каде има многу културни, научни и политички институции, се’ уште нема младински центар каде што младите би можеле да ги изразуваат своето незадоволство, своите размислувања и идеи за поздрава животна средина.

  „За жалење е што, иако општината се наоѓа во центарот на главниот град, нема иницијатива за отворање на младински центар, каде би можеле да ги изразиме сите наши способности, каде би можеле да се информираме за секој вид на активности. Ако ме прашувате дали не’ ограничува во организирањето различни активности, би рекла – да, затоа што младите треба да бидат информирани, да преземат чекори за реализација на различни проекти. Би било добро да има посебен простор со тим, како и веб-страница каде што ќе можеме да резентираме проекти, планови, идеи, манифестации и многу различни работи кои не’ интересираат како млади. Овој центар многу би ни помогнал во нашиот интелектуален и општествен развој“, рече таа.

  Абдулаи додава дека, младината како иднина на оваа земја заслужува малку повеќе внимание и можности, со цел да ги реализираат своите планови на дело, да можат да им пристапат на образовните и културните институции за секоја идеја и иновација.

  Според матурантот Сухејб Трстена, младинскиот центар би ги инспирирал да прават заеднички проекти и активизам.

  „Треба да има младински центар каде што се одвиваат различни активности. Ние сме спроведувале активности на училиште, но наидовме на разни проблеми, бидејќи кабинетот му беше потребен на некој друг. Некој треба да преземе иницијатива тоа да го направи за сите средношколци кои се заинтересирани, активни, бидејќи таму дружејќи се заедно раѓаат нови идеи“, вели тој.

  Во меѓувреме, другата матурантка Ардита Емини за Радио МОФ изјави дека ваков центар е повеќе од потребен за сите млади луѓе, бидејќи се соочуваат со различни предизвици и не знаат каде да се обратат.

  „Младинскиот центар би бил добра иновација за Општина Чаир, младите отсекогаш барале да имаат активности и да работат различни работи, и мислам дека тоа би било многу добра иновација каде што би можеле да знаеме каде да се потпреме. Бидејќи ние ова најмногу треба да го знаеме, да имаме каде да одиме и да го бараме она што ни треба“, рече таа.

  Според градоначалникот на Општина Чаир, Висар Ганиу, се’ е подготвено за изградба на младинскиот центар, но работата е блокирана во Министерството за транспорт и врски.

  „Ние имаме само законски проблем, бидејќи обезбедивме средства од приватниот бизнис сектор да го изградиме младинскиот центар кој ќе биде иновативен центар за сите, каде што ќе имаат можност да вршат различни активности и тој центар ќе биде мултифункционален и прашање е само што треба да ги поминеме деталните планови кои во моментов се блокирани во Министерството за транспорт и врски“, изјави Ганиу за Радио МОФ.

  Тој се надева дека со новата Влада овие планови ќе поминат, бидејќи, како што тврди, нема причина да не се даде дозвола и веднаш по добивањето на дозволата ќе почнат со реализација на проектот.

  „Така што, мислам дека со новата влада, убеден сум дека овие планови ќе поминат и веднаш ќе можеме да ги започнеме процедурите за изградба на младинскиот центар. Имаме два-три локалитети, кои се посветени за тоа – за култура, за образование и се разбира со бизнис секторот, а во последно време и УСАИД е поддржувач во тој проект. Така што можеме заеднички да го реализираме овој проект со сите овие институции“, рече Ганиу.

  Од друга страна, од Министерството за транспорт и врски велат дека Општина Чаир нема доставено барање за изградба на објект за младински центар.

  Според Ганиу, за изградба на овој центар, кој ќе биде мултифункционален, се обезбедени приближно 1,5 до 2 милиони евра.

  Теута Бучи 

 • Të rinjtë e Çairit kërkojnë qendër rinore, Komuna pret qeverinë e re për realizimin e projektit

  Edhe pse është premtuar prej shumë vitesh, Komuna e Çairit ende nuk ka hapur qendrën rinore, hapësirë kjo që do të ishte në shërbim të të rinjve. Të rinjtë e kësaj komune, shprehen se e ndjejnë mungesën e një qendre të tillë, pasi mungesa e saj, i kufizon ato në zhvillimin e tyre.

  Maturantja, Shqiponja Abdullai tha për Radio MOF se, është për keqardhje që, Komuna e Çairit edhe pse ndodhet në një qytet ku ka shumë institucionet kulturore, shkencore, politike ende nuk ka një qendër rinore ku të rinjtë do të munden t’i shprehin pakënaqësitë, mendimet dhe idetë e tyre për një mjedis më të shëndoshë.

  “Është për të ardhur keq edhe pse gjendet në qendër të kryeqytetit, të mungojë iniciativa për hapjen e një qendre rinore, ku do të mund  t’i shprehim të gjitha aftësitë dhe aktivitetet tona, ku do të mund të informohemi për çdo lloj aktiviteti. Nëse më pyetni se a ju kufizon në zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme, kisha thënë po sepse të rinjtë duhet të jenë të informuar që të ndërmarrin hapa për realizimin e projekteve të ndryshme, do të ishte mirë të kishim një hapësirë të posaçme me një ekip si dhe një ueb faqe ku do të mund t’i paraqesim projektet, planet, idetë, shkrimet, manifestimet dhe shumë gjëra të ndryshme që na interesojnë neve si të rinj. Kjo qendër do të na ndihmonte shumë në ngritjen tonë intelektuale dhe shoqërore”, tha ajo.

  Abdullai shtoi se, rinia si ardhmëria e këtij vendi meriton pak më shumë vëmendje dhe mundësi që t’i realizojë planet e tyre në praktikë, të mund t’iu qasen institucioneve arsimore dhe kulturore për çdo ide dhe risi.

  Sipas maturantit, Suhejb Tërstena, një qendër rinore do t’i frymëzonte ata për të bërë projekte të përbashkëta dhe aktivizëm.

  “Duhet të ketë një qendër rinore ku zhvillohen aktivitete të ndryshme sepse, ne i kemi realizuar aktivitetet në shkollë, kemi hasur në probleme të ndryshme sepse i është nevojit kabineti dikujt tjetër. Dikush duhet të merr inciativë që të bëjë për krejt nxënësit e shkollave të mesme që janë të interesuar ta mirëmbajnë shumë mirë, sepse aty duke ndejt bashkë lindin ideja”, tha ai.

  Ndërkaq, maturantja tjetër, Ardita Emini u shpreh për Radio MOF se, një qendër e tillë është më se e nevojshme për të gjithë të rinjtë, sepse përballen me sfida të ndryshme dhe nuk dinë se ku të drejtohen.

  “Një qendër rinore do të ishte një risi shumë e mirë për komunë e Çairit, edhe të rinjtë gjithmonë kemi kërkuar që të kemi aktivitete dhe të merremi me punë të ndryshme dhe mendoj se do të ishte një risi shumë e mirë ku do të mund të dimë se ku të mbështetemi sepse, kjo gjë na nevojitet më së tepërmi nga të gjithë që të dimë, ta kemi një vend ku të shkojmë dhe ta kërkojmë atë që na nevojitet”, tha ajo.

  Sipas kryetarit të Komunës së Çairit, Visar Ganiu, gjithçka është gati për ndërtimin e qendrës rinore, megjithatë lënda është bllokuar në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve.

  “Ne kemi vetëm problem legjislativ, për shkak se mjetet i kemi siguruar nga sektori i biznesit privat për të ndërtuar qendrën rinore që do të jetë si qendër inovative për të gjithë, ku do të kenë mundësi të bëjnë aktivitete të ndryshme dhe funksioni i asaj qendre do të jetë multifunksional, do të thotë për shumë veprime brenda për brenda dhe çështja është vetëm se ne duhet të na kalojnë planet detale të cilat janë për momentin të bllokuara në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve”, tha Ganiu për Radio MOF.

  Ai shpreson që, me qeverinë e re këto plane të zhbllokohen, pasi pretendon se nuk ka arsye që të mos jepet leja dhe menjëherë pas marrjes së lejes të fillojnë me realizimin e projektit.

  “Kështu që, mendoj që me qeverisjen e re unë jam i bindur që këto plane do të kalojnë dhe ne menjëherë mund të fillojmë procedurat për ndërtimin e qendrës rinore. Ne kemi dy tre lokalitete, që janë për atë dedikim, ku janë për kulturë, për arsim dhe kuptohet me sektorin e biznesit, ku në kohën e fundit edhe USAID-i është përkrahës në atë projekt, kanë ardhur dhe kanë biseduar edhe për projekte të përbashkëta, kështu që ne mund këtë projekt bashkërisht ta ecim me të gjitha institucionet në fjalë”, tha Ganiu.

  Nga ana tjetër, nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve thonë se, Komuna e Çairit nuk ka dorëzuar kërkesë për ndërtimin e objektit për qendër rinore.

  Sipas Ganiut, për ndërtimin e kësaj qendre janë siguruar përafërsisht prej 1,5 deri në 2 milionë euro, e cila do të jetë multifunksionale.

  Teuta Buçi