Здружението Студентски пленум во Скопје регистрирано во домот на еден од основачите, без знаење на семејството

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „Ова е приватен стан, јас не знам за ова, ќе треба да пријавам. Кој може да регистрира фирма во нашиот стан?“, беше реакцијата што ја добивме утрово кога го посетивме седиштето на едното од двете новоформирани здруженија именувани како Студентски пленум во скопската населба Кисела вода.

  Со чудење и неверување бевме пречекани од семејството Василеви, каде според документите од Централен регистар се наоаѓа Здружението за одбрана и заштита на студентските права. Ова Здружение го носи истото име на студентската иницијатива што се покрена пред две години по одлуката да се воведе државен испит.

  „ Здружение кое било регистрирано на овој стан? Ова првпат слушам и гледам“, ни рече жената што ни ја отвори влезната врата од станот и, притоа, не уверуваше дека тука живеат заедно со своето семејство.

  За неа името на потпишаниот претседател на здруженијата, Дејан Миновски, не значеше ништо, додека за Студентски пленум рече дека слушнала за време на протестите.

  Но, при разгледувањето на документите од Централен регистар, кои јавно ги обелодени автентичната студентска иницијатива, го пронајдовме името на нејзината ќерка Цветанка Василева.

  Таа е наведена како еден од основачите на здруженијата во Скопје и Кичево иако, како што може да се забележи, во документот за основање на здружението во Кичево, го нема нејзниот потпис.

  Акт за основање на Здружението во Скопје

  Акт за основање на Здружението во Кичево

  „Таа е студентка на Правниот факултет, со уште неколку испити до крај, но не ми кажа ништо за ова“, рече нејзината мајка.

  Радио МОФ успеа да дојде и до телефонски број на Миновски. Младиот човек што крена најпрво потврди дека разговараме со Дејан Миновски, но откако се претставививме дека го бараме за изјава, гласот рече дека сме се јавиле на погрешна личност и ни спушти слушалка.

  Зградата во која е регистрирано едното здружение е сместена во релативно мирно маало, на улицата „Христо Татарчев“ во Кисела вода. Соседите со кои разговаравме воопшто не беа запознаени дека во нивната зграда има какво било здружение, особено не студентско.

  За двете здруженија, кои според податоците, биле формирани во средината на септември, први алармираа Пленумци, јавно објавувајќи ги актите за основање.

  Тие се оградија од нив, велејќи дека никогаш немале намера да го регистрираат Пленумот како здружение, бидејќи за нив тоа е само движење и така сакаат да остане. Регистрирањето на овие здруженија според нив претставува манипулација и злоупотреба на називот Студентски пленум.

  Две здруженија се регистрирале под името Студентски пленум, Пленумци реагираат за злоупотреба

  Покрај Миновски и Василева, како основачи на здружението во Скопје се појавуваат и Сара Лазарова, Дени Василевски и Филип Даневски. Овој состав е речиси идентичен и во здружението во Кичево, но таму, наместо Лазарова, како еден од основачите е именуван Ацо Чутревски.

  Целите на двете здруженија гласат: организација на јавни настани со цел запознавање на пошироката јавност со работата на Студентски пленум и актуелизирања на прашања од областа на високото образование, студентскиот стандард и слично, остварување соработка со сите релевантни институции во државата и странство, како и учество во реформите на сите сфери на образовниот систем на Р. Македонија.

  Е.П.

 • Shoqata Plenumi Studentor në Shkup e regjistruar ne shtëpinë e njërit prej themeluesve, pa dijen e familjes

  “Kjo është shtëpi private, unë nuk di gjë për këtë, do të duhet të paraqesin rastin.” Kush mund të regjistrojë firmë në shtëpinë tonë?”, ishte reagimi i mëngjesit të sotëm kur e vizituam selinë e njërës prej dy shoqatave të reja të regjistruara të emëruara si Plenume Studentore në lagjen e Shkupit , Kisella Voda.

  Me habi dhe mos besim u pritëm nga familja Vasilevi, ku sipas dokumentacionit të Regjistrit Qendror gjendet Shoqata për Mbrojtjen dhe Rruajtjen e të Drejtave Studentore. Kjo Shoqatë mban emrin e njëjtë si të iniciativës studentore që u iniciua para dy vjet pas vendimit të jepet provim shtetëror.

  “Shoqatë e regjistruar në këtë shtëpi? Këtë për herë të parë e dëgjoj dhe e shoh”, na tha gruaja e cila hapi derën hyrëse të banesës dhe gjatë kësaj, na bindte se këtu jetojnë së bashku me familjen e saj.

  Për të, emri i nënshkrimit të kryetarit të shoqatës, Dejan Minovski, nuk kishte asnjë domethënie, ndërsa për Plenumit Studentore tha se ka dëgjuar gjatë protestave.

  Por, gjatë shqyrtimit të dokumenteve të Regjistrit Qendror, të cilat i bëri publike iniciativa studentore, e gjetëm emrin e vajzës së saj Cvetanka Vasileva.

  Ajo është shënuar si një nga themeluesit e shoqatës në Shkup dhe Kërçovë edhe pse, siç mund të vërehet, në dokumentin për themelimin e shoqatës në Kërçovë, mungon nënshkrimi i saj.

   

  Akt për themelimin e Shoqatës në Shkup

  Akt për themelimin e Shoqatës në Kërçovë

  “Ajo është studente në Fakultetin Juridik, ka edhe disa provime deri në përfundim të studimeve, por nuk më ka thënë asnjë gjë për këtë”, tha nëna e saj.

  Radio MOF, arriti të sigurojë edhe numrin e telefonit të Minovskit. Personi i ri i cili iu përgjigj telefonatës tonë, konfirmoi se bisedojmë me Dejan Minovski, por pasi u prezantuam se e kërkojmë për deklaratë, zëri na tha se i jemi paraqitur personit të gabuar dhe mbylli telefonin.

  Godina ku është regjistruar njëra shoqatë është e vendosur në lagje relativisht të qetë, në rrugën “Hristo Tatarçev” në Kisella Voda. Fqinjët me të cilët biseduam, aspak nuk ishin të njoftuar se në godinën e tyre ka ndonjë shoqatë, në veçanti jo studentore.

  Për të dy shoqatat, të cilat sipas të dhënave, janë formuar në mes të muajit shtator, të parët alarmuan Studentët e plenumit, duke i publikuar aktet për themelim. Ata u distancuan, duke thënë se asnjëherë nuk kanë pasur për qëllim të regjistrojnë Plenumin si shoqatë, sepse për ta kjo paraqet vetëm lëvizje dhe kështu do të ngelë. Regjistrimi i këtyre shoqatave sipas tyre, paraqet manipulim dhe keqpërdorim i emrit Plenum Studentor.

  Përpos Minovskit dhe Vasilevës, si themelues të shoqatës në Shkup paraqiten edhe Sara Llazarova, Deni Vasilevski dhe Filip Danevski. Kjo përbërje është pothuajse identike edhe në shoqatën në Kërçovë, por atje, në vend të Llazarova, si një nga themeluesit është emëruar Aco Çutrevski.

  Qëllimet e të dyja shoqatave janë: organizimi i evenimenteve publike me qëllim njoftimin e publikut më të gjerë me punën e Plenumit Studentor dhe aktualizimin e çështjeve nga fusha e arsimit të lartë. standardin e studentëve dhe ngjashëm, realizimin e bashkëpunimit me të gjitha institucionet relevante në vend dhe jashtë vendit, si dhe pjesëmarrje në reformat në të gjitha fushat e sistemit arsimor në R. e Maqedonisë.

  E.P.