Едно во Кичево, друго во Скопје – двете здруженија регистрирани како Студентски пленум со ист претседател

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Двете здруженија регистрирани како Студентски пленум, за кои студентите пред неколку дена реагираа дека се злоупотребува името на нивната иницијатива, се со седишта во Кичево и Скопје, покажуваат документи од Централен регистар. И на двете здруженија во улога на претседател се појавува лицето Дејан Миновски, информираат Пленумци. Според документите, здруженијата се формирани на 15 септември, годинава.

  „Претходната недела, однодно во петокот, дознавме дека непознати лица регистрирале две здруженија со името Студентски Пленум. Имено, едното е регистрирано како Здружение Студентски Пленум, додека другото е Здружение за заштита и одбрана на студентските права – Студентски Пленум – Скопје.

  Како што напоменавме, ние се оградуваме од ова, бидејќи ставот е дека Студентскиот Пленум е иницијатива, движење, кое од наша страна не е регистрирано и никогаш немаше намера да се регистрира. Ова е злоупотреба и манипулација од страна на овие лица“, велат тие.

  Покрај Миновски, како основачи на здружението во Скопје се појавуваат и Сара Лазарова, Цветанка Василева, Дени Василевски и Филип Даневски. Овој состав е речиси идентичен и во здружението во Кичево, но таму, наместо Лазарова, како еден од основачите е именуван Ацо Чутревски.

  Целите на здруженијата, како што посочуваат документите се исти и за двете здруженија, меѓу кои се организација на јавни настани со цел запознавање на пошироката јавност со работата на Студентски пленум и актуелизирања на прашања од областа на високото образование, студентскиот стандард и слично, остварување соработка со сите релевантни институции во државата и странство, како и учество во реформите на сите сфери на образовниот систем на Р. Македонија.

  Документите на двете здруженија може да ги погледнете во продолжение:

  Акт за основање на Здружението во Скопје

  Акт за основање на Здружението во Скопје

  Акт за основање на Здружението во Кичево

  Акт за основање на Здружението во Кичево

 • Njëra në Kërçovë, tjetra në Shkup – dy shoqata të regjistruara si Plenume Studentore me kryetar të njëjtë

  Dy shoqatat të regjistruara si Plenume Studentor, për të cilat studentët para disa ditëve reaguan se keqpërdoret emri i iniciativës së tyre, janë  me seli në Kërçovë dhe Shkup, tregojnë dokumente nga Regjistri Qendror.  Te të dy shoqatat në rolin e kryetarit  paraqitet personi Dejan Minovski, informojnë anëtarët e Plenumit.  Sipas dokumenteve, shoqatat janë formuar më 15 shtator, të këtij viti.

  “Javën e kaluar, respektivisht të premten, kuptuam se persona të pa njohur kanë regjistruar dy shoqata me emër Plenumi studentor.  Respektivisht, njëra është regjistruar si Shoqata Plenumi Studentor, ndërsa tjetra është Shoqata për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e të Drejtave Studentore – Plenumi Studentor – Shkup.

  Siç përmendëm, ne distancohemi nga kjo, sepse qëndrimi jonë se Plenumi studentor paraqet iniciativë, lëvizje, e cila nga ne nuk është regjistruar dhe asnjëherë nuk kemi pasur qëllim ta regjistrojmë.  Kjo është abuzim dhe manipulim që e kryejnë këta persona”, thonë ata.

  Përpos Minovskit, si themelues i shoqatës në Shkup paraqiten edhe Sara Lazarova, Cvetanka Vasileva, Deni Vasilevski dhe Filip Danevski.  Kjo përbërje pothuajse është identike edhe në shoqatën e Kërçovës, por atje, në vend të Lazarova, si një nga themeluesit është emëruar Aco Çutrevski.

  Qëllimet e shoqatave, shih mund të shihet nga dokumentet, janë të njëjta për të dy shoqatat, ndër të cilat janë organizimi i evenimenteve publike me qëllim njohjen e publikut më të gjerë me punën  e Plenumit Studentor dhe aktualizimin e çështjeve nga fusha e arsimit të lartë, standardin studentor dhe ngjashëm, realizimin e bashkëpunimit me të gjitha institucionet relevante në vend dhe jashtë vendit, si dhe pjesëmarrje në reformat në të gjitha fushat e sistemit arsimor në R. e Maqedonisë.

  Dokumentet e të dy shoqatave mund ti shihni në vijim:

  Akt për themelimin e Shoqatës në Shkup

  Akt për themelimin e Shoqatës në Shkup

  Akt për themelimin e Shoqatës në Kërçovë

  Akt për themelimin e Shoqatës në Kërçovë