Здравствените работници на протест: Не отстапуваме од барањето за повисока плата

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Вработени во здравството денес на протест пред Министерството за здравство искажаа незадоволство од непотпишувањето на анексот на Колективниот договор со кој платите на сите вработени во дејноста треба да се покачат за 15%, согласно зголемувањето на минималната плата во март. Тие порачаа дека не отстапуваат од нивното барање и доколку не го добијат ќе организираат поброен протест.

  „Целта на овој протест е да испратиме две пораки: да го искажеме нашето незадоволство за она што не се случи, а не се случи потпишување на анексот на Колективниот договор за здравствена дејност кој требаше да се применет со оваа мартовска плата. Втората, многу посилна порака е до политичките партии кои претендираат да ја освојат власта, да сфатат дека одма по формирањето на новата влада треба да се пристапи кон потпишување на овој анекс на колективниот договор“, изјави Љубиша Каранфиловски, претседателот на Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита кој го организираше протестот со поддршка на Сојузот на синдикатите на Македонија (ССМ).

  Претседателот на Синдикатот на Клинички центар Предраг Серафимовски се осврна на изработката на нов колективен договор за здравството кој започна кога министер беше Беким Сали и кој како што рече, е речиси готов, усогласен со сите закони, но треба да се потпише.

  Предраг Серафимовски и Љубиша Каранфиловски

  „Еден апел до сегашниот министер, да се формира таа комисија што побрзо да се доврши изработката на колективниот договор и истиот да се стави на маса и да се потпише. Исто така ние, како Синдикат на Клинички центар повеќе пати апелиравме и дадовме поддршка и на бившиот министер и на претходниот пред него, Филипче кој ја отвори таа тема и беше ставена во програма на Влада; Клинички центар да се врати во една целина, со еден директор и еден управен одбор за да се знае што и како, кој работи, пошто има 66 директори, 33 управни одбори, има голем одлив на пари. Тие само ако го вратат Клинички центар, со тие пари може да ги покачат платите на вработените во здравството“, рече Серафимовски.

  Серафимовски го истакна и проблемот на приватните специјализанти и на вработените со договор на дело на определено време.

  „Има луѓе кои 20 години работат со договор на дело по Клиниките, а не им тече ни здравствено ни пензиско осигурување. Иако постои голем егзодус во нашето здравство, приватната специјалзиација не постои на никое друго место во светот. Предлагаме луѓето да се запослат во клиниките и државата да им ги исплати специјализациите и да останат во јавното здравство за да помагаат на народот. Инаку, вака приватен специјализант ќе си заврши специјализација со пет години и еден ден нема да има во здравство, ќе си оди или во странство како што го прават тоа и завршените доктори. Имаме максимален одлив на сите профили. Крајно време е сите политички партии да си го стават прстот на чело“, порача претседателот на Синдикатот на Клинички центар.

  Од Синдикатот ги повикуваат претставниците на политичките партии да седнат со нив на маса и да кажат што нудат за јавното здравство, а потоа тоа да го исполнат во првите 100 дена од новата влада.

  На протестот се обрати и Даница Стојкова, медицинска сестра на Клиниката за гинекологија која укажа на одливот на медицинските сестри и останатиот медицински персонал. Стојкова рече дека ако некогаш имало 4 сестри со еден доктор, денес е обратно, има три доктори со кои работи една медицинска сестра.

  „Валоризацијата на медицинските сестри и другиот персонал кој е вработен во медицинските установи малку повеќе да се разработи околу тоа прашање, затоа што платите навистина не стигнуваат до никаде. Ако на некој не му стигнуваат 4.000 евра за некој месец, замислете колку се 40.000 денари за едно семесјтво за еден месец. И последно, би сакала да се даде осврт и на образованието. Во овие здравствени институции влегува несоодветен, неспособен медицински кадар, поминат низ некои филтри или ред други работи каде што и тие се запослуват со стално, со решение, а нивната работа ја извршуваат вработените кои се доста повозрасни од нив, и тоа не оди никаде. Тука треба покрај министерството за здравство, другите институции, да се запраша образованието, како се вади тој кадар, дали тој кадар е способен да настапи во здравствени институции затоа што никој дојден како пациент не би сакал да биде прифатен од нестручни луѓе“, рече Стојкова.

  За време на протестот претставниците на Синдикатот беа повикани на средба кај министерот за здравство, Илир Демири. 

  Ангела Бошкоска 

  Фото: Радио МОФ

 • Punonjësit shëndetësor në protestë: Nuk lëshojmë pe nga kërkesa për page më të lartë

  Të punësuarit në shëndetësi sot në protestë para Ministrisë së Shëndetësisë shprehën pakënaqësi nga mosnënshkrimi i aneksit të Marrëveshjes Kolektive me të cilin pagat e të gjithë të punësuarve në këtë veprimtari duhet të rritem për 15%, në përputhje me rritjen e pagës minimale në mars. Ata porositën se, nuk lëshojnë pe nga kërkesa e tyre dhe nëse nuk u përmbushet do të organizojnë protestë më të madhe.

  “Qëllimi i kësaj proteste është të dërgojmë dy porosi: ta shprehim pakënaqësinë tonë për atë që nuk ka ndodhë, ndërsa nuk ka ndodhë nënshkrimi i aneksit të Marrëveshjes Kolektive për veprimtari të shëndetësisë, të cilin duhej ta zbatonin me pagën e marsit. Porosia e dytë më e fuqishme është drejtuar partive politike të cilët pretendojnë ta fitojnë pushtetin, të kuptojnë se, menjëherë pas formimin të qeverisë së re duhet t’i qaset nënshkrimit të atij aneksi të marrëveshjes kolektive”, deklaroi Lubisha Karanfillovski, kryetar i Sindikatës së Pavarur të Shëndetësisë, Farmacisë dhe mbrojtjes sociale i cili organizoi protestën me mbështetje të Lidhjes së Sindikatave të Maqedonisë.

  Kryetari i sindikatës së Qendrës Klinike Predrag Serafimovski foli për përgatitjen e një marrëveshje të re kolektive për shëndetësinë, që filloi kur ishte ministër Bekim Sali dhe i cili siç tha, është pothuajse gati, i harmonizuar me të gjitha ligjet, por duhet të nënshkruhet.

  “Një apel drejtuar ministri aktual, të formohet ai komisioni sa më shpejtë, të përfundojë përgatitja e marrëveshjes kolektive dhe i njëjti të vihet në tavolinë dhe të nënshkruhet. Gjithashtu ne, si sindikatë e Qendrës Klinike disa herë kemi apeluar dhe kemi dhënë mbështetje edhe ish ministri edhe atij paraprak, Filipçe i cili e hapi atë temë dhe u vendosë në programin e Qeverisë; Qendra Klinike të kthehet në një tërësi, me një drejtor dhe një bord drejtues që të dihet çka dhe si, kush punon, sepse ka 66 drejtorë, 33 borde drejtuese, ka dalje të madhe parash. Ato vetëm nëse e kthejnë Qendrën Klinike, me ato para mund t’i rrisin pagat e të punësuarve në shëndetësi”, tha Serafimovski.

  Serafimovski e theksoi edhe problemin e specializantëve privat dhe të punësuarve me marrëveshje në vepër në kohë të caktuar.

  “Ka njerëz të cilët 20 vite punojnë me marrëveshje në vepër nëpër klinikat, ndërsa nuk kanë as sigurim shëndetësor as pensional. Edhe pse ka eksod të madh në shëndetësinë tonë, specializimi privat nuk ekziston në asnjë vend tjetër në botë. Propozojmë që njerëzit të punësohen në klinikat dhe shteti t’ua paguajë specializimet dhe të mbesin në shëndetësinë publike që ta ndihmojnë popullin. Në të kundërtën, kështu specializanti privat do të përfundojë specializim me pesë vite dhe një ditë nuk do të ketë në shëndetësi, do të shkojë jashtë siç bëjnë edhe mjekët. Kemi dalje maksimale të të gjitha profileve. Është koha që të gjitha partitë politike ta vendosin gishtin në kokë”, porositi kryetari i Sindikatës së Qendrës Klinike.

  Nga sindikata i bënë thirrje përfaqësuesve të partive politike të ulen me ato në tavolinë dhe të tregojnë çfarë ofrojnë për shëndetësinë publike, ndërsa më pas atë ta plotësojnë në 100 ditët e para të qeverisë së re.

  Në protestë mbatji fjalim edhe Danica Stojkova, motër medicinale në Klinikën e gjinekologjisë e cila theksoi ikjen e motrave medicinale dhe personelit tjetër medicinal. Stojkova tha se, nëse njëherë ka pasur 4 motra me një mjek, sot është e kundërta, ka tre mjekë me të cilat punon një motër medicinale.

  “Vlerësimi i motrave medicinale dhe personelit tjetër që është i punësuar në institutet medicinale, duhet të punohet pak më shumë rreth kësaj çështje, sepse pagat me të vërtetë nuk mjaftojnë për asgjë. Nëse dikujt nuk i mjaftojnë 4.000 euro për ndonjë muaj, imagjinoni sa janë 40.000 denarë për një familje për një muaj. Dhe e fundit, do të doja të theksohet edhe arsimimi. Në këto institucionet shëndetësore hyn kuadër joadekuat, i paaftë medicinal, që ka kaluar disa filtra apo një sërë çështje tjerash ku edhe ata punësohen për çdoherë, me vendim, ndërsa punën e tyre e kryejnë të punësuarit që janë shumë më të moshuar se ata dhe ajo nuk shkon askund. Këtu duhet që përkrah Ministrisë së Shëndetësisë, institucionet tjera, të kërkohet arsimimi, si nxirret ai kuadër, a është i aftë të punojë në institucionet shëndetësore sepse asnjë pacient nuk do të donte të pranohet nga njerëz joprofesionist”, tha Stojkova.

  Gjatë protestës, përfaqësuesit e Sindikatës u thirrën në takim te ministri i Shëndetësisë, Ilir Demiri.

  Angela Boshkoska