Студентскиот оброк од први март ќе се исплаќа на неделно ниво

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со 74 гласа „за“ и ниту еден против пратениците денес ги усвоија Законот за изменување на Законот за субвенциониран студентски оброк според кој средствата наместо на дневно ќе се исплаќаат на неделно ниво.

  „Оваа измена ќе биде во сила од 01.03.2024, а повеќе детали околу новиот начин на исплата на оброкот ќе има на стори“, напишаа на Инстаграм од Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УСС УКИМ) кои се подносители на иницијативата за измени на Законот.

  Субвенционираниот студентски оброк изнесува 140 денари на ден. На своите посебни сметки наменети за оваа мерка, студентите добиваат финансиска поддршка за оброк секој ден од понеделник до сабота и може да ја користат кај правни лица кои произведуваат, подготвуваат или продаваат храна.

  *Во оваа вест се додава:

  Законската измена гласи: Доколку корисникот на субвенциониран студентски оброк во периодот од ставот (3) на овој член не го искористи правото на субвенциониран студентски оброк износот од субвенциониран студентски оброк му е достапен за користење на сметка до крајот на тековната седмица заклучно со ден сабота.

  ,,Тоа значи дека средствата се исплаќаат дневно, но доколку не ги трошите, ќе се собираат на вашите сметки заклучно со сабота. Во сабота располагате со 840 денари. Доколку во сабота не се искористат средствата, нема да ви бидат достапни. Оние студенти кои сакаат средствата да ги трошат неделно, потребно е првите пет дена да не го трошат оброкот од носењето на измените и потоа да си пазарат од сабота до сабота”, велат од УСС УКИМ.

 • Racioni studentor nga një marsi do të paguhet në javë

  Me 74 vota “për” dhe asnjë kundër, deputetët sot i miratuan ndryshimet e ligjit për subvencionim të racionit studentor sipas të cilave, mjetet në vend që në ditë, do të paguhen në çdo javë.

  “Ky ndryshim do të jetë në fuqi nga 01.03.2024, ndërsa më shumë detaje rreth mënyrës së re të pagesës së racionit do të ketë në story”, kanë shkruar në Instagram nga Parlamenti Universitar Studentor të Universitetit “Shën Cirili dhe Metodi”, të cilët janë parashtruesit e iniciativës për ndryshime të Ligjit.

  Racioni i subvencionuar studentor është 140 denarë në ditë. Studentët marrin mbështetje për racion në llogaritë e tyre të posaçme për këtë masë, çdo ditë nga e hëna deri të shtunë dhe mund ta shfrytëzojnë te persona juridik  të cilat prodhojnë, përgatisin apo shesin ushqim.

  Ndryshimi ligjor thotë kështu: Nëse shfrytëzuesi i subvencionimi të racionit studentor në periudhën nga paragrafi (3) të këtij neni, nuk e shfrytëzon të drejtën e subvencionimi të racionit studentor, shumën nga racioni i subvencionuar studentor e ka në dispozicion për përdorim në llogari deri në fund të javës aktuale, përfshirë ditën e shtunë.

  “Kjo do të thotë se, mjetet do të paguhen në ditë, por nëse nuk i harxhoni, do të mblidhen në llogaritë tuaja përfshirë edhe të shtunën. Të shtunën keni në dispozicion 840 denarë. Nëse të shtunën nuk shfrytëzohen mjetet, nuk do t’i keni në dispozicion. Ata studentë të cilët duan që mjetet t’i harxhojnë në javë, nevojitet që pesë ditët e para të mos e harxhojnë racionin nga miratimi i ndryshimeve dhe më pas të blejnë nga e shtuna deri të shtunën”, thonë nga parlamenti studentor u USHCM-së.