Студентите ваучерите за домашен туризам ќе ги добијат по изборите

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Ваучерите за туризам што министрите за економија и образование и наука им ги ветија на студентите од државните универзитети во декември 2023 година, тие ќе ги добијат по завршување на изборите, односно по 9 мај.

  Ова го велат од Универзитетското студентско собрание при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ (УСС УКИМ) откако вчера Министерстерот за економија, Крешник Бектеши информираше дека во понеделник ќе биде објавен јавен повик за издавање потврди-ваучери за одмор за работници со ниски приходи.

  „Околу новата вест за пренамената на средствата за туризам за студенти, УСС стапи во комуникација со министерот за економија. Она што треба да го знаете е дека поради предизборниот период, мерката мора да биде објавена по 9 мај. А, ние ќе бидеме тие кои ќе притискаме таа да се објави. Така да, ‘No Worries’, ‘ќе има пари“ за одмор годинава“, напишаа на Инстаграм од УСС УКИМ.

  Министерот за економија Крешник Бектеши и министерот за образование и наука Јетон Шаќири на 7 декември лани одржаа работен состанок со претставници на студентските собранија на дел од државните универзитети, со цел да се утврдат критериумите по кои ќе се доделуваат ваучерите за домашен туризам.

  Од УСС УКИМ на 13 декември побараа од Министерството за економија средствата предвидени за ваучерите да ги пренамени за поприоритетни решенија, како енергетска ефикасност на студентските домови и факултетите.

  „Нашиот став е дека мерката е корисна за студентите за оваа година, но не се предвидува дека студентите во Македонија ќе добиваат ваучери за домашен туризам секоја година. Одлична е идејата студентите да имаат можност да ги посетат знаменитостите во нашата држава во текот на слободните периоди при студирањето, но потоа студентите 9 месеци престојуваат во студентски домови чии услови не се задоволени со Законот за студентски стандард во кој е наведено дека ‘студентски дом е установа која на студентите им обезбедува сместување, исхрана, грижа за здравјето, културно-забавни, спортско-рекреативни и други активности’“, кажаа оттаму, а со нив застанаа и Универзитетските студентски собранија на Универзитетите: „Св. Климент Охридски“, „Св. Апостол Павле“ и Форумот за образовни промени (FECH).

  Откако министерот Шаќири на 29 декември го потпиша договорот за реконструкција на девет државни студентските домови со кој е предвидена и енергетска ефикасност, од УСС УКИМ кажаа дека ќе поднесат предлог студентите сепак да ги добијат ваучерите за туризам.

  „Нашиот предлог се базира на подобра искористеност на средствата. Односно од предвидени 64 милиони денари наместо за 3.500 студенти, средствата да бидат искористени за 7.100 студенти по 9.000 денари ваучер којшто ќе може да се искористат за 3-4 ноќевања на одредено туристичко место во нашата држава. Повикот ќе биде работен меѓу Министерството за економија и Министерството за образование и наука и со него ќе бидат опфатени студенти од социјална категорија и студенти со висок успех“, соопштија од студентската организација.

  Инаку, министерот за економија на вчерашната прес-конференција соопшти дека со мерката се обезбедени средства во износ од 64.000.000 денари (околу еден милион евра) односно ќе се издадат вкупно 3.555 потврди-ваучери за одмор за работници со ниски приходи.

  „Право на учество на јавниот повик имаат сите физички лица кои се вработени и нивните месечни примања во семејството не го надминуваат нето приходот од 50.000 денари”, кажа Бектеши.

  Ангела Бошкоска 

 • Studentët do t’i marrin vauçerët për turizëm vendon pas zgjedhjeve

  Studentët e universiteteve shtetërorie do t’i marrin vauçerët par turizëm që në dhjetor të vitit 2023, ua kanë premtuar ministrat e Ekonomisë dhe Arsimit dhe Shkencës, do t’i marrin pas përfundimit të zgjedhjeve, përkatësisht pas 9 majit.

  Këtë e thonë nga Parlamenti Universitar Studentor në Universitetin “Shën Cirili dhe Metodi” (PUS USHCM), pasi dje ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi informoi se, të hënën do të publikohet thirrja publike për dhënien e vauçerëve për pushim për punëtorët me të ardhura të ulëta.

  “Rreth lajmit të ri për ridestinimin e mjeteve për turizëm për studentë, PUS ka kontakuar me ministrin e Ekonomisë. Atë që duhet të dini është se, për shkak të periudhën parazgjedhore, masa duhet të publikohet pas 9 majit. Ndërsa ne do të jemi ata të cilët do të bëjmë presion që ajo të publikohet. Kështu që, “No Worries”, “do të ketë para” për pushim këtë vit”, kanë shkruar në Instagram nga PUS USHCM.

  Ministri i Ekonomisë, Kreshnik Bekteshi dhe ministri i Arsimit dhe Shkencës, Jeton Shaqiri më 7 dhjetor të vitit të kaluar, mbajti takim pune me përfaqësues të parlamenteve studentore të një pjese të universiteteve shtetëore, me qëllim që të përcaktohet kriteret sipas të cilave, do të ndahen vauçerë për turizëm vendor.

  Nga PUS USHCM më 13 dhjetor kërkuan nga Ministria e Ekonomisë që mjetet e parapara për vauçerë t’i ridestinojë për zgjidhje më prioritare, si efikasitet energjetik në konviktet studentore dhe fakultetet.

  “Qëndrimi ynë është se, masa është e dobishme për studentët për këtë vit, por nuk parashihet që studentët në Maqedoni të marrin vauçerë për turizëm vendor çdo vit. Ideja që studentët të kenë mundësi t’i vizitojnë pamjet e bukur në vendin tonë gjatë periudhave të lira gjatë studimit është një idejë e shkëlqyer, por më pas studenëtt 9 muaj qëndrojnë në konvikte, kushtet e të cilave nuk janë të plotësuara sipas Ligjit për standard studentor në të cilin theksohet se “konvikti studentor është institut i cili u siguron studentëve vendosje, ushqim, kujdes për shëndetin, aktivetet kulturore – zbavitëse, sportive – rekreative dhe të tjera”, thanë prej aty, ndërsa këtë qëndrim e mbështetën edhe Parlamentet Universtare Studentore të universiteteve: “Shën Klimenti Ohrit”, “Shën Apostol
  Pavle” dhe Forumi për Ndryshime në Arsimi ( FECH).

  Pasi që minsitri Shaqiri më 29 dhjetor nënshkroi marrëveshjen për rikonstruimin e nëntë konvikteve studentore shtetërore, me të cilin është i paraparë edhe efikasiteti energjetik, nga PUS USHCM thanë se, do të propozojnë që studentët megjithatë t’i marrin vauçerët për turizëm.

  “Propozimi ynë bazohen në shfrytëzim më të mirë të mjeteve. Përkatësisht, nga 64 milionë denarët e parapara, në vend që për 3.500 studentë, mjetet të shfrytëzohen për 7.100 studentë për vauçerë prej 9.000 denarësh, të cilat do të mund të shfrytëzohen për 3-4 fjetje në vende të caktaura turistike në shtetin tonë. Thirrja do të përgatitet mes Minsitrisë së Ekonomiksë dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës dhe me të do të përfshihen studentët nga kategoria sociale dhe studentë me mesatare të lartë”, kumtuan nga organizata studentore.

  Ndryshe, ministri i Ekonomisë në konferencën e djeshme për media tha se, me masën janë siguruar mjete në vlerë prej 64.000.000 denarë (rreth një milionë euro), përkatësisht do të jepet gjithsej 3.555 vauçerë për pushim për punëtorë me të ardhura të ulëta.

  “Të drejtë pjesëmarrje në thirrjen publike kanë të gjitha personat fizik të cilët janë të punësuar dhe të ardhurat e tyre mujore në familje nuk i tejkalojnë të ardhurat neto prej 50 mijë denarë”, tha Bekteshi.

  Angela Boshkoska