Средношколски бојкот, притисоци, разрешување на директор и марш за чист воздух – ретроспектива на денот

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Уште од осум часот утрово средношколци во повеќе градови го започнаа најавениот бојкот на наставата. Собрани во училишните дворови и холови, им порачаа на надлежните сериозно да го сфатат проблемот со загадувањето.

  Фото: Раде Јовчевски Корчагин

  Бојкот во „Никола Карев“

  Но, за кратко тие започнаа да споделуваат закани и притисоци од директори и професори за да не покреваат бојкот и да не присуствуваат на денешниот марш за чист воздух. Тие се жалеа дека до нив пристигнувале закани за пишување неоправдани, најави за дополнително обработување на часови и намалување на оценки.

  На социјалните мрежи вирално се споделуваше директорката на гимназијата „Никола Карев“ како ги снима учениците кои бојкотираат. По неколку часа, градоначалникот на Град Скопје, Петре Шилегов, соопшти дека градските служби одлучиле да ја разрешат директорката.

  Покрај „Никола Карев“, во Скопје бојкотираа и дел од учениците во средните училишта „Орце Николов“, „Панче Караѓозов“, „Раде Јовчевски Корчагин“, „Владо Тасевски“, „Васил Антевски Дрен“, „Михајло Пупин“ и „Георги Димитров“. Неколку ученици во средното уметничко училиште „Лазар Личеноски“ информираа дека биле спречени да бојкотираат и дека професори им се закануваат со запишување неоправдани и намалување на оцени.

  Фото: Гимназија „Орце Николов“

  Фото: СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“

  Но, освен Скопје, своевиден бојкот одржаа и ученици во Гостивар, Тетово, Прилеп, Куманово и Струмица.

  Фото: СОУ „Мирче Ацев“ Прилеп

  Фото: Струмица

  Претходно, Младинскиот образовен форум ги повикаа сите средношколци да ги пријавуваат сите форми на закани. Од Првата детска амбасада „Меѓаши“, пак, дадоа отворена поддршка за средношколците, додека од скопскиот огранок на движењето „Fridays For Future“ се оградија од партиска агенда позади маршот и средношколскиот бојкот. Воедно, најстрого ги осудија сите обиди за партиска злоупотреба на нивните активности.

  Од Хелсиншкиот комитет за човекови права најавија и претставка до Министерството за образование и Државниот просветен инспекторат поради недозволивото однесување на директори на училишта, кои се обиделе со заплашување и закани да ги спречат учениците да излезат на денешниот марш.

  За бојкотот на крај се огласи и Министерството за образование и наука од каде во изјава за Радио МОФ велат дека секое неоправдано отсуство на учениците ќе биде евидентирано.

  „Секое неоправдано отсуство на учениците од наставата се евидентира во педагошката евиденција која ја пополнуваат наставниците во училиштата. Така што, апелираме учениците да бидат внимателни при повиците за отсуство од наставата поради разни причини, бидејќи секој сноси лична одговорност за евентуалните последици по однос на поведението“, посочија од МОН.

  Бојкотот продолжи на маршот за чист воздух

  Со огромен транспарент „Средношколците сакаат да дишат” средношколците својот бојкот го продолжија приклучувајќи се на маршот за чист воздух кој започна од Министерството за животна средина, па преку Собрание заврши пред Влада.

  ВО ЖИВО од маршот за чист воздух пред Министерство за животна средина

  Posted by Радио МОФ on Friday, 20 December 2019

  Се извикуваше ,,Сакаме да дишеме”, ,,Сакаме воздух” и ,,Доста беа лаги”, а пред Влада се упатуваа разни пораки до надлежните.

  „Сите ја имаме истата цел, се бориме за воздух, за здрава животна средина“, порачаа активистите пред Влада.

  Во живо пред Влада

  Posted by Радио МОФ on Friday, 20 December 2019

  Ова е втор голем протест за воздух месецов. Активистите се уште чекаат Владата да исполни дел од нивните барања, за да остварат средба со надлежните. Маршот беше организиран од коалицијата „Зелен Фронт” во која се здружија 40-тина граѓански здруженија и иницијативи.

  Протестот беше дел и од глобалните демонстрации на движењето Fridays For Future на Грета Тунберг, кои секој петок се одржуваат во повеќе од 2300 градови на светско ниво.

  Е.П.

 • Bojkoti i nxënësve të shkollave të mesme, shkarkimi i drejtorit dhe marshi për ajër të pastër – retrospektivë e ditës

  Që në ora tetë e mëngjesit nxënësit e shkollave të mesme në më shumë qytete filluan bojkotin e paralajmëruar të mësimit.  Të mbledhur në oborret e shkollave dhe në korridoret, ju dërguan mesazh kompetentëve, seriozisht të kuptojnë problemin me ndotjen.

  Foto:  Rade Jovçevski Korçagin

  Bojkoti në “Nikolla Karev”

  Por, për kohë të shkurtë ata filluan të shpërndajnë kërcënime dhe presione nga drejtori dhe profesorë të tjerë që të mos iniciojnë bojkot dhe të mos marrin pjesë në marshin e sotëm për ajër të pastër.  Ata u ankuan se tek ata vijnë kërcënime se do tu shkruajnë të paarsyeshme, paralajmërim për të punuar në mënyrë plotësuese orët dhe që do t’i humbin dhe uljen e notave.

  Në rrjetet sociale në mënyrë virale, shpërndahej drejtoresha e gjimnazit “Nikolla Garev” si i incizon fëmijët të cilët bojkotojnë.  Pas disa orë, kryetari i Qytetit Shkup, Petre Shilegov, njoftoi se autoritetet e qytetit kanë vendosur të shkarkojnë drejtoreshën.

  Përpos “Nikolla Karev”, në Shkup bojkotuan mësimin edhe një pjesë e nxënësve të shkollave të mesme “Orce Nikollov”, “Pançe Karagjozov”, “Rade Jovçevsk Korçagin”, “Vllado Tasevski”, “Vasill Antevski Dren”, “Mihajlo Pupin” dhe ”Georgi Dimitrov”.  Disa nxënës në shkollën e mesme artistike “Lazar Liçenoski” informuan se janë penguar të bojkotojnë dhe se profesorë u janë kërcënuar me shënimin e të arsyeshmeve dhe zvogëlimin e notave.

  Foto:  Gjimnazi “Orce Nikollov”

  Foto:  SHMAMQSH “dr. Pançe Karagjozov”

  Por, përveç në Shkup, një formë bojkoti të llojit të vet mbajtën edhe nxënësit në Gostivar, Tetovë, Prilep, Kumanovë dhe Strumicë.

  Foto:  SHMK “Mirçe Acev” Prilep

  Foto:  Strumicë

  Paraprakisht, Forumi Rinor Arsimor, ju bëri thirrje të gjithë nxënësve të shkollave të mesme të denoncojnë të gjitha format e kërcënimeve.  Nga Ambasada e Parë e Fëmijëve “Megjashi”, nga ana tjetër, dhanë mbështetje të hapur për nxënësit e shkollave të mesme, ndërsa lega e Shkupit e lëvizjes ” Fridays For Future” u distancuan nga agjenda partiake e marshit dhe bojkoti studentor.  Njëkohësisht, ashpër i dënuan të gjitha përpjekjet për keqpërdorim partiak të aktiviteteve të tyre.

  Nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut paralajmëruan parashtresë te Ministria e Arsimit dhe Inspektorati Shtetëror i Arsimit, për shkak të sjelljes së pa lejueshme të drejtorëve të shkollave, të cilët janë përpjekur me frikësim dhe kërcënime të pengojnë nxënësit të dalin në marshin e sotëm.

  Për bojkotin në fund, doli me prononcim edhe Ministria e Arsimit dhe Shkencës, prej nga në deklaratë për Radio MOF, thonë se çdo mungim i pa arsyetuar i nxënësve do të evidentohet.

  “Çdo mungim i pa arsyetuar i nxënësve nga mësimi evidentohet në evidencën pedagogjike, të cilën e plotësojnë mësimdhënësit në shkollat.  Kështu që, apelojmë nxënësit të jenë të kujdesshëm ndaj thirrjeve për mungesë nga mësimi, për shkaqe të ndryshme, sepse secili mban përgjegjësi për pasojat eventuale në lidhje me sjelljen”, thanë nga MASH.

  Bojkoti vazhdoi në marshin për ajër të pastër

  Me transparent të madh “Nxënësit e shkollave të mesme dëshirojnë të thithin ajër” nxënësit e shkollave të mesme vazhduan bojkotin e tyre duke iu bashkëngjitur marshit për ajër të pastër i cili filloi nga Ministria e Mjedisit Jetësor, pastaj në Kuvend dhe përfundoi para Qeverisë.

  Brohoritej “Duam të thithim ajër”, “Duam ajër” dhe “Mjaft me gënjeshtra”, ndërsa para Qeverisë ju dërgoheshin mesazhe të ndryshme kompetentëve.

   

  “Të gjithë kemi qëllimin e njëjtë, të luftojmë për ajër, për mjedis të shëndetshëm jetësor”, thanë aktivistët para Qeverisë.

  Kjo është protesta e dytë e madhe për ajër, këtë muaj. Aktivistët ende presin Qeverisë të plotësojë një pjesë të kërkesave të tyre, që të realizojnë takim me kompetentët.  Marshi u organizua nga koalicioni “Fronti i gjelbër” gjatë së cilit u bashkuan 40 shoqatat dhe iniciativat qytetare.

  Protesta ishte pjesë e demonstratave globale të lëvizjes Fridays For Future të Greta Tunberg, të cilat mbahen çdo të premte në më shumë se 2300 qytete në nivel botëror.

   

  E.P.