„Со жив штит ќе го браниме Русино“ – гостиварци повторно маршираа за затворање на депонијата

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Околу 200 гостиварци вчера повторно излегоа на протест барајќи итно затворање, санација и изнаоѓање на нова локација за депонијата Русино, изреволтирани по изјавата на министерот за животна средина Насер Нуредини дека депонијата ќе се користи и во наредните години.

  Со транспаренти на кои пишуваше „Сакаме да дишиме чист воздух“, „Русино е канцер на Гостивар“ и „Кога ќе пораснам, сакам да дишам чист воздух“ граѓаните се собраа пред општината Гостивар, од каде се упатија кон центарот на градот, додека маршот на крај заврши пред судот, од каде активистите повикаа на правда.

  „Искрено очекувавме многу повеќе да дојдат на протестот, меѓутоа, она што не израдува е што видовме дека конечно сите, имаше присутни од сите политички партии во Гостивар што е голем успех и ни е многу драго што ги разбудивме сите, без разлика на политичка или верска припадност“, изјави за Радио МОФ, една од учесничките на протестот и членка на иницијативата „Стоп Русино“, Билјана Дабеска.

  фото: „Про Голден“

  „Денови кога се запалило, не сме можеле да дишеме, ама сме немале каде да избегаме, сепак сме морале да останеме тука. Тие што не гледате на протестот и таа групата наша што е со осум илјади членови, сме единствената младина која што остана во Гостивар и ве молиме дислоцирајте го ѓубриштето од нашата глава, за да не се дислоцираме ние“, подвлекува Дабеска.

  Во меѓувреме, за време на протестот, продолжи и блокадата на патот која започне пред речиси два месеци, а која води кон депонијата.

  Пристапот ќе биде блокиран се додека министерот не потпише дека се согласува таа да се затвори, да се рехабилитира и санира, објаснува Дабеска. Таа дополнително додаде дека од него бараат и дека ќе се залага Владата во најбрз можен рок да најде нова локација за депонија по сите стандарди и да го затвори Русино, за следната година во истото време, како што рече, на Русино да може да се прави пикник.

  Рампата за отпадот кој се носи од Гостивар пред некој ден повторно беше спуштена поради тоа што на градскиот совет на дневен ред била закажано точка за гласање на управен одбор на претпријатието кое треба да се формира за да стопанисува со депонијата.

  фото: „Про Голден“

  „Девет општини се потписници за Русино да биде регионална депонија, уште Гостивар го нема завршено тој дел, да назначи членови на управен и надзорен одбор. Тоа сакаа да го сторат во петок, меѓутоа ние ја спуштивме рампата  и испративме гласна порака дека и Гостивар ќе го блокираме, доколку одлучат да го гласаат тоа, за животот на гостиварци нема гласање. Треба да се свесни дека Русино нема да биде тука. Навистина ви кажувам, со жив штит ќе го браниме ако треба, Русино нема да биде понатаму ѓубриште“, децидна е Дабеска.

  Гостиварските камиони сега повторно можат да депонираат отпад на Русино, откако активистите дошле до согласност со градоначалникот Арбен Таравари кој ја тргнал точката од дневен ред, но, како што објаснува Дабеска, рампата за другите општини нема никогаш да ја кренат.

  Како што најави Дабеска, во текот на утрешниот ден е закажан состанок со министерот Нуредини, претставници од политичките партии во Гостивар, градоначалникот Таравари, но и претставници од иницијативата „Стоп Русино“ кои повторно ќе ги постават истите барања, затворање и изнаоѓање нова локација за депонијата.

  фото: „Про Голден“

  „Ние, Русино ќе го одбраниме со жив штит, без разлика министерот што ќе одговори. Се надеваме на позитивен одговор, дека ќе се сложат и ќе го разгледаат нашиот проблем, бидејќи досега на сите наши состаноци на кои што сме присуствувале, дали било тоа со претставници на Швајцарски фонд или преставници на плански полошки регион или други градоначалници, кога го претставуваме нашиот проблем, ние го преставуваме од терен, за разлика од нив, што седат во канцеларија и не можат да го видат проблемот од терен. Не може министерот од Скопје да го осети како мириса Русино секоја вечер, затоа што не живее во Гостивар. Ние му понудивме вчера јавно на министерот, плац во Бањица со куќа, дојди да живееш два месеци, да видиш како се живее со Русино“, вели Дабеска.

  Ова не е првпат гостиварци да го изразат незадоволството од депонијата. На почетокот на месец јули тие одржаа протест испраќајки порака до институциите за изнаоѓање решение за нивниот проблем. На 23 јули пак, стотици граѓани преку протестно дефиле со автомобили, велосипеди и моторцикли повторно го изразија незадоволството од депонијата која гореше веќе наредниот ден, а за која активистите велат дека чадот од неа се гледа од градот Гостивар.

  Нивната борба продолжи и на 2 август од кога го блокираа и пристапот кон депонијата.

  М.К.

 • “Do ta mbrojmë Rusinon me mburojë njerëzore” – Banorët e Gostivarit përsëri marshuan për ta mbyllur deponinë

  Dje rreth 200 persona nga Gostivari përsëri protestuan, duke kërkuar mbylljen e menjëhershme, rehabilitimin dhe gjetjen e një vendi të ri për deponinë e Rusinos, të revoltuar nga deklarata e Ministrit të Mjedisit Nasser Nuredini që deponia do të përdoret në vitet e ardhshme.

  Me pankarta që shkruajnë “Duam të thithim ajër të pastër”, “Rusino është kancer i Gostivarit” dhe “Kur të rritem, dua të marr ajër të pastër”, qytetarët u mblodhën para komunës së Gostivarit, nga ku u drejtuan për në qendër të qytetit, ndërsa marshimi në fund përfundoi para gjykatës nga ku aktivistët bënë thirrje për drejtësi.

  “Ne sinqerisht prisnim që shumë të tjerë të vinin në protestë, por ajo që na bën të lumtur është se pamë që më në fund të gjithë ishin të pranishëm nga të gjitha partitë politike në Gostivar, që është një sukses i madh dhe ne jemi shumë të kënaqur që i zgjuam të gjithë, pavarësisht nga “përkatësia politike apo fetare “, tha një nga pjesëmarrësit në protestë dhe një anëtar i nismës “Stop Rusino” për Radio MOF. Biljana Dabeska.

  foto: “Pro Golden”

  “Ditët kur digjej, nuk mund të merrnim frymë, por nuk kishim ku të ikim, na duhej të qëndronim këtu. “Ata që po na shikoni në protestën dhe grupin tonë prej tetë mijë anëtarësh, jemi e vetmja rini e mbetur në Gostivar dhe ju lutemi dislokoni deponinë e mbeturinave nga kokat tona, kështu që të mos zhvendosemi,” nënvizoi Dabeska.
  Ndërkohë, gjatë protestës, vazhdoi dhe bllokimi i rrugës që filloi gati dy muaj më parë që çon te deponia.
  Hyrja do të bllokohet derisa ministri të nënshkruajë se ai pranon që ajo të mbyllet, të rehabilitohet dhe të sanohet, shpjegon Dabeska. Ajo më tej shtoi se nga ai po kërkojnë që të angazhohet Qeveria afatin më shpejt të mundur për të gjetur një lokacion të ri për një deponi sipas të gjitha standardeve dhe për ta mbyllur Rusinon, kështu që vitin e ardhshëm në të njëjtën kohë, siç tha ajo, në Rusino të mund të bëhet piknik
  Rampa për mbeturinat që çohen nga Gostivari para një dite ishte përsëri e ulur për shkak se në rendin e ditës të këshillit të qytetit ishte planifikuar një pikë për votim nga bordi drejtues i ndërmarrjes që do të formohej për ta menaxhuar deponinë.

  “Nëntë komuna janë nënshkruese që Rusino të jetë deponi rajonale, vetëm Gostivari nuk e ka përfunduar ende atë pjesë, për caktimin e anëtarëve të bordit menaxhues dhe survejues. Atë donin ta bëjnë të premten, por ne e ulëm rampën dhe dërguam një mesazh të fortë se do ta bllokojmë edhe Gostivarin, nëse ata vendosin ta votojnë atë, nuk do të ketë votë për jetën e gostivarasve. Ata duhet të jenë të vetëdijshëm se Rusino nuk do të jetë këtu. “Me të vërtetë po ju them, ne do ta mbrojmë atë me mburojë njerëzore nëse është e nevojshme, Rusino nuk do të jetë më një hale plehrash”, është e vendosur Dabeska

  Kamionët e Gostivarit tani përsëri mund të hedhin mbeturina Rusino pasi aktivistët ranë dakord me kryetarin Arben Taravari i cili e hoqi pikën nga rendi i ditës, por, siç shpjegon Dabeska, rampën për komunat e tjera nuk do ta ngrenë kurrë.

  Siç njoftoi Dabeska, për nesër është planifikuar një takim me Ministrin Nuredini, përfaqësuesit e partive politike në Gostivar, Kryetarin Taravari, por edhe përfaqësuesit e iniciativës “Stop Rusino” të cilët përsëri do të vendosin të njëjtat kërkesa, mbylljen dhe gjetjen e një lokacioni të ri për deponi.

  foto: “Pro Golden”

  “Ne, Rusinon, do ta mbrojmë me mburojë të gjallë, pavarësisht nga përgjigja e ministrit”. Shpresojmë për një përgjigje pozitive, se ata do të pajtohen dhe do të marrin në konsideratë problemin tonë, sepse deri më tani në të gjitha takimet tona ku kemi marrë pjesë, qoftë me përfaqësuesit e Fondit Zviceran, qoftë me përfaqësuesit e Rajonit Planor të Pollogut ose kryetarë të tjerë të komunave, kur e prezantuam problemin tonë, ne e prezantuam nga terreni, ndryshe nga ata, të cilët ulen në zyrë dhe nuk mund ta shohin problemin nga terreni. Ministri nga Shkupi nuk mund ta nuhasë se çfarë ere i bie për çdo natë Rusinos, sepse nuk jeton në Gostivar. “Dje i ofruam publikisht ministrit një parcelë toke në Banjicë me një shtëpi, eja dhe jeto për dy muaj, që të shohësh se si jetohet në Rusino,” tha Dabeska.
  Kjo nuk është hera e parë që banorët e Gostivarit shprehin pakënaqësi me deponinë. Në fillim të korrikut, ata mbajtën një protestë, duke u dërguar një mesazh institucioneve për të gjetur zgjidhje për problemin e tyre. Më 23 korrik, qindra qytetarë përmes defilesë protestuese me vetura, biçikleta dhe motoçikleta përsëri shprehën pakënaqësinë e tyre për deponinë që po digjej menjëherë të nesërmen, dhe për të cilën aktivistët thonë se tymi nga ajo mund të shihet nga qyteti i Gostivarit.

  Lufta e tyre vazhdoi më 2 gusht prej kur e bllokuan edhe hyrjen në deponi.

  M.K.