С. Македонија меѓу најлошите во регионот според новиот Индекс на младински развој [Инфографик]

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Северна Македонија се најде на 57-то место од 153 држави во светот според новиот Индекс на младински развој кој го објави Европскиот младински форум.

  На скалата од 0 до 100, земјава има остварено 74,59 поени, а во споредба со државите од регионот се наоѓа далеку од водечките држави Словенија (17-та во светот), Хрватска (32) и Грција (36) и има само малку подобар резултат од Босна и Херцеговина (58) и Албанија (60 место во светот).

  Вкупниот резултат од Индексот претставува проценка на достигнувањата на секоја држава според три различни параметри – основни човекови потреби, основи на добросостојба и можности. Од Европскиот младински форум велат дека овие димензии заедно ја евалуираат можноста на државите да ги задоволат главните потреби на младите, да обезбедат потребни основни средства за индивидуите и заедниците да ја подобрат и одржат нивната добросостојба и да обезбедат можности за сите млади да го достигнат целосниот потенцијал.

  С. Македонија е последна во регионот според параметарот „основи на добросостојба“, според „основните човечки потреби“ е во средината на државите од окружувањето, додека се наоѓа меѓу најлошите три држави според параметарот „можности“.

  Доколку се погледне овој Индекс низ годините може да се забележи дека најголем дел од земјите од окружувањето имаат слична траекторија на благо подобрување на резултатот како и светскиот тренд. С. Македонија во 2011 имала 70,2 поени, што значи дека до денес има подобрување од нешто повеќе од 4 поени.

  Фото: Индекс на младински развој

  Индексот оваа година покажува и какви се резултатите на државите споредбено со 15 држави со сличен економски статус. Од 9-те држави во регионот, 7 држави имаат резултати во рамките на очекуваното, Хрватска има резултат над очекуваното, додека Србија најмногу ги надминува очекуваните резултати и е најдобра во Европа по овој параметар.

  Според овогодишниот систем Норвешка има највисок резултат на Индексот за младински развој (90,51), а над 90 поени имаат и Данска, Исланд и Швајцарија. На последното 153-то место се наоѓа Јужен Судан (32,68), додека на последните три места се уште и Централноафриканската Република и Авганистан.

  Од Европскиот младински форум велат дека Индексот на младински развој е најсеопфатната анализа која го мери квалитетот на животот на младите луѓе низ светот. Истражувањето овозможува на властите и граѓанските организации систематски да ги идентификуваат и да дадат приоритет на најголемите потреби на младите, со што би се отстраниле пречките за нивната добросостојба.

  Даниел Евросимоски

 • Maqedonia e Veriut ndër më të këqijat në rajon sipas Indeksit të ri të Zhvillimit të Rinisë [Infografik]
  Foto: Indeksi i Zhvillimit të Rinisë

  Maqedonia e Veriut u rendit e 57-ta nga 153 vende në botë sipas Indeksit të ri të Zhvillimit të Rinisë të publikuar nga Forumi Rinor Evropian.

  Në shkallën nga 0 në 100, vendi ka shënuar 74.59 pikë, ndërsa krahasuar me vendet e rajonit është larg vendeve udhëheqëse Sllovenia (e 17-ta në botë), Kroacia (32) dhe Greqia (36) dhe ka vetëm pak rezultat më të mirë se Bosnja dhe Hercegovina (58) dhe Shqipëria (e 60-ta në botë).

  Rezultati i përgjithshëm i Indeksit është një vlerësim i arritjeve të secilit vend sipas tre parametrave të ndryshëm – nevojat themelore të njeriut, bazat e mirëqenies dhe mundësitë. Forumi Rinor Evropian thotë se këto dimensione së bashku vlerësojnë aftësinë e vendeve për të përmbushur nevojat kryesore të të rinjve, të sigurojnë burimet themelore të nevojshme për individët dhe komunitetet për të përmirësuar dhe ruajtur mirëqenien e tyre dhe të ofrojnë mundësi për të gjithë të rinjtë për të arritur potencialin e tyre të plotë.

  Maqedonia e Veriut është e fundit në rajon sipas parametrit “bazat e mirëqenies”, sipas “nevojave themelore të njeriut” është në mes të vendeve të rajonit, ndërsa është ndër tre vendet më të këqija sipas parametrit “mundësitë”.

  Duke parë këtë Indeks ndër vite, mund të vërehet se shumica e vendeve të rajonit kanë një trajektore të ngjashme të një përmirësimi të lehtë të rezultatit si trendi botëror. Maqedonia e Veriut në vitin 2011 kishte 70.2 pikë, që do të thotë se deri më sot ka pasur një përmirësim prej pak më shumë se 4 pikë.

  Foto: Indeksi i Zhvillimit të Rinisë

  Indeksi i këtij viti tregon gjithashtu ecurinë e vendeve krahasuar me 15 vende me status të ngjashëm ekonomik. Nga 9 vendet e rajonit, 7 vende kanë rezultate në kuadër të intervalit të pritshëm, Kroacia ka rezultat mbi atë të pritshëm, ndërsa Serbia tejkalon rezultatet e pritshme dhe është më e mira në Evropë nga ky parametër.

  Sipas sistemit të këtij viti, Norvegjia ka rezultatin më të lartë në Indeksin e Zhvillimit të Rinisë (90.51), ndërsa mbi 90 pikë janë shënuar edhe nga Danimarka, Islanda dhe Zvicra. Në vendin e153-të, të fundit gjendet Sudani i Jugut (32.68), ndërsa në tre vendet e fundit janë Republika e Afrikës Qendrore dhe Afganistani.

  Forumi Rinor Evropian thotë se Indeksi i Zhvillimit të Rinisë është analiza më gjithëpërfshirëse që mat cilësinë e jetës së të rinjve në mbarë botën. Sondazhi lejon autoritetet dhe organizatat e shoqërisë civile të identifikojnë dhe prioritizojnë në mënyrë sistematike nevojat më të mëdha të të rinjve, me çka do të hiqen pengesat për mirëqenien e tyre.

  Daniell Evrosimoski