Презентација на истражувањето „Неискористен студентски потенцијал“ на МОФ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум (МОФ) на 25 јуни со почеток од 12 часот во Центарот за дизајн и иновации „Јавна соба“ ќе ги промовира клучните наоди и препораки од истражувањето „Неискористен студентски потенцијал: истражување за стапката на успех на стипендиите доделени од МОН за студирање на универзитетите кои се рангирани на првите 100 места според Шангајската листа“ на кое Сања Божовиќ Стојкоска, Јоана Тренеска и Луција Чукеловска работеа изминатите неколку месеци.

  „Истражувањето се осврнува на имплементацијата на студиската програма за стипендирање на студии на универзитети кои се рангирани на првите 100 места според Шангајската листа и последователниот пат на стипендистите кои ги завршиле своите студии со помош на оваа стипендија“, велат од МОФ.

  Во рамки на самото истражување се креирани и препораки насочени кон релевантните институции, а во насока на подобрување на имплементацијата и подобро користење на човечкиот капитал кој се создава преку оваа стипендиска програма.

  Настанот ќе го отвори Теодора Столевска, извршна директорка на МОФ, додека пак наодите ќе ги презентираат Тренеска и Чукеловска. По ова ќе следат прашања и дискусија за истражувањето, а настанот ќе заврши со коктел.

  Присуството на настанот треба да се потврди најдоцна до 23 јуни на е-маил адресата lucija_chukelovska@mof.org.mk.

 • Prezantim i hulumtimit të FRA-së “Potenciali i pashfrytëzuar studentor”

  Forumi Rinor Arsimor (FRA) më 25 qershor në fillim prej orës 12 në Qendrën për dizajn dhe inovacione “Javna sova” do t’i promovojë gjetjet kyçe dhe rekomandimet nga hulumtimi “Potenciali i pashfrytëzuar studentor: hulumtim për normën e suksesit të bursave të ndara nga MASH për studim në universitetet që janë të ranguara në 100 vendet e para sipas listës së Shangait”, në të cilin punuan muajve të fundit Sanja Bozhoviq Stojkoska, Joana Treneska dhe Lucija Çukellovska.

  “Hulumtimi flet për implementimin e programit studimor për bursa për studime në universitetet të cilat rangohen në 100 vendet e para sipas listës së Shangait dhe rrugën e mëtejmë të bursistëve të cilët përfunduan studimet e tyre me ndihmë të kësaj burse”, thonë nga FRA.

  Në kuadër të vet hulumtimit janë krijuar edhe rekomandimet drejtuar institucioneve relevante, ndërsa në drejtim të përmirësimit të implementimit dhe shfrytëzimit më të mirë të kapitalit njerëzoj i cili krijon përmes këtij programi të bursave.

  Ngjarjes do ta hapë Teodora Stolevska, drejtore ekzekutive e FRA-së, ndërsa gjetjet do t’i prezantojnë Treneska dhe Çukellovska. Pas kësaj, do të vijojnë pyetje dhe diskutim për hulumtimin, ndërsa ngjarja do të përfundojmë me koktej.

  Pjesëmarrja në ngjarjen duhet të konfirmohet më së voni deri më 23 qershor në e-mail adresën lucija_chukelovska@mof.org.mk.