Објавени резултатите за стипендии за докторски студии

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Министерството за образование и наука (МОН) ги објави резултатите од конкурсот за доделување стипендии на трет циклус студии за академската 2023/24 година.

  „Сите кандидати ќе добијат решение, а одбиените кандидати ќе имаат можност за поднесување жалба од денот на добивање на решението од страна на Министерството за образование и наука во кое ќе биде наведена причината поради која апликацијата не е прифатена. Кандидатите кои се прифатени дополнително ќе бидат известени за потшишување на договор“, се наведува во соопштението од МОН.

  Министерството ги додели сите 15 предвидени стипендии за докторанти од кои, три на кандидатите од подрачјето на општествени науки и 12 на кандидати од подрачјето на техничко-технолошки науки и природно-математички науки. Висината на сите стипендии е 18.000 денари.

  Конкурсот за стипендии за докторантите беше обајвен заедно со конкурсот за стипендии за магистрантите пред половина година, во јануари. Објавата на резултатите првично беше најавена околу 20 мај, но МОН дури минатата недела ги објави резултатите од конкурсот за втор циклус студии.

  Ресорното министерство претходно за Радио МОФ информираше дека донцењето се должи на големиот број пријавени студенти кој го надминува бројот на предвидени стипендии.

  МОН ги објави резултатите за стипендии за магистерски студии – доделени 34 од предвидените 50 стипендии

 • U publikuan rezultatet për bursa për studime të doktoraturës

  Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) i publikoi rezultatet nga konkursi për ndarjen e bursave të ciklit të tretë për vitin akademik 2023/24.

  “Të gjithë kandidatët do të marrin vendim, ndërsa kandidatët e refuzuar do të kenë mundësi për të dorëzuar ankesë nga dita e marrjes së vendimit nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës në të cilin do të theksohet arsyeja se pse aplikacioni nuk është pranuar. Kandidatët që janë pranuar, do të njoftohën në mënyrë shtesë për nënshkrimin e marrëveshjes”, theksohet në njoftimin e MASH-it.

  Ministria i ndau të gjitha 15 bursat e parapara për doktorantë prej të cilave, tre kandidatëve nga fusha e shkencave shoqërore dhe 12 kandidatëve nga fusha e shkencave tekniko-teknologjike dhe shkencave matematiko-natyrore. Vlera e të gjitha bursave është 18.000 denarë.

  Konkursi për bursa për doktorantët ishte publikuar së bashku me konkursin për bursa për magjistrantët para gjysëm viti, në janar. Publikimi i rezultateve fillimisht ishte paralajmëruar rreh 20 majit, por MASH vetëm javën e kaluar i publikoi rezultatet nga konkursi për ciklin e dytë të studimeve.

  Ministria dikasteriale paraprakisht informoi për Radio MOF se, vonesa ka të bëjë me numrin e madh të studentëve të paraqitur i cili tejkaloi numrin e bursave të parapara.