МОН ги објави резултатите за стипендии за магистерски студии – доделени 34 од предвидените 50 стипендии

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Министерството за образование и наука (МОН) пред два дена ги објави резултатите од конкурсот за доделување стипендии за академски студии од втор циклус за академската 2023/2024 година.

  Од МОН предвидоа 40 стипендии за студенти на природно-математичките науки, а 10 за општествените науки. Но, од предвидените 50, доделени се вкупно 34 стипендии.

  Објавувањето на резултатите за стипендиите доцнеше неколку месеци, а ресорното министерство на 20 мај најави дека ќе бидат објавени таа недела.

  Радио МОФ пред еден месец пишуваше за сè уште необјавените резултати од конкурсите кои беа отворени на почетокот на годинава, во јануари. Тогаш одговорот на МОН беше дека резултатите ќе бидат објавени „наскоро“, поради како што рекоа, надминатиот број пристигнати апликации.

  За долгиот процес, претходно реагираа и од Универзитетското студентско собрание на УКИМ, по жалбите кои до нив ги испратиле студентите.

  Од министерството инаку предвидоа и 15 стипендии за студентите на докторски студии во висина од 18.000 денари, но резултатите сè уште не се објавени.

 • MASH-i publikoi rezultatet për bursa për studimet e magjistraturës – janë ndarë 34 nga 50 bursat e parapara

  Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) para dy ditësh publikoi rezultatet e konkursit për ndarjen e bursave për studimet akademike të ciklit të dytë për vitin akademik 2023/2024.

  Nga MASH parapanë 40 bursa për studentët e shkencave matematiko – natyrore dhe 10 për shkenca shoqërore. Por, nga 50 të parapara, u ndanë gjithsej 34 bursa.

  Publikimi i rezultateve për bursa vonoi disa muaj, ndërsa ministria dikasteriale më 20 maj paralajmëroi se do të publikohen atë javë.

  Radio MOF para një muaji publikoi tekst për rezultate e konkursit të pa publikuara ende, të cilat ishin të hapura në fillim të vitit, në janar. Atëherë përgjigja e MASH-it ishte se, rezultatet do të publikohen “së shpejti”, për shkak të siç thanë, numri i tejkaluar i aplikimeve që kanë pranuar,

  Për procesin e gjatë paraprakisht reaguan edhe nga Parlamenti universitar studentor të UKIM-it, pas ankesa që u kanë dërguar atyre studentët.

  Ndryshe, nga ministria parapanë edhe 15 bursa për studentët e studimeve të doktoraturës në vlerë prej 18.000 denarë, por rezultatet nuk janë publikuar ende.