Невработеноста во првото тримесечје од годинава е 12.9%

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Според податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2024 година, активното население во земјава е 788.909 лица, од кои вработени се 687.351, а 101.558 лица се невработени.

  Стапката на активност во овој период е 52.1%, стапката на вработеност 45.4%, додека стапката на невработеност е 12.9%.

  Во меѓувреме, работоспособното население над 15 години е 1.515.603 луѓе, а неактивното население е 726.694 луѓе.

 • Papunësia në tremujorin e parë të vitit është 12.9%

  Sipas të dhënave të Entit Shtetëror të Statistikës, në tremujorin e parë të vitit 2024, popullsia aktive në vend është 788.909 persona, prej të cilëve të punësuar janë 687.351 persona, ndërsa 101.558 persona janë të papunësuar.

  Norma e aktivitetit në këtë periudhë është 52.1%, shkalla e punësimit 45.4%, derisa shkalla e papunësisë është 12.9%.

  Në ndërkohë, popullsia e aftë për punë mbi 15 vjeç është е 1.515.603 persona, ndërsa popullsia joaktive është 726.694 persona.