На 29 поранешни пратеници им се прифатени барањата за апанажа

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Вкупно 29 пратеници од минатиот пратенички состав ќе добиваат апанажа, односно плата од државата во висина на пратеничката, откако денеска Комисијата за прашања на изборите и именувањата им ги прифати барањата. Десет членови на Комисијата гласаа „за“, а против гласаше само пратеникот на Левица Борислав Крмов.

  Според информациите на Собранието, од списокот на пратеници кои поднесоа барање за апанажа, може да се забележи дека најголемиот број од пратениците се од опозициската партија СДСМ.

  Список со пратеници кои поднеле барања за апанажа

  Најголемиот дел од пратениците побарале апанажа во траење од една година, а има и случаи каде биле побарани помалку месеци, односно некои ќе добијат апанажа од 9 месеци, 6 месеци и 6 дена, како и 2 месеци и 10 дена.

  Инаку, право на апанажа имаа 57 пратеници од минатиот состав. Рокот за поднесување барања на апанажа започна на денот на верификација на мандатите на членовите на новиот парламентарен состав 2024-2028, а завршува на 28 јуни.

 • 29 deputetëve të mëparshëm i është pranuar kërkesa për apanazhë

  Gjithsej 29 deputetë nga përbërja e kaluar parlamentare do të marrin apanazhë, përkatësisht pagë nga shteti në vlerë të pagës së deputetit, pasi sot Komisioni për çështje të zgjedhjeve dhe emërimeve ua pranoi kërkesat. Nëntë anëtarë të komisionit votuan “për”, ndërsa kundër votoi vetëm deputeti i së Majtës, Borisllav Krmov.

  Sipas informatave të Kuvendit, nga lista e deputetëve që dorëzuan kërkesë për apanazhë, mund të theksohet se numri më i madh i deputetëve janë nga partia opozitare LSDM.

  Lista e deputetëve që dorëzuan kërkesë për apanazhë

  Pjesa më e madhe e deputetëve kërkuan apanazhë në kohëzgjatje prej një viti, ndërsa ka raste ku është kërkuar më pak muaj, përkatësisht disa do të marrin apanazhë prej 9 muajve, 6 muaj dhe 6 ditëve, si dhe 2 muaj e 10 ditë.

  Ndryshe, të drejtë për apanazhë kishin 57 deputetë nga përbërja e kaluar. Afati për dorëzimin e kërkesave për apanazhë filloi në ditën e verifikimit të mandateve nga ana e anëtarëve të përbërjes së re parlamentare 2024-2028, ndërsa përfundon më 28 qershor.