МЖСПП: И во Гостивар стапуват на сила препораките и мерките за надминување на праг на алармирање за ПМ 10 честички

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) утрово соопшти дека препораките и мерките за надминување на праг на алармирање за ПМ 10 честички стапуваат на сила и во Гостивар.

Ова доаѓа откако вчера препораките и мерките стапија на сила во Скопје, Кавадарци, Кичево и Струмица, а поради проблеми со мрежните системи и инсталација на нова серверска опрема, од МЖСПП велат дека не биле достапни податоци од мерните места Тетово и Гевгелија.

„Од страна на МЖСПП доставена е информација за надминување на прагот на алармирање до Министерство за здравство, Министерство за труд и социјална политика, Државниот инспекторат за животна средина, Управа за животна средина, Сектор за комуникација со јавноста во МЖСПП, Институт за јавно здравје и до општина Гостивар за епизодата на алармантно загадување на воздухот. Согласно заклучоците од записникот од 40та седница на Владата на Република Македонија одржана на 28.11.2017 година, за Гостивар стапуваат на сила препораките и мерките во случај на надминат праг на алармирање“, велат од МЖСПП.

Па така, Министерството за животна средина и просторно планирање во соработка со Министерството за здравство се должни да:

 • Препорачаат на сите правни субјекти (работодавци) да ги ослободат од работни обврски бремените жени, лицата постари од 60 години, како и лицата со хронична астма, прележан миокарден инфаркт или мозочен удар, без разлика на возраста, со препорака на матичен лекар.
 • Препорачаат на сите правни субјекти (работодавци) да го реорганизираат работното време и лицата кои работат на отворено да работат од 11.00 до 17.00 часот.
 • Препорачаат да не се организираат спортски натпревари и други културни манифестации на отворено.
 • Обезбедат услови за зголемени активности на службите за итна медицинска помош, домашна посета и патронажна служба. Владата на Република Македонија:
 • Да ги задолжи сите органи на државна управа, агенциите, фондовите, бироата, заводите, јавните претпријатијата и АД во државна сопственост, како и на Единиците на локална самоуправа да ја намалат (до 50%) употребата на службените возила.
 • Да обезбеди ограничување на работите на градежните објекти Министерство за труд и социјална политика во соработка со Црвениот крст, Здравствениот дом и Единиците за локална самоуправа:
 • Да обезбедат прифатилишта за сместување на бездомници.
 • Да дадат поддршка на стари осамени лица преку организирани посети.

Министерството за здравство:

 • Да ја задолжи Службата за итна медицинска помош да доставува Информација до ИЈЗ за број на повици (според дијагноза/код на МКБ10, пол, возраст, место на живеење/општина), за времетраењето на епизодата на алармантно загадување на воздухот на дневна основа се до завршување на епизодата и една недела по завршувањето.

Државниот инспекторат за животна средина:

 • Да започне со вршење на зачестена контрола на Инсталациите кои што поседуваат А – ИСКЗ дозвола, да спроведе контролни мерења на емисиите на загадувачки супстанции во амбиенталниот воздух со акредитирана лабораторија со цел да се утврди дали се применуваат пропишаните услови/мерки во Дозволата по однос на емисиите во воздух.

Министерството за животна средина и просторно планирање ќе подготви и достави:

 • Препорака до Инсталациите коишто поседуваат А – ИСКЗ дозвола, за намалување на капацитетот на производство (до 50 %) со што од оваа мерка ќе бидат исклучени инсталациите кои што произведуваат топлинска или електрична енергија.

Дополнително, единиците на локалната самоуправа се должни да ги спроведат мерките пропишани во краткорочните планови или краткорочните мерки донесени на Советите на општините.