Млади пратеници кои не отвораат уста, малку законски иницијативи и куп отсуства [Инфографик]

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Пратеникот Мухамед Кадриов е вториот најмлад пратеник во македонското Собрание. Има 30 години, претставник е на политичката партија СДСМ, а она што е карактеристично за него е што година и половина немал ниту едно излагање на пленарна седница.

  Доколку се разгледаат последните изданија на собраниската публикација „Мојот пратеник“ може да се заклучи дека во периодот од јануари лани до јуни оваа година, Кадриов е најпасивниот пратеник меѓу најмладите 10 пратеници во Собранието, а во непосредна близина се и неговите колешки – Сафије Садики Шаини од Алтернатива, која имала само 4 говори, реплики или дискусии на седниците и Артина Ќазими од Алијанса за Албанците со 6 излагања.

  Во истиот период најмногу дискутирал пратеникот Бојан Стојаноски од ВМРО-ДПМНЕ, кој вкупно 166 пати имал излагање на пленарните седници.

  Покрај тоа што не се обратил на седница, Кадриов е негативен рекордер и кога е во прашање законодавната постапка. Од јануари 2022 година до јуни 2023 година, тој имал поднесено само три амандмани и еден предлог-закон. Стојаноски, пак, е најактивен од младите пратеници во овој дел. Предложил 27 предлог-закони и поднел 158 амандмани.

  Меѓу најмладите десет пратеници најредовна во работата на Собранието била пратеничката Фиснике Бектеши Шаќири од ДУИ, која имала само 10 отсуства во овој 18-месечен период. Најголем број отсуства имала Марија Петрушевска, која 87 пати била оправдано отсутна од работата на Собранието.

  Важно е да се истакне дека во последните три изданија на „Мојот пратеник“ кои ги анализиравме нема ниту еден пратеник со неоправдано отсуство. Тоа најверојатно е грешка, бидејќи е речиси невозможно дека година и половина, баш сите илјадници отсуства на 120-те пратеници во македонското Собрание биле од оправдана причина.

  Сите детали можете да ги погледнете на инфографикот кој го подготвивме од податоците од последните три публикации „Мојот пратеник“:

  Даниел Евросимоски

 • Deputetët e rinj që nuk e hapin gojën, pak iniciativa legjislative dhe një sërë mungesa [Infografik]

  Deputeti Muhamed Kadriov është deputeti i dytë më i ri në Kuvendin e Maqedonisë. Ai është 30 vjeç, është përfaqësues i partisë politike LSDM, dhe ajo që është karakteristike për të është se për një vit e gjysmë nuk ka mbajtur asnjë fjalim të vetëm në seancë plenare.

  Nëse shqyrtojmë edicionet e fundit të botimit parlamentar “Deputeti im”, mund të konkludojmë se në periudhën nga janari i vitit të kaluar deri në qershor të këtij viti, Kadriov është deputeti më pasiv në mesin e 10 deputetëve më të rinj në Kuvend, ndërsa kolegët e tij janë në afërsi të menjëhershme – Safije Sadiki Shaini nga Alternativa, e cila kishte vetëm 4 fjalime, replika ose diskutime në seanca, dhe Artina Qazimi nga Aleanca për Shqiptarët me 6 fjalime.

  Gjatë të njëjtës periudhë, deputeti Bojan Stojanoski nga VMRO-DPMNE diskutoi më së shumti, i cili kishte gjithsej 166 fjalime në seancat plenare.

  Përveç që nuk ka marrë fjalë në seancë, Kadriov gjithashtu mban rekordin negativ kur bëhet fjalë për procedurën legjislative. Nga janari 2022 deri në qershor 2023, ai kishte paraqitur vetëm tre amendamente dhe një propozim-ligj. Stojanoski, ndërkaq, është më aktivi nga deputetët e rinj në këtë pjesë. Ka propozuar 27 propozim – ligje dhe ka paraqitur 158 amendamente.

  Ndër dhjetë deputetët më të rinj, më i rregullti në punën e Kuvendit ishte deputetja Fisnike Bekteshi Shaqiri nga BDI, e cila kishte vetëm 10 mungesa në këtë periudhë 18 mujore. Marija Petrushevska kishte numrin më të madh të mungesave, e cila ka munguar 87 herë me arsye nga puna e Kuvendit.

  Është e rëndësishme të theksohet se në tre edicionet e fundit të “Deputeti im” që analizuam, nuk ka asnjë deputet të vetëm me mungesë të pajustifikuar. Ndoshta është gabim, sepse është pothuajse e pamundur që për një vit e gjysmë, të gjitha mijëra mungesat e 120 deputetëve në Kuvendin e Maqedonisë ishin për një arsye të justifikueshme.

  Mund të shihni të gjitha detajet në infografikun që kemi përgatitur nga të dhënat e tre botimeve të fundit “Deputeti im”:

  Daniell Evrosimoski