Млади добиваат термин за вакцинирање на пунктови каде повозрасните веќе се вакцинирале, вели Филипче

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Бројни реакции во јавноста се појавија откако млади луѓе добија термин и вакцина против Ковид-19, додека некои што претходно се вакцинирале и влегуваат во приоритетната група, се уште чекаат на ред.

  Меѓу оние млади кои имаа шанса да се вакцинираат е и Бленди Ходаи од Сојузот на средношколци.

  „Кога има проблем мора да се делува, а не да се стои на страна. Проблемот е очигледен: многу луѓе се немаат пријавено за вакцинација, што е единствен начин да се стави крај на пандемијата. Јас се пријавив уште пред 1-2 месеци на веб порталот. Ме поканија и истрчав да ја примам вакцината“, напиша тој на својот Фејсбук.

  Но, Националната стратегија за вакцинација се уште не е дојдена до таа фаза за вакцинирање на младите. Министерот Венко Филипче денеска спомена дека ова се случува бидејќи во некои општини или пунктови, поради помал број на пријавени повозрасни граѓани, дел од младите кои веќе се пријавиле, побрзо го добиле нивниот термин.

  Тој појасни дека границата е ставена на граѓани на 40 години, а помладите ќе почекаат да им дојде редот.

  „Помладите беа вакцинирани затоа што во општината или пунктот на којшто се пријавени веќе била исцрпена бројката на вакцинирани постари граѓани. Mеѓутоа еве повторно со новопријавените ставаме акцент на вакцинација на постарите“, надополни Филипче.

  Министерот појасни дека има два начини за добивање термин за вакцинација – преку пријавување во електронскиот систем и ако граѓаните се вработени во институции коишто имаат приоритет согласно Националната стратегија. Иако, како што напомена тој, вторите се во многу помал број меѓу вакцинираните.

  Во меѓувреме, Ходаи преку апел на Фејсбук ги повика своите врсници да разговараат и охрабрат нивните повозрасни роднини да се пријават и вакцинираат.

  „И себе ќе си го заштитат здравјето а нам ќе ни ги заштитат образованието и иднината“, напиша тој.

  Е.П.

 • Të rinjtë marrin termin për vaksinim në pikat ku të moshuarit tashmë janë vaksinuar, thotë Filipce

  Reagime të shumta publike kanë shpërthyer pasi të rinjve u është caktuar termin dhe janë vaksinuar kundër Kovid-19, ndërsa disa që paraprakisht ishin vaksinuar dhe hyjnë në grupin me prioritet ende presin radhë.

  Në mesin e atyre të rinjve që patën kishin shans të vaksinohen është Blendi Hodai nga Unioni i Nxënësve të Shkollave të Mesme.

  “Kur ka problem, duhet vepruar, jo të qëndrojë anash. Problemi është i qartë: shumë njerëz nuk kanë janë paraqitur për vaksinim, që është mënyra e vetme për t’i dhënë fund pandemisë. Unë u paraqita 1-2 muaj më parë në ueb portalin. Më ftuar dhe vrapova të pranoj vaksinën,” shkroi ai në faqen e tij në Facebook.

  Por, Strategjia Nacionale për Vaksinim nuk ka arritur ende në atë fazë për vaksinimin e të rinjve. Ministri Venko Filipçe përmendi sot se kjo ndodh sepse në disa komuna apo pika vaksinimi, për shkak të numrit më të vogël të regjistruar të qytetarëve të moshuar, disa nga të rinjtë që janë regjistruar, më herët kanë marrë termin për vaksinim.

  Ai sqaroi se kufiri është vendosur për qytetarët në moshën 40 vjeç, dhe më të rinjtë do të presin të vijnë në radhë.

  “Të rinjtë u vaksinuan sepse numri i qytetarëve të moshuar të vaksinuar në komunë ose pikën e vaksinimit ku ata janë regjistruar tashmë është shteruar. Sidoqoftë, ja përsëri me personat që janë paraqitur, vëmë theksin tek vaksinimi i të moshuarve “, shtoi Filipçe.

  Ministri sqaroi se ka dy mënyra për të fituar termin për vaksinimin – duke u regjistruar në sistemin elektronik dhe nëse qytetarët janë të punësuar në institucione që kanë prioritet sipas Strategjisë Nacionale. Megjithëse, siç tha ai, këta të fundit janë në numër shumë më të vogël në mesin e të vaksinuarve.

  Hodai, ndërkohë, u bëri apel bashkëmoshatarëve të tij në Facebook të bisedojnë dhe inkurajojnë të afërmit e tyre më të moshuar të paraqiten dhe të vaksinohen.

  “Kështu do të mbrojnë shëndetin e tyre, ndërse ne do të na e mbrojnë arsimin dhe të ardhmen”, shkroi ai.

  E.P.