[Инфографик] Изминатата академска година запишани 52.316 студенти – Како се движеше бројот низ годините?

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Во академската 2023/2024 година која изминува, биле запишани вкупно 52.316 студенти, што претставува намалување за 2.8% во однос на претходната академска година. Бројот на запишани студентки во тековната академска година бил 30.704 или 58.7%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

  Најголем број студенти 40.695 се запишале на државните високообразовни установи, по нив, следуваат приватните високообразовни установи со 11.298 студенти и 323 студенти кои одлучиле да студираат на верските факултети.

  На прва година на студии, во оваа академска година, се запишале 15 330 студенти или 29.3%, но тука се опфатени и студентите што запишуваат прва година по втор, трет и повеќепати.

  На инфографикот во продолжение погледнете како се движел бројот на запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во изминатите 16 академски години.

  Мартин Колоски

 • [Infografik] Vitin e kaluar akademik janë regjistruar 52.316 studentë – Si ka variuar numri ndër vite?

  Në vitin akademik 2023/024 që po përfundon, ishin regjistruar gjithsej 52.316 studentë, që paraqet ulje për 2.8% në lidhje me vitin e kaluar akademik. Numri i studenteve të regjistruar në vitin aktual akademik ka qenë 30.704 apo 58.7%, tregojnë të dhënat e Entit Shtetëror të Statistikave.

  Numër më i madh i studentëve 40.695 janë regjistruar në institutet shtetërore të arsimit të lartë, pas tyre, vijojnë institutet private të arsimit të lartë me 11.298 studentë dhe 323 studentë të cilët kanë vendosur të studiojnë në faklultete fetare.

  Në vitin e parë të studimeve, në këtë vit akademik, janë regjistruar 15,330 studentë apo 29,3%, por këtu përfshihen edhe studentët që regjistrojnë vitin e parë për herë të parë, të dytë, tretë apo më shumë.

  Në infografikun në vijim mund të shihni se si ka variuar numri i studentëve të regjistruar në shkollat e larta profesionale dhe fakultetet në 16 vitet e kaluara akademike.

  Martin Koloski