„Гола Планина Колектив“ ја лансира издавачката куќа „Мртов коњ“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „Мртов коњ“ е самостојна издавачка куќа од Македонија, тазе создадена од „Гола Планина Колектив“. Од колективот велат дека ова е само отслик на едно движење што се случува на сцената во регионот. Притоа, потребна е поддршка на независната сцена.

  „Сакаме колективот да си остане колектив, да функционира на природна и другарска база. А, ова да биде гранка за сите музичари и бендови што се дел, или пак не се дел од колективот – да можат да искористат шанса да издаваат со ‘Мртов коњ’, вели Марко Печеновиќ од „Гола Планина Колектив“.

  Тој посочува дека издаваштвото им е многу важно. Да може да ја издаваат музиката на начин што сметаат дека е најсоодветен, целосно независно, но истовремено да даваат платформа, помош и ветер во грб.

  „Бендот што сака да издава, ќе издава преку нас, ама заеднички. Ниту бендот ќе биде сам, ниту ние сами. Заедно ги правиме работите. Ќе помагаме колку можеме. Со ‘Мртов коњ’ главно е потребата од издавачка куќа, да можеме да ги пласираме работите онака како што сакаме, а притоа да се отвораат можности и за соработки со принтарии, дистрибуции и сл“, објаснува Печеновиќ.

  Прв на листата изданија ќе биде новиот албум на „Луфтанза“ – „Далеку од вистинското нешто“, кој на 30 март ќе биде промовиран во „Станица 26“.

  „Имаме планови и за наредниот период. Нема да има стоп, веќе имаме агенда за наредните 4-5 месеци. Ќе ја направиме оваа гранка (‘Мртов коњ’), за да си ја направиме сами и да ја разработиме. Значи, онлајн дистрибуција, физичка, цедиња, зависи од бенд до бенд кој што сака да направи и како сака да работи. Ќе помагаме колку можеме“, посочува Печеновиќ.

  Инаку, „Гола Планина Колектив“ изминативе неколку години се обедини преку повеќе млади бендови и изведувачи, што живеат во заедничка синергија, дел од новиот музички бран што ја размрда и освежи домашната независна сцена: „Луфтанза“, „Корпорација Вагина“, „Дивоградба“, „Кат јор нипл“, „АТА“, „Алембик“, „Занаду“, „КЕМ“, „Пич Вајс“, „Конспираси“, „Короужн“, „Кенопсија“, „Димиш“, „Стој, После!“…

  Оваа листа витално се надоградува, проширува и изменува, додека „Гола Планина“ поттикнува млади автори да создаваат своја музика. Истовремено, создава заедница каде уметниците можат да учат еден од друг и да растат заедно.

  Неодамна „Гола Планина“ заедно со другарите во Градскиот парк во Скопје го организираа и „Сепак се врти“, потполно независен DIY фестивал, за да му пркоси на зачмаеното стоење во место со музика и другарство.

  Бојан Шашевски

 • “Gola Planina Kolektiv” lansoi shtëpinë botuese “Kali i vdekur”

  “Kali i vdekur” është shtëpi botuese e pavarur nga Maqedonia, e sapo krijuar nga “Gola Planina Kolektiv”. Nga kolektivi thonë se, kjo është vetëm një pasqyrim e një lëvizje që ka ndodhur në skenën e rajonit. Prandaj, nevojitet mbështetja e skenës së pavarur.

  “Duam që kolektive të mbetet kolektiv, të funksionojë në bazë natyrore dhe shoqërore. Ndërsa, kjo të jetë degë e të gjithë muzikantëve dhe grupeve që janë pjesë, apo nuk janë pjesë e kolektivit – të mudn ta shfrytëzojnë shansin të botojnë me “Kalin e vdekur”, thotë Markon Peçenoviq nga “Gola Planina Kolektiv”.

  Ai thekson se, botimi është shumë i rëndësishëm për ta. Të mund ta publikojnë muzikën në një mënyrë që vlerësojnë se është më adekuate, tërësisht e pavarur, por njëkohësisht të japin platforma, ndihmë dhe erë në shpinë. 

  “Bendi që dëshiron të publikojmë, do të publikojë përmes neve, por bashkarisht. As bendi nuk do të jetë vet, as ne vetë. I bëjmë punët së bashku. Do të ndihmojmë sa mundemi. Me “Kalin e vdekur” kryesisht është nevoja e shtëpisë botuese, të mund t’i plasojmë gjërat ashtu siç duam, ndërsa me këtë të hapen mundësitë edhe për bashkëpunime me printues, distribucione e ngjashëm”, sqaron Peçenoviq. 

  I pari në listën e publikimeve do të jetë albumi i ri i “Luftanza” – Далеку од вистинското нешто“, i cili do të promovohet më 30 mars në “Stanica 26”.

  “Kemi plane edhe për periudhën e ardhshme. Nuk do të ketë ndalesa, veç më kemi agjendë për 4-5 muajt e ardhshëm. Do ta bëjmë këtë degë (“Kalin e vdekur”), që ta bëjmë vetë dhe ta përpunojmë. Do të thotë, varet prej bendit kush çfarë dëshiron të bëjë dhe si dëshiron të punojë, shpërndarje online, fizike, cd-ja. Do të ndihmojmë sa mundemi”, thekson Peçenoviq.  

  Ndryshe, “Golla Pllanina Kolektiv”, viteve të fundit është bashkuar përmes disa bendeve dhe interpretuesve të rinj, të cilët jetojnë në sinergji të përbashkët, një pjesë e valës së re muzikore që tundi dhe freskoi skenën e pavarur vendore: “Luftanza”, “Korporacija Vagina”, “Divogradba”, “Kat jor nipl”, “ATA”, “Allembik”, “Zanadu”, “KEM”, “Piç Vajs”, “Konspirasi”, “Korouzhn”, “Kenopsija”, “Dimish”, “Stoj”, “Posle!”…

  Kjo listë po përmirësohet, zgjerohet dhe ndryshohet në mënyrë vitale, derisa “Gola Planina” nxitë autorë të ri të krijojnë muzikën e tyre. Njëkohësisht, krijon bashkësi ku artistët mund të mësojnë nga njëri tjetri dhe të rriten së bashku.

  Së fundmi, “Gola Planina” së bashku me shokët organizuan në Parkun e qytetit në Shkup festivalin “Sepak se vrti”, një festival tërësisht i pavarur DIY, për të sfiduar qëndrimin e pistë me muzikë dhe shoqëri.

  Bojan Shashevski