[Галерија] Дискриминирачки и неинклузивни содржини во учебници за средно

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „Семејството е логичка последица на бракот, а бракот е општествено признаен однос помеѓу мажот и жената“, стои во поглавјето „Семејство“ во учебникот по Граѓанско образование, додека постои цело поглавје за „Вработување на куќни помошнички“ во учебникот по Основи на јавното право од кои учат средношколците од четврта година.

  Фотографии од овие учебници ни ги достави наш читател преку платформата „Пријави проблем“, преку кои реагира на повеќе дискриминаторски, неинклузивни и навредливи содржини.

  Од учебникот по Граѓанско образование за 4-та година средно образование

  Од учебникот по Граѓанско образование за 4-та година средно образование

  Од учебникот по Граѓанско образование за 4-та година средно образование

  Од учебникот по Основи на јавното право за 4-та година средно образование

  Од учебникот по Основи на јавното право за 4-та година средно образование

   

  Од учебникот по Основи на јавното право за 4-та година средно образование

  Од учебникот по Основи на јавното право за 4-та година средно образование

  Авторка на учебникот Граѓанско образование е Гордана Трајкова Костовска, додека учебникот Основи на јавното право е изработен од Македон Славковски. Двата учебници се одробрени со решение на Министерот за образование и наука од јули 2010 година, кога на чело на институцијата се наоѓаше Никола Тодоров.

  Овие два учебници не можат да се најдат меѓу предметите на интернет страницата на Министерството за образование и наука за кои се објавени повици за изработка на нови учебници или пак за исправки и дополнувања на текстот на учебникот.

  Ова не се единствените учебници за кои граѓани реагираа последниов период. Од Сојузот на средношколци на С. Македонија пред половина месец реагираа на многу грешки и проблеми во врска со учебниците. Ревизијата на учебниците беше тема и на дискусијата на Радио МОФ пред точно две години, каде од МОН најавија дека преку измените на Законот за учебници полесно ќе се воочуваат грешки и ќе се пристапува кон корекција на учебниците.

 • (Galeri) Përmbajtje diskriminuese dhe jo inkluzive në librat shkollor për arsim të mesëm

  “Familja është pasojë logjike e martesës, ndërsa martesa është marrëdhënie shoqërore e pranuar ndërmjet burrit dhe gruas”, qëndron në kapitullin “Familja” në librin shkollor për Arsim shoqëror, ndërsa ekziston një kapitull i tërë për “Punësimin e punëtoreve shtëpiake” në librin shkollor për Bazat e të drejtës themelore nga të cilat mësojnë nxënësit e shkollave të mesme të vitit të katërt.

  Fotografi nga këto libra shkollor, na dërgoi lexuesi jonë nëpërmjet platformës “Denonco problem”, nëpërmjet të së cilës reagon për më tepër përmbajtje diskriminuese, jo inkluzive dhe ofenduese.

   

  Nga libri shkollor për Shoqëri qytetare për vitin e 4-t të shkollës së mesme

  Nga libri shkollor për Shoqëri qytetare për vitin e 4-t të shkollës së mesme

  Nga libri shkollor për Shoqëri qytetare për vitin e 4-t të shkollës së mesme

  Nga libri shkollor Bazat e të drejtës publike për vitin e 4-t të shkollës së mesme

  Nga libri shkollor Bazat e të drejtës publike për vitin e 4-t të shkollës së mesme

   

  Nga libri shkollor Bazat e të drejtës publike për vitin e 4-t të shkollës së mesme

  Nga libri shkollor Bazat e të drejtës publike për vitin e 4-t të shkollës së mesme

  Autorja e librit Arsim shoqëror është Gordana Trajkova Kostovka, ndërsa librin Bazat e të drejtës publike e ka punuar Makedon Sllavkovski. Të dy librat janë aprovuar me aktvendim të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës nga korriku I vitit 2010, kur në krye të këtij institucioni ishte Nikolla Todorov.

  Këta dy libra shkollor nuk mund të gjenden në mesin e lëndëve në internet faqen e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës për të cilët janë publikuar thirrje për përpilimin e librave të rinj ose për korrigjime dhe plotësime të tekstit të librit shkollor.

  Këta nuk janë librat e vetëm shkollor për të cilët kanë reaguar qytetarët gjatë periudhës së fundit. Nga Unioni i Nxënësve të Shkollave të mesme në R. e Maqedonisë së Veriut, para gjysmë muaj reaguan në lidhje me shumë gabime dhe probleme me librat shkollor. Revizioni i librave shkollor ishte temë e diskutimin edhe në Radio MOF para saktë dy vjet, ku nga MASH, paralajmëruan se nëpërmjet ndryshimeve të Ligjit për libra shkollor më lehtë do të konstatohen gabimet dhe do t’i qasen korrigjimit të librave shkollor.