Недостасуваат учебници и полни се со грешки – средношколци најавија бојкот ако не се реши проблемот

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • На еден средношколец во просек му недостасуваaт еден до три учебници во текот на учебната година, покажа онлајн анкетата на Сојузот на средношколци на С. Македонија, во која вклучија искуства на 343 средношколци од повеќе градови.

  Педесет отсто од учениците во стручните училишта немаат учебници, додека кај гимназиите со овој проблем се соочуваат 20 отсто од учениците.

  Оттаму посочуваат дека секој почеток на учебната година учениците имаат бројни проблеми што го попречуваат нормалниот тек на образованието. Вината за тоа ја лоцираат кај Министерството за образование и наука и Владата.

  „Учебниците имаат многубројни технички грешки во нивната содржина. Спротивно на законите, учебниците продолжуваат да циркулираат од ученик на ученик повеќе од 5 години. Не постои корелација помеѓу наставните програми и наставните предмети. Учениците купуваат учебници од одредени професори и фотокопираат, и покрај тоа што се вели дека учебниците се бесплатни. Не секој може да си го дозволи тоа. Неколку ученици нѐ известија и дека „одредени професори“ продаваат учебници без истите да бидат рецензирани и лекторирани“, посочи ученикот Бленди Ходаи од Сојузот за Радио МОФ.

  Тој вели дека откако ги добиле резултатите од онлајн анкетата се обиделе да побараат одговор од МОН за овој проблем. Но, оттаму вината за недостатокот на учебници ја префрлуваат кај училиштата, тврдејќи дека тие не поднеле на време барања за замена на учебниците.

  „Бевме до училиштата во Скопје, Штип, Тетово и Гостивар каде ги побаравме барањата и видовме дека на време се испратени до МОН“, вели Ходаи.

  „Нашето прашање за МОН е: Дали наоѓате време да работите на барањата за недостаток на учебници доставени од страна на училиштата? Ако овие барања и понатаму продолжуваат да се негираат, Сојузот на средношколци на Република Северна Македонија ќе преземе други демократски чекори за решавање на овие проблеми“, нагласија од Сојузот за време на прес-конференцијата на која пред неколку дена ги презентираа наодите.

  МОН: Во тек е набавката на нови учебници

  Од Министерството за образование и наука за Радио МОФ велат дека набавката на нови учебници е во тек. Оттаму информираат дека веќе се потпишани одлуки за избор на најповолен понудувач согласно Законот за јавни набавки, кој ќе ги испечати учебниците – дел постојни и дел целосно нови кои никогаш досега не се користеле.

  „Ова е процес кој не бил успешен неколку години наназад и поништуван поради различни причини. Сега конечно, очекуваме постапката да биде целосно завршена и учениците да ги добијат новите учебници по печатењето час поскоро“, велат од МОН.

  Во однос на забелешките на Сојузот на средношколци за грешките во учебниците, од МОН велат дека по нивната анкета во 2017 година помеѓу наставниците во основните и средните училишта за содржините на учебниците, се извршила корекција и повторно печатење следната година.

  Сепак, од Сојузот на средношколци се одлучни – ако проблемот со учебниците и понатаму не е решен, тие ќе започнат бојкот на наставата и протести.

  Е.П.

 • Mungojnë libra shkollor dhe janë plot me gabime – nxënësit e shkollave të mesme paralajmëruan bojkot nëse nuk zgjidhet problemi

  Një nxënësi të shkollës së mesme, mesatarisht i mungojnë një deri në tre libra shkollor gjatë vitit shkollor, tregoi onlajn anketa e Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në Maqedoninë e Veriut, në të cilën u përfshinë përvojat e 343 nxënësve të shkollave të mesme nga më shumë qytete.

  Pesëdhjetë përqind e nxënësve në shkollat e mesme nuk kanë libra shkollor, ndërsa te gjimnazet me këtë problem ballafaqohen 20 përqind e nxënësve.

  Ata thonë se çdo fillim të vitit shkollor, nxënësit kanë probleme të shumta të cilat pengojnë rrjedhën normale të arsimit. Fajin për këtë e përcaktojnë te Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe te Qeveria.

  “Librat shkollor kanë shumë gabime teknike në përmbajtjen e tyre. Në kundërshtim me ligjet, librat shkollor vazhdojnë të qarkullojnë nga nxënësi në nxënës më shumë se 5 vjet. Nuk ekziston korrelacion ndërmjet programeve mësimore dhe lëndëve mësimore. Nxënësit blejnë libra shkollor nga profesorë të caktuar dhe bëjnë fotokopje edhe përpos asaj që thuhet se librat shkollor janë pa pagesë. Secili nuk mund ta lejojë këtë. Disa nxënës na njoftuan edhe atë se “profesorë të caktuar” shesin libra shkollor, të njëjtit pa pasur recension dhe pa lekturë”, tha nxënësi Blendi Hodai nga Unioni për Radio MOF.

  Ai thotë se pasi i kanë marrë rezultatet nga onlajn anketa, janë përpjekur të kërkojnë përgjigje nga MASH, në lidhje me këtë problem. Por, nga atje fajin për mungesën e librave shkollor e hedhin te shkollat, duke thënë se ato nuk kanë paraqitur në kohë kërkesë, për këmbimin e librave shkollor.

  “Ishim në shkollat në Shkup, Shtip, Tetovë dhe Gostivar, ku i kërkuam kërkesat dhe pamë se në kohë janë dërguar në MASH”, thotë Hodai.

  “Pyetja jonë për MASH është: A gjeni kohë të punoni në kërkesat për mungesën e librave shkollor të paraqitura nga shkollat? Nëse këto kërkesa edhe më tutje vazhdojnë të mohohen, Unioni i nxënësve të shkollave të mesme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të ndërmarrë masa të tjera demokratike për zgjidhjen e këtyre problemeve”, theksuan nga Unioni gjatë pres konferencës në të cilën para disa dite i prezantuan konstatimet.

  MASH: Në rrjedhë është furnizimi për libra të ri shkollor

  Nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës për Radio MOF thonë se furnizimi i librave të rinj shkollor është në rrjedhë. Prej atje informojnë se tani më janë nënshkruar vendime për zgjedhjen e ofertuesit më të volitshëm në pajtim me Ligjin për prokurime publike, kush do të shtypë librat shkollor – një pjesë ekzistuese dhe një pjesë tërësisht të reja të cilat asnjëherë deri tani nuk janë përdorur.

  “Ky është proces i cili nuk ka qenë i suksesshëm disa vite me radhe dhe është anuluar për shkaqe të ndryshme. Tani përfundimisht, presim procedura të përfundojë tërësisht dhe nxënësit të fitojnë libra shkollor të rinj pas shtypjes së tyre, sa më parë”, thonë nga MASH.

  Në lidhje me vërejtjet e Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në lidhje me gabimet në librat shkollor, nga MASH thonë se në anketën e tyre të realizua në vitin 2017, me mësimdhënësit në shkollat fillore dhe të mesme për përmbajtjen e librave shkollor, është bërë korrigjim dhe përsëri janë shtypur vitin e ardhshëm.

  Megjithatë, nga Unioni i nxënësve të shkollave të mesme janë të vendosur – nëse problemi me librat shkollor edhe më tutje nuk zgjidhet, ata do të fillojnë të bojkotojnë mësimin dhe do të dalin në protesta.

  E.P.