[Фото + Видео] Втор протест на студентите од ФИНКИ – „Немаме зграда трчаме до Влада“

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Под мотото „Немаме зграда трчаме до Влада“ студентите и раководството на ФИНКИ преку протестен маратон го одбележаа 13-годишното постоење на Факултетот. 

  Маратонот почна во Градскиот парк а заврши точно пред Владата каде студентите предводени од деканот на Факултетот, Боро Јакимовски побараа решавање на нивниот просторен проблем. 

   

  View this post on Instagram

   

  A post shared by Радио МОФ (@radiomof)

  Според Јакимовски, на ФИНКИ во моментов студираат околу пет и пол илјади студенти кои следат настава на неколку факултети од техничкиот кампус во Карпош. Бараките кои ги имаат студентите не можат да ги задоволат потребите и затоа се принудени да ги користат предавалните и на соседните Техничко-технолошкиот факултет, Електромашинскиот и на Педагошкиот факултет.

  „Во очекување сме на позитивен одговор од Владата за дислокација на Бирото за развој на образованието од техничкиот кампус, со цел привремено да се решат нашите просторни проблеми, тука дојдовме да ја подигнеме свесноста за следната влада што побрзо да се зафати со трајно решение на нашиот проблем. Во изминатите десет дена, по нашиот прв протест, активно комунициравме со претставници од разни институции коишто ги посочи Владата, за изнаоѓање трајно решение, но засега тоа е невозможно да се направи. Затоа се’ уште стоиме на нашето барање да се ослободи што е можно повеќе простор во техничко-технолошкиот кампус за да можеме да го реновираме и од 1 октомври да почнеме со настава во тие простории“, изјави Јакимовски и додаде дека од утрешната седница на Владата очекува позитивен одговор на нивните барања. 

  Фото: РадиоМОФ

  Според студентите решавањето на просторниот проблем е од исклучителна важност. Тие од протестниот маратон им порачаа на надлежните дека зградата во моментов им е најпотребна.

  „Често се случува да имаме неколку предавања по ред во бараки тоа е едно, а друго често се случува и неколку колоквиуми да се совпаѓаат еден со друг односно, да полагаме два предмети во ист термин и тоа е крајно нехумано. Тоа се случува поради тоа што немаме простор“, изјави еден од студентите.  

  Фото: РадиоМОФ

  Инаку ова е втор протест на студентите и раководството на ФИНКИ. Првиот протест беше пред околу десетина дена на булеварот пред Владата каде студентите  улицата је претворија во амфитеатар, си се „држеше настава“. 

  Присутните и на првиот протест побараа властите да обезбедат соодветни просторни услови и модерен објект за овој факултет, кој со 5.000 студенти е најбројниот во Македонија. 

  Симона Паскоска

 • [Foto+Video] Protesta e dytë e studentëve të FSHIIK – “Nuk kemi ndërtesë vrapojmë deri te Qeveria”

  Nën moton “Nuk kemi ndërtesë vrapojmë deri te Qeveria” studentët dhe udhëheqësia e FSHIIK përmes një maratone protestuese shënoi 13 vjetorin e funksionimit të fakultetit.

  Maratona filloi në Parkun e Qytetit ndërsa përfundoi para Qeverisë ku studentët e udhëhequr nga dekani i Fakultetit, Boro Jakimovski kërkuan zgjidhje të problemit të tyre hapësinor.

  Sipas Jakimovskit, momentalisht në FSHIIK studiojnë rreth pesë mijë e gjysë studentë të cilët ndjekin ligjerata në disa fakultete nga kampusi teknik në Karposh. Barakat të cilat kanë studentë nuk mund t’i përmbushin nevojat dhe për këtë detyrohen t’i shfrytëzojnë sallat e ligjeratave edhe të fakulteteve fqinje, Fakultetit  Tekniko – Teknologjik, Elektromekanik dhe Pedagogjik.

  “Jemi në pritje të një përgjigje pozitive nga Qeveria për dislokimin e Byros për zhvillim të arsimit nga kampusi teknik, me qëllim që përkohësisht të zgjidhen problemet tona hapësinore, këtu erdhëm që ta ngremë vetëdijen për qeverinë e ardhshme që sa më shpejtë të gjejë zgjidhje të përhershme të problemit tonë. Në dhjetë ditët e kaluara, pas protestës sonë të parë, komunikojmë në mënyrë aktive me përfaqësues nga institucione të ndryshme të cilat i theksoi Qeveria, për gjetjen e një zgjidhje të përhershme, por deri më tani ajo është e pamundur të bëhet. Për këtë, ende qëndrojmë në kërkesën tonë që të lirohet sa më shumë hapësirë të jetë e mundur në kampusin tekniko – teknologjik që të mund ta rinovojmë dhe nga 1 tetori të fillojmë me mësim në ato hapësira”, deklaroi Jakimovski dhe shtoi se nga seanca e nesërme në Qeveri pret përgjigje pozitive të kërkesave të tyre.

  Sipas studentëve, zgjidhja e problemit hapësinor është e një rëndësie të jashtëzakonshme. Ato nga maratona protestuese porositën institucionet kompetente se, momentalisht ndërtesën e kanë më së shumti të nevojshme.

  “Shpesh ndodhë të kemi disa ligjerata me radhë në baraka ajo është një, ndërsa tjetra, shpesh ndodhë edhe disa kolokiume të përputhen njëri me tjetrin, përkatësisht të testohemi në dy lëndë në të njëjtin termin dhe ajo është skajshmërisht johumane. Ajo ndodhë për shkak se nuk kemi hapësirë”, deklaroi njëri nga studentët.

  Ndryshe, kjo është protesta e dytë e studentëve dhe udhëheqësisë së FSHIIK. Protesta e parë ishte para rreth dhjetë ditëve në bulevardin para Qeverisë, ku studentët e shndërruan rrugën në amfiteatër, mbahej “ligjerata”.

  Edhe në protestën e parë, të pranishmit kërkuan që autoritetet të sigurojnë kushte adekuate hapësinore dhe objekt modern për këtë fakultet, i cili me 5.000 studentë është më i madh në Maqedoni.

  Simona Paskoska