Филозофијата ќе биде слободен изборен предмет во четврто, петто и шесто одделение

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Почнувајќи од наредната учебна година, учениците од четврто, петто и шесто одделение ќе имаат можност да одберат Филозофија како слободен изборен предмет, соопштија вчера од Филозофското друштво на Македонија.

  За разлика од задолжителниот предмет Филозофија за четврта година средно образование, предметот Филозофија за основно образование не претставува изучување на историјата на филозофијата или анализа на апстрактни филозофски идеи, велат оттаму.

  „Низ конкретни примери претставени низ приказни, мисловни експерименти и друштвени игри, преку техники засновани на иновативниот пристап на Филозофија со деца, учениците ќе дискутираат за вечните филозофски прашања за праведноста, слободата, пријателството, вистината, убавината. Предметот Филозофија има цел да ги негува и развива детската вчудовиденост, љубопитноста, критичкото и творечко мислење и имагинацијата, врз база на принципот ‘не постои погрешен одговор’, без притоа детето да биде наведувано или да му бидат наметнувани гледишта и ставови кои самото ги нема промислено“, истакнаа од Филозофското друштво на Македонија.

  Тие наведуваат дека предметот Филозофија со деца е воведен во основните училишта во многу држави во светот, а неговото воведување во раното образование го препорачува и УНЕСКО со цел да се развие критичко и креативно размислување, да се прифатат демократските вредности и да се развијат вештини за мирен општествен дијалог.

  „Во 2016 година, УНЕСКО отвори Катедра за практикување на Филозофија со деца, разбирајќи ја оваа дисциплина како основа за меѓукултурен дијалог и социјална трансформација. Оваа дисциплина се развива од 1970-тите години, почнувајќи од Метју Липман, кој покажа дека децата кои имале можност да учат филозофија уште од мали нозе напредуваат на два важни начини: тие се способни за јасно, прецизно, разумно и критичко размислување но, исто така, се отворени и за идеите и ставовите на другите“, додадоа од Филозофското друштво.

  Наставната програма, прирачникот за наставниците, и оригиналните и иновативни дидактички материјали за предметот Филозофија, се изработени во рамките на ЕРАЗМУС+ проектот „Филозофија со деца за поширока социјална инклузија – SOPHIE“.

  Инаку, наставната програма и прирачникот за наставници се достапни на интернет страната на Бирото за развој на образованието.

 • Filozofia do të jetë lëndë e lirë zgjedhore në klasën e katërt, të pestë dhe të gjashtë

  Duke filluar nga viti i ardhshëm shkollor, nxënësit e klasës së katërt, të pestë dhe të gjashtë do të kenë mundësi të zgjedhin filozofinë si lëndë të lirë zgjedhore, kumtuan dje nga Shoqata e Filozofisë së Maqedonisë.

  Për dallim nga lënda obligative filozofia për vitin e katërt të shkollës së mesme, lënda filozofia për arsim fillor nuk paraqet mësim të historisë së filozofisë apo analizë të ideve abstrakte filozofike, thonë nga aty.

  “Përmes shembujve konkret të paraqitura përmes tregimeve, eksperimenteve të mendimit dhe lojëra me shoqëri, përmes teknikave të bazuara në qasjen inovative të filozofisë me fëmijë, nxënësit do të diskutojnë për çështjet e përjetshme filozofike të drejtësisë, lirisë, miqësisë, të vërtetës, bukurisë. Lënda filozofia ka për qëllim t’i kultivojë dhe zhvillojë habinë, kureshtjen, mendimin dhe imagjinatën kritike dhe kreativë të fëmijëve, në bazë të parimit “nuk ekziston përgjigje e gabuar”, pa iu imponuar fëmijëve këndvështrime dhe qëndrime të cilat nuk i ka menduar vetë”, theksuan nga Shoqata e Filozofisë të Maqedonisë.

  Ata theksojnë se, lënda filozofia me fëmijë është vendosur në shkollat fillore në shumë shtete të botës dhe vendosjen e saj në arsimin e hershëm e rekomandon edhe UNESCO me qëllim që të zhvillohet mendimi kritik dhe kreativ, të pranohen vlerat demokratike dhe të zhvillohen aftësi për dialog paqësor shoqëror.

  “Në vitin 2016, UNESCO hapi katedër për praktikimin e filozofisë me fëmijë, duke e kuptuar këtë disiplinë si bazë për dialog ndërkulturor dhe transformim social. Kjo disiplinë zhvillohet nga viti 1970, duke filluar nga Metju Lipman, i cili tregoi se, fëmijët që kanë pasur mundësi të mësojnë filozofi që në moshë të vogël përparojnë në dy mënyra të rëndësishme: ato janë të aftë për mendim të qartë, preciz dhe kritik por, gjithashtu, janë të hapur edhe për idetë dhe qëndrimet e të tjerëve”, shtuan nga Shoqata e Filozofisë.

  Programi i tyre, doracaku për mësimdhënësit dhe materialet didaktike origjinale dhe inovative për lëndën filozofia janë përgatitur në kuadër të projektit të ERAZMUS + “Filozofia me fëmijë për inkluzion më të gjerë social – SOPHIE”.

  Ndryshe, programi mësimor dhe doracaku për mësimdhënës janë të qasshëm në faqen e internetit të Byrosë për zhvillim të arsimit.