Црвен Крст: Мобилни екипи и волонтери ќе патролираат низ Скопје поради топлотните бранови

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • За справување со топлинските бранови Црвениот Крст на град Скопје подготви акционен план кој опфаќа теренски активности со 20 волонтери од Тимот за одговор при катастрофи и 6 возила кои ќе патролираат низ централното градско подрачје и на поголемите автобуски постојки денеска (19 јуни), четврток (20 јуни) и петок (21 јуни) во периодот од 11 до 16 часот.

  „Согласно искуствата од претходните години, мобилни екипи составени од лекар или парамедик ќе патролираат низ Скопје, ќе се дистрибуира вода, флаери со совети, ќе се мери притисок на граѓани кои ќе се пожалат на тегоби, а за потешките случаи ќе биде обезбеден и транспорт до најблисата медицинска установа или до домот на лицето“, информираат од Црвен Крст.

  Оттаму велат дека активностите ќе продолжат согласно прогнозите за високите температури.

  Дополнително, планот ја опфаќа и грижата за здравствената и психо-физичката состојба на бездомниците во Скопје.

  „Во пунктот за бездомници во Момин Поток на располагање ќе биде мобилниот телефон 071/223-972 за дојави од страна на граѓани за бездомници кои се погодени од топлотен бран“, велат од Организацијата.

  Оваа година ваквите активностите се поддржани од Државна Лотарија.

 • Kryqi i Kuq: Ekipe lëvizëse dhe vullnetarë do të patrullojnë nëpër Shkup për shkak të valës së të nxehtit

  Për t’u përballur me valën e të nxehtit, Kryqi i Kuq i qytetit të Shkupt ka përgatitur plan aksionar i cili përfshin aktivitete të terrenit me 20 vullnetare nga ekipi për reagim ndaj fatkeqësive dhe 6 automjete të cilat do të patrullojnë nëpër zonën qendrore të qytetit dhe në stacionet më të mëdha të autobuesve sot (19 qershor), të enjten (20 qershor) dhe të premten (21 qershor) në periudhën prej orës 11 deri në 16.

  “Në përputhje me përvojat nga vitet e kaluara, ekipe lëvizëse të përbërë nga mjek apo ndihmës do të patrullojnë në Shkup, do të shpërndajnë ujë, fletushka me këshilla, do t’u matet tensioni qytetarëve që do të ankohen, ndërsa për raste më të rëndë do të sigurohet edhe transport deri te instituti më i afërt mjekësor apo deri te shtëpia e personit”, informojnë nga Kryqi i Kuq.

  Prej aty thonë se, aktivitetet do të vazhdojnë në përputhje me prognozat për temperaturat e larta. Po ashtu, plani përfshin edhe kujdesin për gjendjen shëndetësore dhe psiko – fizike të personave të pastrehë në Shkup.

  “Në pikën për të pastrehë në Momin Potok do të jetë në dispozicion numri i telefonit 071/223-972 për paraqitje nga ana e qytetarëve për të pastrehë të cilët janë goditura nga vala e të nxehtit”, thonë nga organizata.

  Aktivitetet e këtilla këtë vit mbështeten nga Llotaria Shtetërore.