Активисти и жители на Аеродром со протест побараа „Васко Карангелески“ да не стане смртоносен булевар

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Покрај улицата „Васко Карангелески“ во општината Аеродром синоќа се одржа нов протест. Активисти и локални граѓани побараа еколошко, одржливо и безбедно решение на улицата, а не таа да стане булевар со четири ленти, веднаш до училиште. Дополнително се револтирани од уништувањето на дрвјата и зеленилото на овој потег во Аеродром.  

  „Небезбедно е за нашите деца. Ова го доживуваме и како еколошка катастрофа – сечење долгодишни дрвја. Веќе од едната страна е проширена, а од оваа страна барем да не се сечат дрвјата, затоа што се природен штит на зградите. Ако ги дислоцираат, пресадат, тие нема да продолжат да виреат“, вели локалец што беше присутен на протестот.

  Тој посочува дека се староседелци во Стар Аеродром, долги години живееле во најубавиот дел од Скопје, но последниве 10-15 години е упропастен, пренаселен, што влијае и на квалитетот на живот.

  „Верувам дека ќе има разбирање од авторитетите. Народот не го сака ова, а тие треба да работат во функција на народот. Би требало да имаат слух “, посочува жителот на Аеродром.

  Фото: Радио МОФ

  Од Зелен Хуман Град (ЗХГ) потенцираа дека по силните реакции на крајот на 2021 година и со смената на градоначалниците во Скопје и Аеродром, годинава добиле јавно ветување за соодветно сообраќајно решение, но сепак тоа не се случило.

  „Ние се согласивме на компромисно решение заедно со жителите, за да се дополни една лента, а не булевар, писта каде со голема брзина ќе поминуваат возила и деца ќе бидат изложени на ризик“, вели Драгана Велковска од Зелен Хуман Град.

  Активистката и советничка во Град Скопје потсетува дека имаше сеча на некои од дрвјата во април 2022, иако било ветувано дека ќе бидат зачувани.

  Сеча на дрвја на „Васко Карангелески“ во скопски Аеродром – граѓани негодуваат

  „По тој инцидент, потоа дрвјата почнаа да се ‘преместуваат’, меѓутоа тоа не е решение. Овде, доколку се спроведе таквото ‘решение’, ќе има двојно повеќе асфалт и бетон, а тоа значи уште урбани топлински острови во Скопје. Тоа значи уништување на зелен појас, бидејќи зелен појас не се само дрвјата, туку и тревата, грмушките и сл. А, сите знаеме како тие влијаат за намалување на летните температури. Но, најголем проблем е безбедноста. На само 800 метри е булеварот ‘Србија’ и нема никаква потреба пред основно училиште да се поставува булевар со четири ленти, кој е ризичен и за децата, родителите и бабите и дедовците што ги земаат од училиште“, нагласи Велковска.

  Од Зелен Хуман Град генерално бараат да не се дозволува автоцентричност на улиците, туку Скопје да се планира визионерски, одржливо и низ призма на превртена сообраќајна пирамида. Само така, велат активистите, ќе се заштитат пешаците, велосипедистите и ќе се намалат жртвите во сообраќајот.

  Оттука, бараат граѓаните да бидат консултирани за процесот и итно да се стопираат градежните активности и проширувањето на „Васко Карангелески“.

  „Доколку е потребно Зелен Хуман Град ќе поднесе и иницијатива за суспензија за овој дел од Генералниот урбанистички план. За тоа, ќе ни треба соработка и поддршка и од останатите советници од Градот Скопје, бидејќи треба да се донесе со мнозинство. Се надеваме дека нема да дојде до тоа, надлежните ќе донесат одлуки во корист на граѓаните. Деновиве многу се зборуваше за јавниот интерес, еве сега прилика да се покаже на дело“, посочи Велковска од Зелен Хуман Град.

  М.К. – Б.Ш.

 • Aktivistët dhe banorët e aeroportit protestuan dhe kërkuan që “Vasko Karangeleski” të mos shndërrohet në bulevard vdekjeprurës.

  Mbrëmë u mbajt protestë e re në rrugën “Vasko Karangeleski” në komunën e Aerodromit. Aktivistët dhe qytetarët vendas kërkuan zgjidhje ekologjike, të qëndrueshme dhe të sigurt për rrugën, jo për t’u shndërruar në një bulevard me katër korsi, ngjitur me shkollën. Ata janë të revoltuar edhe nga shkatërrimi i pemëve dhe gjelbërimit në këtë pjesë të Aerodromit.

  “Është e pasigurt për fëmijët tanë. Ne e përjetojmë këtë edhe si një fatkeqësi mjedisore – prerja e pemëve shumëvjeçare. Tashmë është zgjeruar nga njëra anë dhe nga kjo anë të paktën të mos priten pemët, sepse janë mburojë natyrale për ndërtesat. Nëse i zhvendosin, i transplantojnë, nuk do të vazhdojnë të lulëzojnë”, thotë një vendas i pranishëm në protestë.

  Ai tregon se janë vendas të Aerodromit të Vjetër, gjatë kohë kanë jetuar në pjesën më të bukur të Shkupit, por në 10-15 vitet e fundit lagjja është rrënuar, mbipopulluar, gjë që ndikon edhe në cilësinë e jetës.

  Besoj se do të ketë mirëkuptim nga autoritetet”. Populli nuk e dëshiron këtë dhe duhet të punojnë në shërbim të popullit. Duhet të kenë kuptim”, thotë banori i Aerodromit.

  Фото: Радио МОФ

  Nga Zelen Human Grad (ZHG) theksuan se pas reagimeve të forta në fund të vitit 2021 dhe me ndryshimin e kryetarëve të komunave në Shkup dhe Aerodrom, këtë vit kanë marrë premtim publik për zgjidhje të përshtatshme të komunikacionit, por ende nuk është realizuar.

  “Ne ramë dakord për një zgjidhje kompromisi së bashku me banorët, për të shtuar një korsi, jo një bulevard, jo një pistë ku automjetet do të kalojnë me shpejtësi të madhe dhe fëmijët do të rrezikohen”, thotë Dragana Velkovska nga Zelen Human Grad.

  Aktivistja dhe këshilltarja në Qytetin e Shkupit përkujton se disa nga pemët janë prerë në prill të vitit 2022, edhe pse kanë premtuar se do të ruhen.

  Сеча на дрвја на „Васко Карангелески“ во скопски Аеродром – граѓани негодуваат

  “Pas atij incidenti, filluan të “lëvizin” pemët, por kjo nuk është zgjidhje. Këtu, nëse zbatohet një “zgjidhje” e tillë, do të ketë dyfish më shumë asfalt dhe beton, që do të thotë më shumë ishuj të nxehtësisë urbane në Shkup. Kjo nënkupton shkatërrim të një brezi të gjelbër, sepse brez i gjelbër nuk janë vetëm pemët, por edhe bari, shkurret etj. Dhe të gjithë e dimë se si ndikojnë në uljen e temperaturave të verës. Por problemi më i madh është siguria. Bulevardi “Srbija” është vetëm 800 metra larg dhe nuk ka nevojë të ndërtohet një bulevard me katër korsi përballë shkollës fillore, i cili gjithashtu është i rrezikshëm për fëmijët, prindërit dhe gjyshërit që i marrin nga shkolla”, theksoi Velkovska.

  Nga Zelen Human Grad në përgjithësi kërkojnë të mos lejojë auto-centricitet në rrugë, por Shkupi të planifikohet me vizion, në mënyrë të qëndrueshme dhe nëpërmjet prizmit të një piramide të përmbysur trafiku. Kjo është mënyra e vetme, thonë aktivistët, për të mbrojtur këmbësorët dhe çiklistët dhe për të reduktuar vdekjet në trafik.

  Prandaj kërkojnë që qytetarët të konsultohen për procesin dhe të ndërpriten menjëherë aktivitetet ndërtimore dhe zgjerimi i “Vasko Karangelski”.

  “Nëse është e nevojshme, Zelen Human Grad do të paraqesë një nismë për pezullim për këtë pjesë të Planit të Përgjithshëm Urbanistik. Që kjo të realizohet nevojitet bashkëpunim dhe përkrahje nga këshilltarët tjerë nga Qyteti i Shkupit, sepse duhet të miratohet me shumicë. Shpresojmë se nuk do të vijë deri këtu, dhe se autoritetet do të marrin vendime në favor të qytetarëve. Këto ditë u fol shumë për interesin e publikut, tani është rasti kjo të tregohet edhe në veprim”, theksoi Velkovska nga Zelen Human Grad.

  М.К. – Б.Ш.