Награден конкурс за текстови, слики и видеа на тема средношколско организирање

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Младински образовен форум, Коалиција на младински организации СЕГА и Првата детска амбасада во светот „МЕЃАШИ“ објавуваат повик за текстови, фотографии и илустрации на теми поврзани со средношколско учество и средношколско организирање.

  Право на учество имаат средношколците кои своите идеи за средношколското организирање можат да ги преточат во авторски текст (не подолг од 300 збора), фотографија, илустрација или видео. Вашите дела треба да одговорат на некое од следните прашања:

  – Што сакате да смените во своето училишта?

  – Какво средношколско организирање и учество имате и сакате да се воведе во вашите училишта?

  -Што се случува со вашето право на одлучувањето за прашања кои ве засегаат?

  Краен рок за испраќање е 20 декември, 2017 година. Направените текстови и фотографии/илустрации/видеа со краток опис на идејата, треба да се испратат на  policy@mof.org.mk , а ќе бидат објавувани на Радио МОФ.

  За најдобрите три следуваат награди, односно, за прво место таблет [Tablet PC Lenovo Tab2 A10-30L 4G] , за второ smart watch [Smart watch phone 1.54″ LDK V10 Gold] и за трето место Bluetooth звучник [Speaker 1.0 Bluetooth Philips BT25G Black/Red] . За најдобрите ќе одлучат вашите гласовите и жири комисијата составена од по еден претставник на организациите што стојат зад конкурсот.

  Целта на овој повик е да се се претстави перцепцијата и искуствата на средношколците и средношколското учество во рамките на нивното училиште, нивната вклученост во процесите на одлучување и нивното мислење за формите на средношколско организирање кои би требало да ги има во училиштата. Истовремено треба да овозможи  простор во кој средношколците ќе можат да споделат ставови и искуства и да предложат решенија за можни идни чекори во поглед на подобрување и унапредување на нивното организирање.

  Конкурсот е во рамките на  проектот: „Имплементација на Конвенцијата за правата на детето во Македонија“,спроведуван од Коалиција на младински организации СЕГА во партнерство со Младински Образовен Форум и Првата Детска Амбасада во Светот „МЕЃАШИ“, а финансиски поддржан од Детската Фондација Песталоци од Швајцарија.

   

  *** текстовите може да бидат напишани на македонски и/или на албански јазик

 • Konkurs shpërblyes për tekste, fotografi dhe video me temë organizimi i nxënësve të shkollave të mesme

  Forumi Arsimor Rinor, Koalicioni i Organizatave Rinore SEGA dhe Ambasada e Parë për Fëmijë në Botë “MEGJASHI”, shpall thirrje për tekste, fotografi dhe ilustrime me temë në lidhje me pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të mesme dhe organizimin e nxënësve të shkollave të mesme.

  Të drejtë për pjesëmarrje kanë nxënësit e shkollave të mesme të cilët idetë e tyre për organizimin e nxënësve të shkollave të mesme mund ti shndërrojnë në tekste autoriale ( jo më të gjata se 300 fjalë), fotografi, ilustrime ose video.  Veprat Tuaja duhet tu përgjigjen ndonjërës prej pyetjeve në vijim:

  – Çfarë doni të ndryshoni në shkollën Tuaj?

  – Çfarë organizim dhe pjesëmarrje keni si nxënës të shkollës së mesme dhe çfarë organizimi dhe pjesëmarrje doni të vendosni në shkollat tuaja?

  -Çfarë ndodh me të drejtën tuaj të vendimmarrjes në lidhje me çështje të cilat ju interesojnë?

  Afati i fundit për dërgim është 20 dhjetor, 2017.  Tekstet dhe fotografitë/ ilustrimet/ videot e realizuara me përshkrim të shkurtë të idesë, duhet ti dërgoni në policy@mof.org.mk, ndërsa do të publikohen në Radio MOF.

  Për tre më të mirët, vijojnë shpërblime, respektivisht, për vendin e parë tablet [Tablet PC Lenovo Tab2 A10-30L 4G], për vendin e dytë smart watch [Smart watch phone 1.54″ LDK V10 Gold] dhe për vendin e tretë autoparlant Bluetooth [Speaker 1.0 Bluetooth Philips BT25G Black/Red] . Për më të mirët do të vendosin votat tuaja dhe juria në përbërje: nga një përfaqësues i organizatave që mbështesin konkursin.

  Qëllimi i kësaj thirrje është të paraqitet perceptimi dhe përvojat e nxënësve të shkollave të mesme dhe pjesëmarrja e nxënësve të shkollave të mesme në kuadër të mendimit të tyre për format e organizimit të nxënësve të shkollave të mesme të cilat duhet të ekzistojnë në shkollat.  Njëkohësisht duhet të mundësohet hapësirë me çka nxënësit e shkollave të mesme do të mund të ndajnë qëndrime dhe përvoja dhe të propozojnë zgjidhje për hapa të ardhshëm të mundshëm në drejtim të përmirësimit dhe avancimit të organizimit të tyre.

  Konkursi është në kuadër të projektit: “Implementimi i Konventës për të drejtat e fëmijës në Maqedoni”, realizuar nga Koalicioni I Organizatave Rinore SEGA në partneritet me Forumin Arsimor Rinor dhe Ambasadën e Parë të Fëmijëve në Botë “MEGJASHI”, ndërsa I mbështetur financiarisht nga Fondacioni për Fëmijë Pestaloci nga Zvicra.

   

  *** tekstet mund të shkruhen në gjuhën maqedonase dhe/ ose gjuhën shqipe