Во неколку градови синоќа одржани протести против поскапувањето на струјата

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • „Итно поништување на последната одлука на Регулаторната комисија за енергетика (РКЕ) за зголемување на цената на електричната енергија. Владата да ја распушти РКЕ, тело што им служи на интересите на деловните групи и корпорации на грбот на граѓаните. Да се формира независно арбитрарно тело во служба на граѓаните за да се провери квалитетот на енергетските услуги“.

  Ова се дел од барањата што вчера (6 август) беа упатени до Владата на вчерашниот протест во Скопје, каде граѓаните маршираа од паркот „Гази Баба“ до владиниот објект за да го искажат револтот против поскапувањето на струјата од 7,4%.

  Во скопски Чаир протестот започна од 19 часот, а организацискиот протестен совет од Владата побара да ги врати приватните компании за дистрибуција на електрична енергија под државна администрација.

  Исто така, демонстрантите побараа намалување на цената на електрична енергија за 46%, односно отстранување на 33% од цената за ангажираната моќност која до пред неколку години во сметката на струја беше посебна компонента и потоа вклучена во општата цена, а попуст на ДДВ од 18% на 5%.

  „Владата на Република Северна Македонија итно да го раскине неславниот договор со ЕВН, приватниот дистрибутер на електрична енергија во РСМ, кој со години го злоупотребуваше монополот даден од Владата. Простување на сите камати од сметките на ЕВН што граѓаните до сега не ги платиле бидејќи сметаме дека високите сметки генерирани од ЕВН се главната причина за нивно неплаќање на време. Со оглед на високата цена на електричната енергија со порастот на цената за повеќе од 230 % во последните 14 години, сметаме дека граѓаните плаќале и камата и камата над камата со плаќање на тие сметки. Затоа камата за тие астрономски сметки ја сметаме за незаконска и законски грабеж“, стои во барањата на организацискиот совет од Скопје.

  Протести се одржаа и во Гостивар, Тетово, Куманово и Дебар.

  Како што јавува МИА, маршот во Гостивар го организираше навивачката група „Кастриоти“, а траше 15-ина минути без инциденти и под надзор на полициски службеници со почитување на распијание и носење маски.

  На протестот присуствуваше и градоначалникот Арбен Таравари, кој нагласи дека е дојден како граѓанин, а не како политичар.

  Демонстрантите во Гостивар побараа повлекување на одлуката за поскапување, намалување на цената до 20%, да се укине монополот на ЕВН, да се распушти РКЕ и да се создаде независен арбитражен трибунал во служба на граѓаните за проверка на услугите во енергетиката.

  Егзон Азизи од навивачката група „Кастриоти“, во име на демонстрантите, најави радикализирање на протестите доколку не бидат исполнети овие четири точки.

  Можна понатамошна радикализација беше најавена и од Тетово, каде од 19 часот протестниот собир на иницијативата „Сите против ЕВН“ започна од плоштадот „Илирија“. И таму беа посочени истите барања како во Гостивар.

  „Ако властите останат глуви за нашите барања за укинување на одлуката за поскапување на струјата и за укинување на РКЕ, можно е бугарско сценарио во Македонија“, предупреди во изјава за ТВ21 граѓанскиот активист од Тетово Аријанит Џафери, алудирајќи на масовните протести и случувања во Бугарија поврзани со струјата.

  Џафери нагласи дека „сакаат да му дадат шанса на мирот, зашто Бугарија не е далеку“.

  „Не сакаме истото да се случи во Македонија, но граѓаните се гневни и сакаат тоа да го направат. Затоа дадовме 10 дена рок да се решат проблемите“, рече Џафери, додадавајќи дека идната недела планираат протестен марш во три правци кон центарот на Тетово со привремена блокада.

  Во Дебар, вчера доцна попладнето граѓани се собраа пред наплатниот пункт на ЕВН кој се наоѓа во центарот на градот. Протестот беше организиран од навивачката група „Соколат“ на фудбалскиот клуб „Кораб“, поддржан и од други граѓански организации.

 • Mbrëmë në disa qytete u zhvilluan protesta kundër rritjes së çmimeve të energjisë elektrike

  “Anulim urgjent për vendimit e fundit të Komisionit Rregullator të Energjisë (KRE) për rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Qeveria duhet ta shpërbëjë KRE-në, një trup që u shërben interesave të biznes grupeve dhe korporatave mbi kurrizin e qytetarëve. “Të krijohet një trup i pavarur arbitrar në shërbim të qytetarëve për të kontrolluar cilësinë e shërbimeve të energjisë.”

  Këto janë disa nga kërkesat që iu dërguan Qeverisë dje (6 gusht) në protestën e djeshme në Shkup, ku qytetarët marshuan nga Parku “Gazi Baba” deri te ndërtesa e Qeverisë për të shprehur revoltën e tyre kundër rritjes prej 7.4% të çmimeve të energjisë elektrike.

  Në Çair të Shkupit, protesta filloi në orën 7 të pasdites dhe këshilli organizues i protestës i kërkoi Qeverisë të kthente kompanitë private për shpërndarjen e energjisë elektrike nën administratën shtetërore.

  Gjithashtu, protestuesit kërkuan një ulje të çmimit të energjisë elektrike me 46%, pra heqjen e 33% të çmimit për energjinë e angazhuar, e cila deri para disa vitesh ishte një komponent i veçantë në faturën e energjisë elektrike dhe më pas u përfshi në çmimin e përgjithshëm, dhe një zbritje të TVSH-së nga 18% në 5%.

  “Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut duhet të ndërpresë menjëherë marrëveshjen famëkeqe me EVN-në, shpërndarësin privat të energjisë elektrike në RMV, e cila për vite abuzoi me monopolin e dhënë nga Qeveria. Falja e të gjitha interesave për faturat e EVN që qytetarët nuk i kanë paguar deri më tani sepse ne besojmë se faturat e larta të gjeneruara nga EVN janë arsyeja kryesore e mospagimit të tyre në kohë. Duke pasur parasysh çmimin e lartë të energjisë elektrike me rritjen e çmimit për më shumë se 230% në 14 vitet e fundit, ne besojmë se qytetarët paguanin kamatë dhe kamatë mbi kamatë duke paguar ato fatura. Kjo është arsyeja pse ne e konsiderojmë interesin për ato fatura astronomike si grabitje të paligjshme dhe të ligjshme “, thuhet në kërkesat e këshillit organizues nga Shkupi.

  Protesta u mbajtën gjithashtu në Gostivar, Tetovë, Kumanovë dhe Dibër.

  Siç raporton MIA, marshimi në Gostivar u organizua nga grupi i tifozëve Kastrioti, dhe zgjati rreth 15 minuta pa incidente dhe nën mbikëqyrjen e policëve, duke respektuar mbajtjen e distancës dhe maskave.

  Në protestë morri pjesë edhe kryetari i Bashkisë Arben Taravari, i cili theksoi se ai erdhi si qytetar, jo si politikan.

  Protestuesit në Gostivar kërkuan tërheqjen e vendimit për të rritur çmimin, për të ulur atë deri në 20%, të ndërpritet monopoli i EVN, të shpërbëhet KRE dhe të krijohet një trup i pavarur arbitrazhi në shërbim të qytetarëve për t’i kontrolluar shërbimet në energjikë.

  Egzon Azizi grupit të tifozëve “Kastrioti”, në emër të protestuesve, njoftoi radikalizimin e protestave nëse nuk plotësohen këto katër pika.

  Radikalizimi i mundshëm i mëtejshëm u njoftua edhe nga Tetova, ku në orën 7 pas dite pas fillimit të tubimit protestues të nismës “Të gjithë kundër EVN” filluan nga sheshi “Ilirija”. Edhe aty u theksuan të njëjtat kërkesa si në Gostivar.

  “Nëse autoritetet qëndrojnë të shurdhër ndaj kërkesave tona për heqjen e vendimit për të rritur çmimin e energjisë elektrike dhe heqjen e KRE, është i mundur një skenar bullgar në Maqedoni,” paralajmëroi aktivisti civil me qendër në Tetovë Arianit Xhaferi në një deklaratë për TV21, duke aluduar në protestat masive dhe ngjarjet në Bullgari në lidhje me energji elektrike.

  Xhaferi theksoi se “ata duan t’i japin një shans paqes, sepse Bullgaria nuk është larg”.

  “Ne nuk duam që e njëjta gjë të ndodhë në Maqedoni, por qytetarët janë të mllefosur dhe duan ta bëjnë atë. Prandaj kemi dhënë 10 ditë kohë për të zgjidhur problemet ”, tha Xhaferi, duke shtuar se javën e ardhshme po planifikojnë një marshim proteste në tre drejtime drejt qendrës së Tetovës me një bllokadë të përkohshme.

  Në Dibër, dje, vonë pasdite, qytetarët u mblodhën para stacionit të pagesave EVN që ndodhet në qendër të qytetit. Protesta u organizua nga grupi i tifozëve “Sokolat” i klubit të futbollit “Korab”, mbështetur nga organizata të tjera të shoqërisë civile.