[Видео] Тензично и претесно на презентацијата на ДУП-от во Аеродром, одземен телефонот на Радио МОФ

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Во мала просторија на Урбаната заедница Острово во ТЦ „Скопјанка“, претесна за настан од јавен карактер, денеска од 13 часот се одржуваше презентација на Деталниот урбанистички план за Острово (четврт И 10). На презентацијата граѓани бараа одговори од општинската службеничка, но преовладуваа и тензични моменти – „искри“ и расправии меѓу самите жители. При расправата беше одземен и телефонот на Радио МОФ, со кој во живо го стримавме целиот настан. 

  Имено, настанот го следевме легитимирани, но не успеавме да го доснимиме целиот собир и бевме спречени во работата. Телефонот беше одземен од присутен граѓанин, иако снимавме настан на јавна локација, од интерес на локалното население, и целокупната јавност воопшто. Телефонот потоа беше вратен од човекот, кој побара да не го снимаме додека трае расправата.  Притоа, не успеавме во намерите да добиеме видео изјава од службениците од Аеродром за целиот собир и измените во ДУП-от.

  Меѓу самите жители имаше и надвикување. Дел граѓани кои живеат во Острово тврдеа дека со ДУП-от ќе им се реши проблемот со домовите. Односно, сега живеат во стари куќи покрај Вардар, па сметаат живеачката значително би им се променила кога би се преселиле во станови, доколку би се подигнале згради на парцелите со постоечки куќи.

  Истовремено, други граѓани бараа подетална, сеопфатна анализа и поконкретни одговори за локациите со маркичките во ДУП-от. Сакаа да знаат за колку точно згради се работи, што е доработено во однос на минатиот план, дали се испочитувани правилници и стандарди, како градбите би влијаеле на околината и загадувањето, на квалитетот на живот… Дополнително се поставуваа и прашања дали и каде ќе се уништува зелен појас, дали ќе има обезбедено соодветен паркинг-простор… Во некои случаи следеше одговор: „Пишете забелешки. Ќе бидат разгледани“.

  Општинарите претходно до Радио МОФ потенцираа дека измените се однесуваат на четврт И 10, за кој беше прекината постапката пред неколку месеци.

  „При изработката на планот беа земени предвид забелешките на граѓаните во поглед на пристапните улици што поминуваат на зелена површина, како и подземното паркиралиште во близина на Мајчин дом“, одговорија од Аеродром.

  Од иницијативата „Сакамe Аеродром да дише“ овој ДУП долго време го карактеризира како скандалозен со кој би се задушил Аеродром, а реагираа и за процедурата за негово потенцијално донесување. Меѓу другото, критики на адреса на општинарите упатија и во однос на премалиот одбран простор и тајмингот за оваа презентација, од причина што ова е засега единствена планирана јавна расправа за ДУП-от до 1 декември. До тогаш аеродромци единствено ќе можат да се праќаат писмени забелешки во ТЦ „Скопјанка“.

  „Контактираме со многу наши сограѓани и соседи. Имаме информации буквално од секое ќоше од населбата, ни пристигнуваат пораки со соседи кои се жалат со одделни урбанистички проблеми. Ќе ги собереме сите проблеми на граѓаните, и ќе се обидеме да дигнеме галама во јавноста. Штом успеавме да го вратиме на доработка ДУП-от во март, општинарите и сега ќе го вратат на доработка, се’ додека во планот не бидат имплементирани сите забелешки на граѓаните“, рече за Радио МОФ активистката Искра Манојлоска од „Сакаме Аеродром да дише“.

  Инаку, Аеродром целата постапка за ДУП-от ја почна некаде на почетокот на март, кога се појавија недоумници за тоа дали 20, 30 или 40 нови згради ќе се подигнат низ општината. Најавите за нови градби предизвикаа низа јавни реакции, пред се’ револт се прошири меѓу локалното население, кое се противеше на уништување на било какво зеленило. Бараа и образложение и подетална анализа како (со измените на ДУП-от) предвидените згради би влијаеле врз загадувањето, дали се работи за одговорно и хумано планирање, дали би се создал дополнителен сообраќаен хаос…

  Се работи за повеќе потенцијални зафати (10-ина во делот на Острово и Мајчин дом), но она што предизвикуваше незадоволство, се чини, досега беше кај кулата 8, односно „Владимир Комаров“ бр.23. Иницијативата „Сакам Аеродром да дише“ алармираа дека со ново решение, оваа кула ќе стане „остров“, заобиколена со асфалт од сите страни. Нема засега официјален став од Аеродром дали и на кој начин е решен овој дел.

  Исто така, револтот беше насочен и кон најголемата локација за потенцијална градба – зелениот дел покрај булеварот „Јане Сандански“, паралелно со Мајчин дом до Три бисери. Таму планот овозможува подигнување зграда од 10-ина катови, заедно со околна подземна гаража, која, пак, сега Аеродром тврди е отстранета од ДУП-от, a маркичката за објектот постои повеќе од 10 години. Според Катастарот, „Масив констракшн“ е сопственик на тоа неизградено земјиште со површина од 3.538 метри квадратни. За „Масив контракшн“ беше објавено дека е подружница на „Камчев консалтинг ДООЕЛ Скопје“.

  Б.Ш.

 • Në lokal të vogël të Komunitetit Urban Ostrovo në QT. “Skopjanka”, vend shumë i ngushtë për një eveniment me karakter publik, sot nga ora 13 u mbajt prezantimi i Planit të Detajuar Urbanistik për Ostrovo (I 10 e katërta). Gjatë prezantimit, qytetarët kërkuan përgjigje nga nëpunësja e komunës, por pati edhe momente të tensionuara – “shkëndija” dhe grindje ndërmjet qytetarëve.  Gjatë grindjes u konfiskua edhe telefoni i Radio MOF, me të cilin drejtpërdrejtë bënim strimin nga e gjithë kjo ngjarje.

  Respektivisht, ngjarjen e ndoqëm të legjitimuar, por nuk ia dolëm të incizojmë të gjithë eventin dhe u penguam të kryejmë punën tonë.  Telefoni u konfiskua nga një qytetar i pranishëm, edhe pse incizonim eveniment në lokacion publik, me interes për popullatën lokale, dhe për të gjithë qytetarët në përgjithësi.  Personi pastaj e ktheu telefonin, dhe kërkoi të mos incizojmë derisa zgjat i gjithë diskutimi dhe grindja.   Gjatë kësaj, nuk ia dolëm të sigurojmë deklarata të incizuara me video, nëpunësit e Aerodromit në lidhje me të gjitha ngjarjet dhe ndryshimet në PDU.

  Qytetarët u grindën njëri me tjetrin.  Një pjesë e qytetarëve që jetojnë në Ostrovo, pohuan se me PDU-në do tu zgjidhet problemi me shtëpitë e tyre.  Respektivisht, tani jetojnë në shtëpi të vjetra rrëzë lumit Vardar, dhe janë të mendimit se jeta do tu ishte përmirësuar në masë të konsiderueshme nëse do të shpërnguleshin në banesa, nëse ndërtohen ndërtesa në parcelat ku për momentin janë shtëpitë.

  Njëkohësisht, qytetarë të tjerë kërkuan analizë më të detajuar dhe më gjithëpërfshirëse dhe përgjigje konkrete për lokacionin në PDU.  Donin në dinë saktë për sa ndërtesa bëhet fjalë, çfarë është plotësuar në planin e mëparshëm, nëse janë respektuar rregulloret dhe standardet, si do të ndikojnë ndërtimet mbi rrethinën dhe ndotjen, mbi cilësinë e jetës… Në mënyrë plotësuese shtroheshin pyetje vallë dhe ku do të shkatërrohet rripi i gjelbër, nëse do të sigurohen vende përkatëse për parkim… Në disa raste vijonte përgjigjja:  “Shënoni vërejtjet. Do të shqyrtohen.”

  Nëpunësit e komunës paraprakisht për Radio MOF theksuan se ndryshimet janë për një të katërtën e I10, për të cilin paraprakisht ishte ndërprerë procedura para disa muajve.

  “Gjatë përpilimit të planit ishin marrë parasysh vërejtjet e qytetarëve në drejtim të rrugëve të qasshme që kalojnë në sipërfaqen e gjelbër, si dhe vend parkimi nëntokësor në afërsi të “Majçin Dom”, u përgjigjën nga Aerodrom.

  Nga iniciativa “Duam Aerodromi të marrë frymë” këtë PDU kohë të gjatë e karakterizon si skandaloz me të cilin do të ngulfatej Aerodromi, ndërkaq reaguan edhe në lidhje me procedurën në lidhje me miratimin e tij potencial.  Ndër të tjerat, kritika në adresë të udhëheqësve të komunës dërguan edhe në lidhje me hapësirës tepër të vogël të zgjedhur për këtë prezantim, nga shkaku se ky është debati i vetëm publik i planifikuar për PDU-në deri më 1 dhjetor.  Deri atëherë banorët e Aerodromit, e vetmja që do mund të bëjnë është të dërgojnë vërejtje me shkrim te QT. “Skopjanka”.

  “Kontaktojmë me shumë bashkëqytetarë tanë dhe fqinjë.  Kemi informata tekstualisht nga çdo cep i lagjes, na arrijnë mesazhe nga fqinj të cilët ankohen në lidhje me probleme të caktuara urbanistike.  Do ti përmbledhim të gjitha problemet e qytetarëve, dhe do të përpiqemi të bëjmë zhurmë në publik.  Meqë ja dolëm ta kthejmë në përpunim plotësues PDU-në, në mars, kryesorët e komunës edhe tani do ta kthejnë për përpunim plotësues derisa në plan nuk implementohen të gjitha vërejtjet e qytetarëve”, tha për Radio MOF, aktivistja Iskra Manojloska nga “Duam Aerodromi të marrë frymë”.

  Për ndryshe, Aerodromi të gjithë procedurën për PDU-në e filloi diku në fillim të muajit mars, kur u paraqitën mëdyshje në lidhje me atë nëse 20, 30 ose 40 ndërtesa të reja duhet të ndërtohen në atë komunë.  Paralajmërimet për ndërtesat e reja shkaktuan një sërë reagime publike, para së gjithash revolta u zgjerua në mesin e popullatës lokale, e cila kundërshtoi shkatërrimin e çfarë do lloj gjelbërimi.  Kërkuan edhe arsyetim dhe analizë më të detajuar se në ç ‘mënyrë ndërtesat e parashikuara do të kishin ndikuar mbi ndotjen, nëse bëhet fjalë për planifikim me përgjegjësi dhe human, nëse do të krijohej kaos plotësues në trafik…

  Bëhet fjalë për më tepër ndërtime potenciale ( 10 në pjesën e Ostrovo dhe Majçin Dom), por ajo që shkaktonte pakënaqësi, mesa duket, deri tani ishte kulla 8, respektivisht “Vlladimir Komarov” nr. 23. Iniciativa “Dua Aerodromi të marrë frymë”, alarmon se me zgjidhjen e re, kjo kullë do të shndërrohet në “helm”, e rrethuar me asfalt nga të gjitha anët.  Tani për tani nuk ka qëndrim zyrtar nga Aerodromi nëse dhe në ç ‘mënyrë është zgjidhur kjo pjesë.

  Gjithashtu, revolta ishte adresuar edhe ndaj lokacionit më të madh për ndërtim potencial – pjesa e gjelbër afër bulevardit “Jane Sandanski”, paralelisht me Majçin Dom deri ne Tri Biseri.  Atje plani mundëson ndërtimin e ndërtesës me 10 kate, së bashku me garazh nëntokësore, e cila, tani është hequr nga PDU-ja, pohojnë nga Aerodromi, ndërsa plani për objektin ekziston më tepër se 10 vite.  Sipas Kadastrës, “Masiv Konstrakshën”, është pronar i asaj toke të pa ndërtuar me sipërfaqe prej 3.538 metra katrorë.  Për “Masiv Konstrakshën” u publikua se është filial i “Kamçev Konsalting SHPKSHV Shkup”.

  B.SH.