[Видео] Блокада со автобуси пред Влада – градот бара наплата на долг, синдикатот на ЈСП најавува штрајк

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Вработени во Јавното сообраќајно претпријатие (ЈСП) денеска протестираа на две локации во градот. Пред седиштето на ЈСП во скопската населба Автокоманда, возачи, заедно со синдикатите на ЈСП и други синдикални организации претпладне најавија дека утре со нивните семејства ќе излезат на протест во 4:30 часот и дека автобусите нема да возат, доколку до денеска не им биде исплатена септемвриската плата.

  Нешто подоцна, пред Владата, секретарот на Град Скопје и в.д. директорот на претпријатието, заедно со неколкумина вработени кои паркираа десетина автобуси на булеварот, побараа исплата на долгот кон претпријатието. Долгот, тврдат дека доаѓа од Министерството за образование и наука и дел од скопските општини. 

  Секретарот на Град Скопје Зоран Глигоров од пред Владата обвини дека моментално МОН му должи на ЈСП вкупно 120 милиони денари, како и дека долгот е донесен врз основа на одлука на Владата, додека општините должат околу 40 милиони денари.

  „Долгот се однесува за вршење на субвенција на линиски превоз за студенти како и за ученици во средните државни училишта.  Линиски превоз е различен од договорен превоз и дека ова не се однесува на договорен превоз. Тоа значи дека со оваа одлука се овозможува на студентите и на учениците да го користат јавниот превоз во секое време и за реализација на сите нивни потреби. Притоа, ЈСП во целост ја исполнува својата обврска и во ниедно време нема извршено прекин на вршење на оваа активност. Дополнително што МОН нема донесено нова одлука со кој ќе се покрие субвенционираните превоз за студентите и учениците на државните средни училишта за периодот 2022/2023 година“, рече Глигоров.

  Дополнително, тој изјави дека нивната обврска ќе биде реализирана, односно ги увери вработените во претпријатието дека платата ќе биде исплатена согласно законските обврски, иако платата на вработените доцни и не е исплатена до 15-ти овој месец.

  „Скопјани заслужуваат јавен превоз и скопјани ќе го добијат јавниот превоз и истиот јавен превоз во моментов се реализира и ќе се реализира и понатаму, без разлика на проблемите со кои се соочуваме, без разлика на притисокот кој што се прави, како од Министерството за образование кое што не ги исплаќа своите обврски, така и од општините кои што должат спрема јавното претпријатие и кои не ги исплаќаат своите обврски“, вели тој

  Од Министерството за образование и наука (МОН) преку соопштение денеска негираат дека имаат долгови кон ЈСП, како и дека обврските кон сите субјекти ги извршуваат редовно.

  „Законот за високото образование (член 27 став 6) уредува дека Владата на Република Северна Македонија може да донесе одлука за посебни погодности за студентите, како што се студентска картичка за попусти, бесплатен градски превоз и друго, при што средствата се обезбедуваат од државниот буџет. Но, оваа календарска година, не е донесена ваква одлука, од причина што во зимскиот семестар од студиската 2021-2022, студентите не посетуваа настава со физичко присуство на единиците во состав на
  Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје“, велат од МОН.

  Дополнително, оттаму посочуваат дека ќе предвидат средства од својот буџет за 2023 година за превоз на студенти и доколку наставата продолжи со физичко присуство, по усвојување на владина одлука тие би биле префрлени на ЈСП.

  Од Владата вчера исто така ги отфрлија обвинувањата за долг кон ЈСП и велат дека ваквата состојба е показател дека општините неодговорно менаџираат со средствата наменети за превоз на учениците.

  Јавниот сообраќај рано утрово беше во прекин, поради анонимна дојава за бомба во еден од автобусите на ЈСП. Истовремено, од претпријатието соопштија дека возилата постепено се вклучувале на линија по претходна соодветна безбедносна проверка.

  Од МВР пак информираа дека лицето кое ја испратило заканата, а кое е вработено во ЈСП, е приведено.

  ЈСП: Блокиран јавниот превоз во Скопје поради анонимна дојава за бомба во еден од автобусите

  Најавите за штрајк дојдоа уште пред неколку дена од синдикатот на ЈСП, од каде побараа исплата на септемвриската плата. Тогаш, ЈСП преку соопштение најави нејзина исплата и тврдеше дека нема да дозволат скопјани да останат без јавен превоз. Исто така, тие додадоа дека очекуваат да бидат подмирени минатогодишните долгови и тековните обврски и дека сметаат дека централната власт и дел од општините ќе ги исплатат средствата со кои се исплаќа плата за вработените во претпријатието.

  Мартин Колоски

 • Bllokada me autobusë para Qeverisë – qyteti kërkon mbledhjen e borxheve, Sindikata e NTP-së shpall grevë

  Punonjësit e Ndërmarrjes për Transport Publik (NTP) protestuan sot në dy lokacione të qytetit. Para selisë së NTP-ës në vendbanimin Autokomanda të Shkupit, shoferët së bashku me sindikatat e NTP-ës dhe organizatat e tjera sindikaliste, në mëngjes kanë paralajmëruar se nesër me familjet e tyre do të dalin në protestë në orën 04:30 dhe se autobusët nuk do të qarkullojnë, nëse deri sot nuk u paguhet rroga e shtatorit.

  Pak më vonë, para Qeverisë, sekretari i Qytetit të Shkupit dhe k.d. drejtori i kompanisë, së bashku me disa punonjës që parkuan një duzinë autobusë në bulevard, kërkuan shlyerjen e borxhit ndaj kompanisë. Borxhi, pretendojnë ata, vjen nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës dhe një pjesë të komunave të Shkupit.

  Sekretari i Qytetit të Shkupit, Zoran Gligorov, ka akuzuar para Qeverisë se MASH-i aktualisht i ka borxh NTP-ës gjithsej 120 milionë denarë, si dhe se borxhi është bërë me vendim të Qeverisë, ndërsa komunat kanë borxh rreth 40 milionë denarë.

  “Borxhi ka të bëjë me subvencionimin e transportit të rregullt si për studentët ashtu edhe për nxënësit e shkollave të mesme publike. Transporti me linjë është i ndryshëm nga transporti i kontraktuar dhe se kjo nuk vlen për transportin e kontraktuar. Kjo do të thotë se me këtë vendim u mundësohet studentëve dhe nxënësve të përdorin transportin publik në çdo kohë dhe për realizimin e të gjitha nevojave të tyre. Në të njëjtën kohë, NTP-ja përmbush plotësisht detyrimin e saj dhe në asnjë moment nuk ka pasur pezullim të këtij aktiviteti. Po ashtu, MASH nuk ka marrë vendim të ri që do të mbulojë transportin e subvencionuar për studentët dhe nxënësit e shkollave të mesme shtetërore për periudhën 2022/2023”, tha Gligorov.

  Gjithashtu, ai ka deklaruar se detyrimi i tyre do të përmbushet, gjegjësisht ka siguruar punonjësit e kompanisë se paga do të paguhet në përputhje me detyrimet ligjore, edhe pse paga e punonjësve është me vonesë dhe nuk është paguar deri në datën 15 të këtij muaji.

  “Shkupjanët meritojnë transport publik dhe Shkupianët do të kenë transport publik dhe i njëjti transport publik aktualisht po zbatohet dhe do të vazhdojë të zbatohet, pavarësisht nga problemet me të cilat ballafaqohemi, pavarësisht presionit që ushtrohet, si nga Ministria e Arsimit e cila nuk shlyen detyrimet e saj, dhe nga komunat që kanë borxh ndaj ndërmarrjes publike dhe që nuk paguajnë detyrimet e tyre”,
  thotë ai.

  Ministria e Arsimit dhe Shkencës (MASH) në një deklaratë të sotme mohon se kanë borxhe ndaj NTP-së, si dhe se rregullisht i shlyejnë obligimet ndaj të gjitha subjekteve.

  “Ligji për arsimin e lartë (neni 27 paragrafi 6) parasheh që Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund të marrë vendim për lehtësime të veçanta për studentët, si karta studentore për zbritje, transport falas në qytet dhe të tjera, me mjete të siguruara nga buxheti i shtetit. Mirëpo, këtë vit kalendarik nuk është marrë një vendim i tillë, për faktin se në semestrin dimëror të vitit akademik 2021-2022, studentët nuk kanë vijuar mësimet me prezencë fizike të njësive në përbërje të Universiteti “Sh. Kirili dhe Metodi” në Shkup”, thonë nga MASH.

  Gjithashtu, bëjnë me dije se do të ndajnë mjete nga buxheti i tyre për vitin 2023 për transportin e studentëve dhe nëse mësimi vazhdon me prezencë fizike, pas miratimit të vendimit të qeverisë, do t'ua kalojnë mjetet NTP-së.

  Dje edhe Qeveria hodhi poshtë akuzat për borxhe ndaj NTP-së dhe tha se kjo situatë është tregues se komunat në mënyrë të papërgjegjshme i menaxhojnë mjetet e parapara për transportin e nxënësve.

  Qarkullimi publik është ndërprerë herët në mëngjesin e sotëm, për shkak të një raportimi anonim për bombë në një nga autobusët e NTP-së. Në të njëjtën kohë, kompania njoftoi se automjetet janë vënë gradualisht në linjë pas kontrollit paraprak të sigurisë.

  MPB-ja ka bërë të ditur se është ndaluar personi që ka dërguar kanosje, i cili është i punësuar në NTP.

  ЈСП: Блокиран јавниот превоз во Скопје поради анонимна дојава за бомба во еден од автобусите

  Njoftimet për grevë erdhën pak ditë më parë nga sindikata e NTP-së, nga ku kërkuan pagesën e pagës së shtatorit. Më pas, NTP-ja nëpërmjet një komunikate për media ka bërë të ditur pagesën dhe ka pohuar se nuk do të lejojnë që qytetarët e Shkupit të mbeten pa transport publik. Gjithashtu shtuan se presin që të shlyhen borxhet dhe detyrimet aktuale të vitit të kaluar dhe se besojnë se qeveria qendrore dhe një
  pjesë e komunave do t’i paguajnë mjetet e përdorura për të paguar pagat e punonjësve të kompanisë.

  Martin Koloski