[Видео] Активизмот освојува од С. Македонија до Гана

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Неодамна, на гости во МОФ и Радио МОФ ни дојде активистот Принц Ардефју од Гана.

  Со него позборувавме за состојбата на младите во Гана, климатските промени, неговата посета во Македонија и впечатоците од Штип како град на текстилните работнички и муралите за работнички права, климатските промени…

  Ардефју сподели и за неговиот активизам и начините на кои тој ја вметнува уметноста во процесите, со цел да придонесе кон општествени промени.

  Тој вели дека својот активизам го користи како креативност, за да зборува на свој начин.

  „Кога стажирав, поминував низ местото Агбогблошие, што e најголемaтa африканскa депонија. Секој отпад, секој електронски отпад од Европа го извезуваат во Гана и тој завршува таму. Го забранивме поради ‘копа’, имаме еколошка полиција, но и има и чад од запалениот отпад кој оди до небото. Високи се нивоата и на олово. Луѓето кои работат таму имаат олово во урината и не е безбедно. Тоа е прогласено за најзагаденото место на светот“, раскажува Ардефју.

  Токму депонијата ќе го инспирира овој активист да најде некој нов начин и одново да раскаже веќе медиумски позната приказна.

  Поминував од таму и размислував што да направам, како да ја раскажам оваа приказна за светот да ја дознае. Истовремено, имаше многу вести, видеа, типични стории на ‘БиБиСи’, но јас пробав да направам игра за местото, каде ти си суперхеројот кој дошол тука со вселенски брод. Потоа треба да шеташ околу местото, Играта доби внимание од интернационални медиуми. Беше креативен начин да се раскаже приказна за проблем кој нон-стоп го зборевме, но со различен пристап“, открива тој, додавајќи дека токму со играта започнал неговиот артивизам.

 • [Video] Aktivizmi pushton nga Maqedonia e V. deri në Ganë

  Kohë më parë, i ftuar në FAR dhe Radio MOF ishte aktivisti Princ Adefju nga Gana.

  Me të biseduam për gjendjen e të rinjve në Ganë, ndryshimet klimatike, vizitën e tij në Maqedoni dhe përshtypjet e tij për Shtipin si qytet i punëtoreve të tekstilit dhe muralet për të drejtat e punëtorëve, ndryshimet klimatike…

  Adefju gjithashtu tregoi për aktivizmin e tij dhe mënyrat se si ai e inkorporon artin në proceset, në mënyrë që të kontribuojë në ndryshimet shoqërore.

  Ai thotë se aktivizmin e tij e përdor si kreativitet, për të folur sipas mënyrës së tij.

  “Kur isha duke bërë praktikën time, kaloja nëpër vendin e quajtur Agbogbloshie, që është deponia më e madh në Afrikë. Çdo mbetje, çdo mbetje elektronike nga Evropa eksportohet në Ganë dhe përfundon atje. E ndaluam për shkak të ‘copa’, kemi polici mjedisore, por ka edhe tym nga djegia e mbeturinave që ngjitet deri lartë në qiell. Nivelet e plumbit janë gjithashtu të larta. Njerëzit që punojnë atje kanë plumb në urinë dhe nuk është vend i sigurt. Është shpallur vendi më i ndotur në botë”, thotë Adefju.

  Është deponia që do ta frymëzojë këtë aktivist për të gjetur një rrugë të re dhe për të ritreguar një histori tashmë të njohur për mediat.

  Po kaloja nga atje dhe mendoja se çfarë të bëja, si ta tregoja këtë histori që ta dijë bota. Në të njëjtën kohë, kishte shumë lajme, video, histori tipike të BBC-së, por u përpoqa të bëja një lojë për vendin, ku ti je superheroi që ka ardhur këtu me një anije kozmike. Pastaj duhet të ecësh përreth vendit, Loja mori vëmendjen nga mediat ndërkombëtare. Ishte një mënyrë kreative për të treguar një histori, për një problem për të cilin kemi folur pa pushim, por me një qasje tjetër”, tregon ai, duke shtuar se pikërisht me Lojën filloi artivizmi i tij.