Укината одлуката за намалено поведение на средношколката Илина поради Фејсбук статус

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip”

 • Родителите на средношколката од Велес, Илина Димовска добиле известување од класниот раководител дека Наставничкиот совет на училиштето „Кочо Рацин“ одржал вонреден состанок и едногласно ја укинал одлуката за намалување на поведението на нивната ќерка, вели за Радио МОФ мајката на Илина, Билјана Димовска.

  Состанокот бил одржан на 29 јануари, ден по објавата на голем дел до медиумите за случајот во кој средношколката се жалеше дека и било намалено поведението поради критички статус на Фејсбук упатен кон училиштето.

  Сепак, според Билјана Димовска до нив се уште не е доставена самата одлука за намалување на поведението, ниту пак одлуката за намалување на истото. Тие претходно изразија сомнежи дека не постои одлука за казнување, ниту пак одлука од Наставнички совет за намалување на поведението.

  Како што извести Радио МОФ, информацијата ја добиле на известување наменето за оценките на нивната ќерка, каде забележале дека поведението е заверено како „незадоволително“.

  Санкцијата на СОУ „Кочо Рацин“, следела откако 16-годишната ученичка Илина на 20 ноември објавила Фејсбук статус во кој ги критикува вработените во училиштето. Според неа, на патронатот на гимназијата биле избркани сите ученици кои не носеле униформи.

  „За статусот бев повикувана на разговори со директор и служба кои се почувствувале многу навредени и изненадени и ги болеше тоа дека ја кажувам вистината за она што се случува во Гимназијата. Разговорите беа психичко малтретирање за мене поради начинот на кој ми се обраќаа, и фактот дека тројца возрасни и се нафрлија на ученичка од 16 години. Добив закана, или ај подобро да речам соопштение, дека ќе бидам санкционирана поради ФБ статус“, објави Илина Димовска.

  К.О.

 • Është ndërprerë vendimi për uljen e sjelljes së gjimnazistes Ilina për shkak të statusit të saj në Facebook

  Prindërit e gjimnazistes nga Velesi, Ilina Dimovska kanë marrë njoftim nga kujdestari i klasës se Këshilli arsimor i shkollës “Koço Racin” ka mbajtur mbledhje të jashtëzakonshme dhe duke votuar unanimisht e kanë ndërprerë vendimin për uljen e sjelljes të vajzës së tyre, thotë për Radio MOF nëna e Ilinës, Biljana Dimovska.

  Mbledhja është mbajtur më datë 29 janar, një ditë pas publikimit  nga një pjesë e madhe e mediave në lidhje me rastin e gjimnazistes e cila është ankuar se i është ulur sjellja për shkak të statusit kritik të cilin e kishte shkruar në Facebook dhe i referohej shkollës.

  Megjithatë, sipas Biljana Dimovskës, ata akoma nuk kane pranuar vendimin për uljen e sjelljes, as ndonjë vendim se ndërpritet i njëjti.  Ata paraprakisht shprehën dyshime se nuk ekziston vendim për dënim, as vendim i Këshillit të arsimtarëve për uljen e sjelljes.

  Siç raportoi Radio MOF, informatën e kanë marrë kur janë njoftuar për notat e vajzës së tyre, ku kanë vërejtur se sjellja është shënuar si: “pa mjaftueshëm”,

  Sanksioni për SHMK “Koço Racin” ka vijuar pasi nxënësja 16 vjeçe Ilina më 20 nëntor ka publikuar status në Facebook me të cilin i kritikon të punësuarit në shkollë.  Sipas saj, gjatë kremtimit të patronazhit të gjimnazit janë përjashtuar të gjithë nxënësit të cilët nuk ishin të veshur me uniforma.

  “Për statusin më thërritën për bisedë me drejtorin dhe shërbimin të cilët janë ndjerë shumë të ofenduar dhe të habitur, ju dhembi fakti se po tregoj të vërtetën për atë se çfarë ndodh në Gjimnaz.  Bisedat ishin maltretim psikik për mua për shkak të mënyrës se si mu drejtuan dhe faktit se tre të rritur iu vërsulën një nxënëseje 16 vjeçe.  Morra dënim ose ja më mirë të them njoftim se do të sanksionohen për shkak të FB statusit”, deklaroi Ilina Dimovska.

  K.O.