Поведението на средношколката Илина намалено без никаква опомена

 • Родителите на средношколката Илина Димовска, која во јавноста обвини дека и било намалено поведението поради критички статус на Фејсбук упатен кон училиштето „Кочо Рацин“ во Велес, велат дека не добиле никаква опомена или одлука за казната на нивната ќерка.

  Мајката на Илина, Билјана Димовска, за Радио МОФ вели дека не постои одлука за казнување, ниту пак одлука од Наставнички совет за намалување на поведението. Информацијата ја добиле на известување наменето за оценките на нивната ќерка, каде забележале дека поведението е заверено како „незадоволително“.

  „Ние како родители немаме ништо, никаква опомена или одлука и имаме право да знаеме што се случува таму. Доколку поведението остане до крајот на годината, може понатаму да влијае и на уписот на факултет. Поведение се намалува со над 36 неоправдани, додека Илина има само два, од доцнење, или пак за нешто големо, како тепачка, а таа нема ни писмена опомена“, вели Димовска.

  Санкцијата на СОУ „Кочо Рацин“,  следела откако 16-годишната ученичка Илина на 20 ноември објавила Фејсбук статус во кој ги критикува вработените во училиштето. Според неа, на патронатот на гимназијата биле избркани сите ученици кои не носеле униформи.

  „За статусот бев повикувана на разговори со директор и служба кои се почувствувале многу навредени и изненадени и ги болеше тоа дека ја кажувам вистината за она што се случува во Гимназијата. Разговорите беа психичко малтретирање за мене поради начинот на кој ми се обраќаа, и фактот дека тројца возрасни и се нафрлија на ученичка од 16 години. Добив закана, или ај подобро да речам соопштение, дека ќе бидам санкционирана поради ФБ статус“, објави Илина Димовска.

  Според директорот на училиштето, Саше Андревски, „ученичката не била казнета поради Фејсбук статус, туку поради навреди на колеги изречени во статусот“.

  „Училиштето е образовна институција и не поддржува пцовки или говор на омраза, тоа е тоа што можам засега да го кажам“, изјави Андревски за Радио МОФ.

  Мајката на Илина, пак, смета дека процедурата за казната воопшто не е запазена и вели дека тие ќе ја обжалат. „Јас како родител се извинив во името на мојата ќерка кај директорот, доколку некој се нашол навреден од статусот, сепак се работи за средношколци, кои некогаш се изразуваат и пејоративно. Но тој цело време повторуваше, „нема што таа да пишува по Фејсбук, јас ќе ја казнам неа“, вели Димовска.

  Според правниците со кои се консултиравме, казните за намалено поведение на ученикот треба да одат со постепени мерки како усна опомена, писмена опомена и разговори со родителите.

  Во Законот за средно образование постојат три педагошки мерки и тоа: писмена опомена, опомена пред отстранување и отстранување од јавното училиште. За поведението на ученикот, пак, е наведено само дека се оценува како: примерно, добро и незадоволително, што значи дека намаленото поведение не е предвидено како педагошка мерка.

  Сепак, никаде не е наведено дали ова се однесува само на учениците додека се во училиштето и училишниот двор или и надвор од нив. Во законот не се споменати социјалните мрежи.

  „Кога би оделе по логиката дека до 18 години, родителите се одговорни за постапките на своите деца, училиштето не би требало да биде одговорно и засегнато за работите што се случувале надвор од него“, коментира правник за Радио МОФ.

  К.О.

   

 • Është ulur sjellja e nxënëses së shkollës së mesme Ilina, pa asnjë paralajmërim

  Prindërit e nxënëses në shkollë të mesme Ilina Dimovska, e cila publikisht akuzoi se i është ulur sjellja për shkak të statusit kritik që e kishte vendosur në Facebook në adresë të shkollës “Koço Racin” në veles, thonë se nuk kanë marrë asnjë paralajmërim ose vendim për dënimin e vajzës së tyre.

  Nëna e Ilinës, Biljana Dimovska, për Radio FAR (MOF) thotë se nuk ekziston vendim për dënim, as ndonjë vendim nga Këshilli i prindërve, për uljen e sjelljes.  Informatën e kanë marrë me njoftim që kishte për qëllim të informojë në lidhje me notat e vajzës së tyre, me çka kanë vërejtur se sjellja e vajzës është vlerësuar si “pa mjaftueshëm”.

  “Ne si prind nuk kemi asnjë gjë, asnjë paralajmërim ose vendim dhe kemi të drejtë të kuptojmë çfarë po ndodh atje. Nëse sjellja ngel e tillë deri në fund të vitit, më pas mund të ndikojë edhe gjatë regjistrimit në fakultet.  Sjellja ulet me mbi 36 mungesa pa arsye, ndërsa Ilina ka vetëm dy, për vonesë, ose mund të ulet sjellja për diçka të madhe serioze si për rrahje, ndërsa ajo nuk ka marrë as vërejtje me shkrim”, thotë Dimovska.

  Sanksionimi nga SHMP “Koço Racin”, ka vijuar pasi nxënësja Ilina 16 vjeçe më 20 nëntor në Facebook ka bërë publik status i cili kritikon të punësuarit në shkollë. Sipas saj,  gjatë patronazhit të gjimnazit janë përjashtuar të gjithë nxënësit të cilët nuk ishin të veshur me uniformë.

  “Për statusin më thërritën në bisedë me drejtorin dhe shërbimin, të cilit ishin ndjerë shumë të ofenduar dhe të habitur dhe ishin lënduar ngase kam thënë të vërtetën për atë që ndodh në Gjimnaz.  Bisedat paraqisnin maltretim psikik për mua për shkak të mënyrës se si më drejtoheshin, dhe faktit se tre persona të rritur iu vërsulën nxënëses 16 vjeçe.  Mora kërcënime, ose ja më mirë të them njoftim, se do të ndëshkohem për shkak të FB statusit Ilina Dimovska.

  Sipas drejtorit të shkollës, Sashe Andeevski: “Nxënësja nuk është dënuar për shkak të Facebook statusit, por për shkak se ka ofenduar kolegët me atë që ka shkruar në statu‘”.

  “Shkolla është institucion arsimor dhe nuk mbështet sharje ose fjalë të urrejtjes, kjo është ajo që mund ta them për momentin”, deklaroi Andreevski për Radio FAR (MOF).

  Nëna e Ilinës, nga ana tjetër, konsideron se procedura për dënim aspak nuk është respektuar dhe thotë se do paraqesin ankesë. “Unë si prind kërkova falje në emër të vajzës time te drejtori, nëse dikush është ofenduar nga statusi, megjithatë bëhet fjalë për nxënës të shkollës së mesme, të cilët ndonjëherë shprehen në mënyrë pejorative.  Por ai gjithë kohës përsëriste: “nuk ka çfarë të shkruaj ajo në Facebook, unë do ta dënoj atë”, thotë Dimovska.

  Sipas juristëve të cilët i konsultuam, dënimet për uljen e sjelljes të nxënësit duhet të vijojnë me masa graduale si vërejtje me gojë, vërejtje me shkrim dhe bisedë me prindërit.

  Në Ligjin për arsim të mesëm ekzistojnë tre masa pedagogjike, si vijon: vërejtje me shkrim, vërejtje para përjashtimit dhe përjashtim nga shkolla publike.  Për sjelljen e nxënësit, nga ana tjetër, theksohet se vlerësohet vetëm si:  shembullore, mjaftueshëm dhe pa mjaftueshëm, që do të thotë se ulja e sjelljes nuk parashihet si masë pedagogjike.

  Megjithatë, në asnjë vend nuk është shkruar se kjo vlen vetëm për nxënësit deri sa janë prezent në shkollë dhe në oborrin e shkollës ose edhe jashtë tyre.  Në Ligj nuk përmenden as rrjetet sociale.

  “Nëse udhëhiqemi nga logjika se deri në 18 vjeç, prindërit janë përgjegjës për veprimet e fëmijëve të tyre, shkolla nuk duhet të jetë përgjegjëse dhe e tanguar për punët që ndodhin jashtë saj”, komenton juristi i Radio FAR (MOF).

  K.O.