Студентите по медицина до Тодоров: Сите нè избркавте, не сакаме во странство

 • Нешто повеќе од два часа траеше протестот на околу двесте студенти по медицина и млади доктори кои се собраа пред Министерството за здравство за да се спротивстават на новите одредби во Законот за медицински студии. Огромното незадоволство и револтот поради измените ги натерало да излезат од читалните, и на надлежните да им дадат до знаење дека постојат, велат тие.

  Со силни свирежи и скандирање „Не сме експериментални глувци“, „Сите нè избркавте, не сакаме во странство“, „Излези министре“, „Државен за вас“, јасно дадоа до знаење дека нема да си заминат се додека не се постигне договор. Потоа четворица нивни претставници беа примени на разговор во Кабинетот на министерот Никола Тодоров од каде излегоа со став дека од Министерството изразиле добра волја за наоѓање решение, правдајќи се дека целосно укинување на Законот е невозможно поради распуштеното Собранието.

  Како што изјави студентот во втора година на Медицинскиот факултет Ернес Никочевиќ, на средбата се зборувало за одреден вид на олеснувања кон студентите, како на пример, дополнителни сесии, намалување на праксата која вообичаено трае три месеци, со цел да можат да се спремаат повеќе. Никочевиќ, претходно, рече дека многу работи поврзани со овој Закон сè уште се нејасни.

  „ Сè уште не знаеме кога ќе биде тој државен испит, не знаеме дали ни е ускратена августовската сесија. Пред неколку дена излегоа и списоци кои беа онаа искра што ја доведе целата оваа маса. Имено, студенти кои не се од Скопје, од Тетово и во други градови, се ставени во Битола, во различни градови во Македонија, со тотална неорганизираност од страна на деканатот. Ние стапивме во контактсо деканатот и оттаму велат дека сакаат да ни излезат во пресрет, но дека Министерството е она коешто е пасивно и неактивно и треба да се огласи во однос на Законот“, рече студентот.

  Тој објасни дека измените во Законот за медицински студии, кој беше донесен во 2013 година, предвидуваат дека доколку не се положи државниот испит со материјал од првите две години, студентот условно кажано ја губи годината и мора да чека догодина за да го полага. Притоа, појасни Никочевиќ, студенотот мора да ги положи сите испити и практични вежби за да фати услов за да го полага овој испит.

  „Тука сме собрани поради тоа што никој не нè слуша, не ги слуша нашите проблеми, а во нас има огромно незадоволство и револт поради измените во Законот за медицинска едукација. Минатата година пробавме неколку пати со мирно, организиравме трибина на којашто детално ги објаснивме сите наши ставови и аргументи против се ова што се случува, немавме никаков одговор. Тоа не беше доволно очигледно, па потоа испративме еден куп барање за средба, значи каков било компромис да сее направи, не добивме одговор ниту на тоа. Сега, мислиме дека ова е единствен начин да бидеме слушнати, бидејќи навистина имаме сериозен проблем“, рече Викторија Атанасова, исто така, студентка на Медицинскиот факултет.

  ПРОТЕСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА, СКАНДИРААТ „НИЕ НЕ СМЕ ГЛУВЦИ“

  Поддршка на протестот добија и од дел од професорите.

  „Ние ги дадовме забелешките на јавната расправа, но најголем дел од нив не беа усвоени и Законот стапи во сила, а ние моравме да ја усогласиме студиската прорама согласно одредбите. За жал, сега сме немоќни“, вели продеканката за настава Соња Топузовска.

  Пред два месеци, и Студентскиот парламент на Медицинскиот факултет испратил официјално барање до Министерството за здравство, со барање да се повлечат измените на Законот, но и тогаш немало одговор.

  „Ние не се плашиме од полагање, сакаме да го искажеме нашето знаење, ниту од пракса, но сметаме дека овие реформи не се вистинските реформи кои ни се потребни. Сакаме да имаме здравство и медицински студии кои ќе ги рефлектираат нашите ставови и на нашите професори, кои се тука заедно со нас“, додаде Никочевиќ.

  Студентите на денешниот протест упатија порака до министерот Тодоров дека доколку не продолжат работните средби, кои им беа ветени, и доколку не се исполни она што им било кажано, дека ќе продолжат со протестите.

  Е.П.

 • Studentët e mjekësisë, Todorovit: Na përzutë të gjithë, nuk duam të largohemi në shtetet e huaja

  Më tepër se dy orë zgjati protesta e pothuajse dyqind studentëve të mjekësisë dhe mjekëve të rinj të cilët u mblodhën para Ministrisë së Shëndetësisë për të shprehur kundërshtimin e tyre rreth dispozitave të reja të Ligjit për studime mjekësore. Pakënaqësia e madhe dhe revolta për shkak të ndryshimeve i ka detyruar të dalin nga bibliotekat  dhe tua bëjnë me dije kompetentëve se ekzistojnë, thonë ata.

  Me fishkëllima dhe ovacione “Nuk jemi minj eksperimental”, “Të gjithë na përzutë nuk duam të dalim jashtë shtetit”, “Dil ministër”, “Shtetëror për ju”, treguan qartë se nuk do të largohen pa u arritur marrëveshje. Pastaj katër përfaqësues të tyre, u pranuan për bisedë në Kabinetin e ministrit NikollaTodorov prej nga dolën me qëndrim se përfaqësues të Ministrisë kanë shprehur vullnet të mirë për gjetjen e zgjidhjes, duke u arsyetuar se anulimi i plotë i Ligjit nuk është i mundur për shkak se Kuvendi është shpërbërë.

  Siç deklaroi studenti i vitit të dytë në Fakultetin e Mjekësisë ErnesNikoçeviq,  gjatë takimit është diskutuar për lloj të caktuar të lehtësimeve për studentët, si për shembull, sesione plotësuese, zvogëlimi i praktikës i cili zakonisht zgjat tre muaj, me qëllim të kenë kohë të përgatiten më tepër. Nikoçeviq, paraprakisht, tha se shume punë në lidhje me këtë Ligj akoma nuk janë të qarta.

  “Akoma nuk e dimë si do të duket provimi shtetëror, nuk e dimë vallë na e kanë shkurtuar sesionin e gushtit. Para disa dite dolën lista të cilat paraqisnin atë shkëndijën e cila rezultoi të formohet e gjithë kjo masë. Gjegjësisht, studentët që nuk janë nga Shkupi, nga Tetova dhe qytete të tjera, janë në Manastir, në qytete të ndryshme të Maqedonisë, me mos organizim total nga dekanati. Ne kontaktuam se dekanatin dhe prej atje thonë se dëshirojnë të na dalin në ndihmë, por se Ministria është pasive dhe jo aktive dhe se ajo duhet të deklarohet në lidhje me Ligjin”, tha studenti.

  Ai sqaroi se ndryshimet e Ligjit për studime mjekësore, i cili u miratua në vitin 2013, parashihnin se nëse nuk kalohet provimi shtetëror më materialin e dy viteve të para, studenti kushtimisht thënë e humb vitin dhe duhet të presë vitin e ardhshëm që të japë provimin. Gjatë kësaj, sqaroi Nikoçeviq, studenti duhet ti kalojë të gjitha provimet dhe ushtrimet praktike që të kapë kushtin që të mund ta kalojë këtë provim.

  “Këtu jemi mbledhur sepse askush nuk na dëgjon, nuk i dëgjon problemet tona, ndërsa te në është grumbulluar pakënaqësi dhe revoltë e madhe për shkak të ndryshimeve të Ligjit për edukim mjekësor.Vitin e kaluar kërkuam disa herë në mënyrë paqësore, organizuam tribunë në të cilën me detaje i sqaruam të gjitha qëndrimet tona dhe argumentet kundër gjithë kësaj që po ndodh, nuk morëm asnjë përgjigje. Kjo evidente, nuk mjaftoi, pastaj dërguam një sërë kërkesa për takim, do të thotë çfarë do lloj kompromisi të bëhet, nuk morëm përgjigje as për këtë. Tani, jemi të mendimit se kjo është mënyra e vetme të dëgjohet zëri jonë, meqë kemi problem vërtetshumë serioz”, thotë ViktorijaAtanasova. gjithashtu, studente e Fakultetit të mjekësisë.

  ПРОТЕСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНА, СКАНДИРААТ „НИЕ НЕ СМЕ ГЛУВЦИ“

  Mbështetje për protestën morën edhe nga një pjesë e profesorëve.

  “Ne i dhamë vërejtjet tona gjatë debatit publik, por pjesa më e madhe e tyre nuk u miratuan dhe Ligji hyri në fuqi, ndërkaq ne duhet të harmonizojmë programin tonë studentor në pajtim me dispozitat. Për fat të keq, tani nuk kemi fuqi”. thotë prodekani  për mësim SonjaTopuzovska.

  Para dy muaj, edhe Parlamenti studentor i Fakultetit Mjekësor, dërgoi kërkesë zyrtare adresuar Ministrisë së Shëndetësisë, me kërkesë të tërhiqen ndryshimet e Ligjit, por edhe atëherë nuk ka pasur përgjigje.

  “Ne nuk frikësohemi nga provimi, dëshirojmë të shprehim dijen tonë, nuk kemi frikë as nga praktika, por jemi të mendimit se këto reforma nuk janë reformat e vërteta të cilat na nevojiten.Dëshirojmë të kemi shëndetësi dhe studime mjekësore të cilat do ti reflektojnë qëndrimet tona dhe të profesorëve tonë, të cilët janë këtu së bashku me ne”, shtoi Nikoçeviq.

  Studentët gjatë protestës së sotme i dërguan porosi ministrit Todorov se në qoftë se nuk vazhdojnë takimet e punës, të cilat janë premtuar dhe nëse nuk plotësohet ajo që ju është thënë, menjëherë do të dalin në protesta.

  E.P.