Со јакни и шалови мрзнат на Педагошки и ФЛУ- се расипала пумпата за парно

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Со јакни и шалови, без парно греење на температури околу нулата, студентите од Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ од Скопје ги следат предавањата на факултетот. Парно нема ниту на Факултетот за ликовна уметност и Институтот за безбедност, одбрана и мир, кои ја делат истата зграда со Педагошки.

  „Едноставно, се облекуваме подебело за да може да се заштитиме од ладното“, сведочи студентка од Педагошкиот факултет.

  Екипата на Радио МОФ денеска ја посети факултетската зграда. Радијаторите беа ладни. Разминувајќи се со две студентки забeлежавме дека носат електрична греалка кон една од предавалните.

  „Само во една училница имаме греење, информатика, каде што е топло, поради тоа што професорката има сопствено греење. Меѓутоа, во другите училници и на факултетот нема парно, едноставно мрзнеме“, вели Моника, која е прва година на студии за предучилишно воспитание.

  Студентите велат дека ситуацијата е ваква речиси од самиот почеток на грејната сезона. Од деканатот на Педагошки велат дека се запознаени со проблемот. Откажала топлинската пумпа, поради што наставата и вежбите се одржуваат во ладни простории, без соодветно греење.

  Деканот на Педагошкиот факултет, Емил Сулејмани, вели дека биле повикани службите на Балкан Енерџи Груп (БЕГ) и било констатирано дека се работи за поголем дефект.

  „Пумпата е дотраена и нефункционална. Имаме писмени констатации, докази за тоа и ни беше посочено од БЕГ дека се додека не се санира, односно не се замени пумпата на парното греење нема да се врши дистрибуција на топлинска енергија“, вели Сулејмани за Радио МОФ.

  Објаснува дека како факултет веднаш почнале со постапка за смена на пумпата и дека од Ректоратот добиле финансиски средства за набавка на нова топлинска пумпа. Подготвиле барање до Бирото за јавни набавки уште истиот ден за да се изврши набавка со непосредна спогодба, со цел побрзо да се реши проблемот. Пет дена подоцна, објаснува деканот, добиле негативен одговор, дека не се дозволува набавка со непосредна спогодба, туку ќе мора да постапат по редовна процедура и да објават тендер.

  „Сметаме дека работата поитна и не може да биде, бидејќи настава на ладно не се држи, немаме оптимални услови за студентите, па и за нас како наставници“, вели Сулејмани кој тврди дека од вчера е објавен тендерот за набавка на пумпата.

  Во моментов, вели, се греат со клими во просториите каде ги имаат вградено. Во останатите, се мрзне.

  „Се обидуваме во супстандардни услови, и ние како наставници, и студентите, завиткани во јакни, во шалови, за да не се губи од наставата“, додава Сулејмани.

  Се надева дека проблемот ќе се реши најрано кон средината на месецот, бидејќи мора да минат неопходните рокови за тендерската процедура. Во меѓувреме, сите ќе мрзнат.

  Мартин Колоски

 • Me pallto dhe shall ngrinë në Pedagogjik dhe FAF – është prishur pompa për ngrohje

  Me pallto dhe shall, pa ngrohje në temperaturë rreth zero, studentët e Fakultetit Pedagogjik Shën Klimenti i Ohrit” nga Shkupi i ndjekin ligjëratat në fakultet. Ngrohje nuk ka as në Fakultetin e Arteve Figurative dhe në Instituti për Siguri, Mbrojtje dhe Paqe, të cilët e ndajnë godinën e njëjtë me Pedagogjikun.

  “Thjesht, vishemi më trashë që të mund të mbrohemi nga i ftohti”, dëshmon një studente e Fakultetit Pedagogjik.

  Ekipi i Radio MOF sot e vizitoi godinën e fakultetit. Radiatorët ishin të ftohtë. Pamë se dy studentë mbanin kalorifer elektrik të cilin e çonin në njërën nga klasat për ligjërim.

  “Vetëm në një klasë kemi ngrohje, informatika, ku është ngrohtë, sepse profesoresha ka nxehjen e saj. Mirëpo, në klasat të tjera dhe në fakultet nuk ka ngrohje, thjesht mërdhijmë”, thotë Monika, e cila është viti i parë në studime për edukim parashkollor.

  Studentët thonë se situata është e këtillë pothuajse nga vetë fillimi i sezonit të ngrohjes. Nga dekanati i Pedagogjikut thonë se janë të njoftuar me problemin. Është prishur pompa e ngrohjes, për çka mësimi dhe ushtrimet mbahen në hapësira të ftohta, pa ngrohje përkatëse.

  Dekani i Fakultetit Pedagogjik, Emil Sulejmani, thotë se janë thërritur shërbimet e Ballkan Enerxhi Grup (BEG) dhe është konstatuar se bëhet fjalë për defekt më të madh.

  “Pompa është vjetruar dhe nuk funksionon. Kemi konstatime me shkrim, prova për këtë dhe na u tha nga BEG se derisa nuk sanohet, respektivisht nuk zëvendësohet pompa e ngrohjes qendrore nuk do të bëhet shpërndarja e energjisë për ngrohje”, thotë Sulejmani për Radio MOF.

  Sqaron se si fakultet menjëherë kanë filluar me procedurë për zëvendësimin e pompës dhe se nga Rektorati kanë fituar mjete financiare për prokurimin e pompës se re për ngrohje. Kanë përpiluar kërkesë dhe e kanë dërguar te Byroja për Prokurime Publike, ditën e njëjtë që të kryhet prokurimi me marrëveshje të drejtpërdrejtë, me qëllim sa më parë të zgjidhet problemi. Pesë ditë më vonë, sqaron dekani, kanë fituar përgjigje negative, se nuk lejohet prokurimi me marrëveshje të drejtpërdrejtë, por do të duhet të verojnë me procedurë të rregullt dhe të shpallin tender.

  “Jemi të mendimin se puna më urgjente se kaq as që mund të jetë, sepse mësimi në të ftohtë nuk durohet, nuk kemi kushte optimale, qoftë edhe për ne mësimdhënësit”, thotë Sulejmani i cili pohon se nga mbrëmë është shpallur tender për prokurimin e pompës.

  Për momentin, thotë, ngrohen me klima në hapësirat ku janë të instaluara. Në hapësirat të tjera, është ftohtë.

  “Përpiqemi në kushte substandarde edhe në si mësimdhënësit edhe studentët, të mbështjellë me pallto, me shalle, me qëllim mos humbim nga mësimi”, shton Sulejmani.

  Shpresojmë se problemi do të zgjidhet më së shpejti kah mesi i muajit, sepse duhet të kalojnë afatet e nevojshme për procedurën e tenderimit. Në ndërkohë, të gjithë do të mërdhijnë.

  Martin Koloski