Синдикатите на пет јавни универзитети ќе протестираат поради непотпишување на колективниот договор

Nëse doni të lexoni tekstin në gjuhën shqipe, shtypni “Shqip” / За текстот на албански јазик кликнете „Shqip“

 • Синдикатите на јавните универзитети во Битола, Тетово, Штип, Охрид и „Мајка Тереза“ – Скопје најавија мирен протест во понеделник (4 март) заради игнорирањето на нивното барање за Колективен договор од страна на Владата и на Собранието.

  „Синдикатите се обединети околу ставот дека се игнорирани и дискриминирани од Собранието и Владата на Република Северна Македонија со непотпишување на Колективен Договор со петте јавни универзитети“, се вели во соопштението што го имаат потпишано претседателите на синдикатите на вработени во универзитетите „Св. Климент Охридски“ – Битола, „Гоце Делчев“ – Штип, „Св. Апостол Павле“ – Охрид, Универзитетот во Тетово и „Мајка Тереза“ – Скопје.

  Во дописот се додава дека го поздравуваат спроведувањето на Колективниот договор со Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ според кој од минатиот месец 3.000 вработени ќе добиваат повисоки плати за 22%. Од синдикатите на петте универзитети на надлежните им порачуваат дека истовремено спроведуваат двојни стандарди.

  „Останатите пет јавни универзитети го уживаат истиот статус, реализираат иста општествена дејност, со иста одговорност и со непотпишување на Колективниот Договор неправедно се изоставени од државата“, стои во соопштението до јавноста.

  Синдикатите на петте универзитети побараа потпишување на Колективните договори на 14 февруари 2024 година, а истовремено побараа и итна средба со претседателот на Собранието. На средбата која се реализираше на 15 февруари беше соопштено дека универзитетите комплетните документации за Колективни договори ги доставиле пред повеќе месеци, но оттогаш не биле контактирани за отпочнување на процедурата.

  Пред неколку дена тие излегоа со барање да се пристапи кон потпишување на договорите со секој универзитет поединечно најдоцна до 8 март (петок). Синдикатите во дописот ја повикуваат и Комисијата за спречување и заштита од дискриминација и итна средба со техничкиот премиер Талат Џафери. Доколку не се реализираат овие барања, тие највауваат јавен протест.

 • Sindikatat e pesë universiteteve publike do të protestojnë për shkak të mosnënshkrimit të marrëveshjes kolektive

  Sindikatat e universiteteve publike në Manastir, Tetovë, Shtip, Ohër dhe “Nënë Tereza” – Shkup paralajmëruan protestë paqësore të hënën (4 mars) për shkak të injorimit të  kërkesës së tyre për marrëveshje kolektive nga ana e Qeverisë dhe Kuvendit.

  “Sindikatat janë të bashkuara rreth qëndrimit se janë të injoruara dhe të diskriminuara nga Kuvendi dhe Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut me mosnënshkrimin e marrëveshjes kolektive me pesë universitetet publike”, thihet në kumtesën që e kanë nënshkruar kryetarët e sindikatave të të punësuarve në universitetet “Shën Klimenti
  Ohrit” – Manastir, “Goce Dellçev” – Shhtip, “Shën Apostol Pavle” – Ohër, Universiteti i Tetovës dhe “Nënë Tereza” – Shkup.

  Në kumtesë shtojnë se, e përshëndesin zbatimin e marrëveshjes kolektive me universitetin “Shën Cirili dhe Metodi”, sipas të cilës nga muaji i kaluar, 3,000 të punësuar do të marrin paga më të larta për 22%. Nga sindikatat e pesë universiteteve porositin kompetentët se, njëkohësisht zbatojnë standarde të dyfishta.

  “Pesë universtitet e tjera publike e gëzojnë statusin e njëjtë, realizojnë veprimtari të njëjtë shoqërore, me përgjegjësi të njëjtë dhe me mosnënshkrimin e marrëveshjes kolektive janë neglizhuar padrejtësisht nga shteti”, qëndron në kumtesën për publikun.

  Sindikatat e pesë universiteteve kërkuan nënshkrimin e marrëveshjes kolektive më 14 shkurt 2024, ndërsa njëkohësisht kërkuan edhe takim urgjent me kryetarin e Kuvendit. Në takimin që u realizua më 15 shkurt, u tha se, universitetet i kanë dorëzuar dokumentet e kompletuara për marrëveshje kolektive para disa muajve, por prej atëherë nuk janë kontaktuar për fillimin e procedurës.

  Para disa ditëve, dolën me kërkesë që të veprohet drejt nënshkrimit të marrëveshjeve me çdo universitet në mënyrë të veçantë më së voni deri më 8 mars (e premte). Sindikatat në letrën i bëjnë thirrje edhe komisionit për parandalim dhe mbrojtje nga diskriminimi dhe takim urgjent me kryeministrin teknik, Talat Xhaferi. Nëse nuk realizohen këto kërkesa, ata paralajmërojnë protestë publike.